.style8 { color: #0000FF; } span.apple-converted-space {} .auto-style1 { color: #FFFFFF; } .style5 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style9 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } .style11 { text-align: left; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } --> BẢN CHẤT KHÓ DẤU

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

   

Bản Chất Của Nguyễn Kinh Luân

 

 

Trả Lời Thư Của BS Trương Ngọc Tích (Xin nhờ phổ biến)     

 

 Kính thưa quý vị,

 

Tối qua chúng tôi nhận được một email với nội dung đầy ác ý, vô căn cứ và sỉ nhục các tổ chức CĐVNHK, CĐNVQG Dallas, CĐNVQG Fort Worth và một số cá nhân của BS Trương Ngọc Tích. Sau đó thư này lại được ông Trần Xuân Thời tiếp tay phổ biến đến các vị ngoài tổ chức CĐVNHK. Vì vậy để rộng đường dư luận, chúng tôi cũng xin chuyển đến quý vị thư trả lời của chúng tôi về những điều cáo buộc của BS CT/HĐGS/CĐVNHK.

Chúng tôi cũng xin minh định thư này là ý kiến của một cá nhân đang nhận lãnh nhiệm vụ TTK/HĐCH/CĐVNHK. Thư không phải là tiếng nói chính thức của HĐCH/CĐVNHK hay HĐĐB/CĐVNHK hay CĐNVQG Fort Worth.

Trân trọng

Nguyễn Kinh Luân

TTK/HĐCH/CĐVNHK

  Ngày 23 tháng 6 năm 2009

Kính gởi:

- Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ,

- Quý Chủ Tịch và Đại Diện các tổ chức cộng đồng địa phương và

- Bác Sĩ Trương Ngọc Tích, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐVNHK

Kính thưa quý vị,

Trong lúc bận rộn với bao nhiêu công tác của cộng đồng Fort Worth, CĐVNHK và những việc khác, mặc dù biết được trong thời gian qua BS Trương Ngọc Tích đã nhiều lần nói xấu cá nhân chúng tôi cùng những vị khác, chúng tôi đã cố dằn lòng để tập trung trí óc và sức lực của mình lo hoàn thành các công tác quan trọng trước mắt. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi nhận được thư phản đối của BS Trương Ngọc Tích với những lời lẽ sai sự thật nhằm mục đích nhục mạ cả hai tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth cũng như một sB B vị khác trong tổ chức CĐVNHK. Điều đáng nói là thư được tung ra trong lúc mọi người đang chuẩn bị tổ chức hay về tham dự Đại Hội. Thủ đoạn của BS rõ ràng là không xứng đáng với tư cách của một CT/HĐGS/CĐVNHK.

Kính thưa quý vị, là một người đã và đang hoạt động trong tổ chức CĐNVQG FW hơn hai nhiệm kỳ, hiện đang được đồng hương trong vùng lưu nhiệm, chúng tôi không có cách nào hơn là buộc phải lên tiếng để bảo vệ danh dự Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ cũng như CĐNVQG FW và cá nhân chúng tôi trước những lời lẽ xuyên tạc đầy ác ý của BS Trương Ngọc Tích.

Trước khi bắt đầu câu chuyện, chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả quý vị vì phải nói ra những chuyện mà chúng tôi nghĩ chẳng thà không nói (như một thư chúng tôi trả lời cho Ông Trần Xuân Thời cách đây không lâu).

Sau đây chúng tôi xin lần lượt trả lời những điểm mà BS Tích đã đưa ra:

Việc tu chính Hiến Chương trong một tổ chức là một chuyện bình thường nhằm theo kịp đà tiến hóa của môi trường hoạt động. Ông Nguyễn V. Tần và Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương chỉ làm một việc cần làm để có thể phát huy được khả năng của CĐVNHK. Các Cộng Đồng Thành Viên trong CĐVNHK cũng biết rằng bản Tu Chính Nội Quy phải được sự đồng ý của ít nhất 3/4 tổng số phiếu thuận của các Cộng Đồng Thành Viên. Nhưng, không biết vì lý do nào mà BS Trương Ngọc Tích lại cả quyết là

(trích) “Ông Nguyễn Văn Tần đã bất chấp mọi ý kiến để chỉ thực hiện mưu đồ của mình.” (Hết trích)

Nhân đây chúng tôi cũng xin cám ơn quý vị trong Ủy Ban Tu Chính đã bỏ nhiều công sức và thời gian để tu chinh lại Hiến Chương. Công tác quý vị đã làm là một công tác quan trọng hàng đầu của tổ chức CĐVNHK và đáng được ca ngợi.

Chúng tôi luôn quan niệm CĐVNHK hay bất cứ tổ chức cộng đồng địa phương nào cũng đều phải giữ tính trung dung. Nó phải là tâm điểm để mọi người nhắm tới; hay nó là một mục tiêu mà tất cả mọi người đến góp một bàn tay để phát triển thay vì lũng đoạn, lôi kéo nó thành một bộ phận ngoại vi của phe nhóm đảng phái của mình. Vì nghĩ vậy nên trước khi chúng tôi tham gia hoạt động ở CĐVNQG Fort Worth, chúng tôi đã trình bày tư tưởng của mình với anh Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch CĐVNQG FW và nói thẳng nếu anh Nguyễn Xuân Hùng cùng có ý nghĩ như vậy thì chúng tôi sẵn sàng làm việc chung để phát triển cộng đồng. Khi gia nhập HĐCH/CĐVNHK, chúng tôi cũng đã trình bày những ý tưởng này với anh Nguyễn Bác Ái để tìm sự đồng ý của anh trước khi bắt tay làm việc.

Cho đến nay chúng tôi tin rằng vị thế của CĐVNHK vẫn ở điểm trung dung, giữ tính độc lập và uy tín ngày càng nhiều hơn. Riêng về thành quả của CĐVNQG Fort Worth trong 6 năm qua, chúng tôi xin mời quý Đại Biểu tham dự Đại Hội bỏ chút thời giờ đến thăm Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Hạt Tarrant (tên mới đã được thông qua trong một buổi họp khoáng đại ngày 23 tháng 5 năm 2009) để chúng tôi có dịp trình bày nhiều hơn về hoạt động của Cộng Đồng.

Trở lại chuyện BS Tích tổ chức Đại Hội tại Dallas vào tháng 2 năm 2006, sau mười mấy năm kiên gan làm Chủ Tịch HĐĐB, chúng tôi trình bày vắn tắt lý do không tham dự như sau:

Năm 2005, nhiều lần BS Tich đã đệ đơn xin từ chức (chúng tôi không hiểu tổ chức CĐVNHK hoạt động như thế nào mà ông Chủ Tịch lại nhiều lần đi ra đi vô như …đi chợ). Sau đó vì lý nào đó mà BS Tích xảy ra chuyện xích mích với bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và kết quả là hai người chia làm hai phe tổ chức hai Đại Hội, một ở Dallas và một ở Houston vào hai ngày khác nhau.

Đứng trước sự việc đó, anh Nguyễn Xuân Hùng và tôi cùng với Ban Chấp hành CĐFW quyết định không tham dự cả hai Đại Hội vì chúng tôi thấy rằng hành động tham gia bên này mà không tham gia bên kia càng đào sâu thêm cái hố chia rẽ giữa hai bên. Vài tuần trước ngày Đại Hội ngày 10 tháng 2 năm 2006 do BS Tích tổ chức, trong một buổi họp của CĐNVQG Dallas có BS Tích tham dự, chúng tôi được mời đến để trình bày quan điểm của Cộng Đồng FW. Chúng tôi đã trình bày ước muốn là hai bên nên tìm cách hòa giải với nhau để cùng tổ chức chung một Đại Hội ở một thời điểm khác. Một điều đáng lưu ý là chúng tôi chỉ trình bày sau khi Hội Đồng Quản Trị/CĐNVQG Dallas tuyên bố quyết định có nên tham dự Đại Hội do BS Tich tổ chức hay không.

Nguyễn văn Tánh, Nguyễn Thế Phong , Hà văn Sơn, Nguyễn văn Tần tại Dallas

Trước ngày Đại Hội các ông Nguyễn V. Tần, Nguyễn V. Tánh và Hà V. Sơn đã đến Dallas để tham dự, chúng tôi, trong cương vị chủ nhà có mời các vị này cũng như anh Cung Nhật Thành, Thái Hóa Tố đến nhà dự tiệc. Chúng tôi (tất cả mọi người trong buổi tiệc) đã nói rất nhiều về sự việc đáng tiếc xảy ra giữa BS Tích và bà TTHH và từ đó dẫn đến sự chia hai tổ chức CĐVN tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng trình bày ước muốn có một Đại Hội khác ở một thời điểm khác để thống nhất hai bên. Sự việc sau đó xảy ra theo chiều hướng nào là do sự làm việc cật lực của các ông Nguyễn V. Tần, Nguyễn V. Tánh và Hà V. Sơn. Chúng tôi hoàn toàn không “đi đêm “ và không cần “đi đêm” với ai cả. Xin ba ông Tần, Tánh và Sơn lên tiếng xác nhận sự việc này.

Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần,Nguyễn Thế Phong , Hà văn Sơn,  T S Lương tại Dallas

 

Tiện đây chúng tôi xin nói thêm: Khi tham dự Đai Hội ở New York , mặc dù được đề cử tranh cử chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ, chúng tôi đã cương quyết từ chối (lý do sức khỏe không tốt) để ưu tiên lo những sinh hoạt cộng đồng địa phương. Sau này chúng tôi gia nhập HĐCH/CĐVNHK vì chúng tôi thấy CĐVNHK đã bị một số người khác tấn công, nhục mạ nặng nề nên chúng tôi không thể đứng ngoài được. Chúng tôi muốn chứng minh CĐVNHK là một thực thể có thực lực, có làm việc đàng hoàng và nó sẽ không lệ thuộc vào bất cứ đảng phái phe nhóm nào. Trong gần 3 năm qua, chúng tôi tin rằng Hội Đồng Đại Biểu và Hội Đồng Chấp hành đã hoạt động như thế nào thì mọi người đều biết.

 

BS Tích viết:

 

Trích:

“Nhìn lại quá khứ, hai Cộng Đồng Người Việt Dallas/Fortworth đã làm được gì cho Cộng Đồng của họ trong những năm qua, hay hoàn toàn chỉ là tay sai, bù nhìn của một đám người luôn ném đá dấu tay ???

Những kẻ này là ai? Có phải họ là những người Quốc Gia chân chính, hăng say phục vụ lý tưởng chống Cộng ? ? hay họ chỉ là những nhân viên chìm của Việt Cộng gài vào để phá nát tập thể hải ngọai ????”

Hết trích.

Thể theo lời yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch CĐNVQG Hạt Tarrant, chúng tôi đục bỏ phần trả lời này và xin nhường lại cho Hội Đồng Quản Trị của CĐNVQG Hạt Tarrant và CĐNVQG Dallas tỏ thái độ với lời lẽ đầy ác ý, sỉ nhục của Ông Chủ Tịch HĐGS/CĐVNHK.

Kính thưa BS, BS vốn là CT/HĐGS/CĐVNHK, một người có nhiệm vụ bảo vệ và truy tố bất cứ ai vi phạm Hiến Chương. Vậy thì trong gần ba năm qua, nếu quả thật Ông Tần, ông Chiến, hay bất cứ ai vi phạm Hiến Chương như BS đã tố cáo, BS có làm đúng nhiệm vụ của mình hay không?

Kính thưa quý vị, chúng tôi thật khổ tâm khi phải viết ra một phần sự thật (thay vì viết hết), nhưng quả thật chúng tôi không thể lặng thinh trước những lời nhục mạ của BS CT/HĐGS/CĐVNHK. Lặng thinh trong trường hợp này cũng là đồng nghĩa với hèn nhát nhu nhược. Chúng tôi không muốn làm người nhu nhược.

Nhân đây, chúng tôi, trong tư cách là Tổng Thư Ký Hội Đồng Chấp Hành yêu cầu Hội Đồng Đại Diện đưa sự việc này vào chương trình Đại Hội sắp tới để giải quyết những vấn đề mà ông Chủ Tịch HĐGS đã nêu ra.

Một lần nữa chúng tôi xin lỗi đã làm phiền quý vị vì phải trả lời thư của Ông CT/HĐGS. Xin quý vị nhận nơi đây lời xin lỗi chân thành của chúng tôi.

Trân trọng

Nguyễn Kinh Luân

TTK/HĐCH/CĐVNHK =0 A  

 

Thư của BS Trương Ngọc Tích, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐVNHK:

   Kính gửi :

-Ông Nguyễn Văn Tần

-Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 2006-2009)

 

Đồng kính gửi :

 

-Ông Nguyễn Bác Ái (Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐVNHK)

-Quí Ông trong Hội Đồng Giám Sát

-Quí Chủ tịch các Cộng đồng địa phương trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ (có tham gia hay không tham gia trong những sinh họat của CĐVNHKỳ)

Thưa Quí Vị,

Chúng tôi, BS Trương Ngọc Tích, cựu chủ tịch HĐĐB của CĐVNHK từ 1992-2006, và hiện là đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát của CĐVNHK.

Trong thời gian lèo lái CĐVNHK, ông Nguyễn Văn Tần đã ủy nhiệm ông Đỗ Đức Chiến tu chỉnh Hiến Chương, có mục đich sửa đổi một số vấn đề .

Quan trọng nhất là vai trò của Chủ Tịch Chấp Hành không còn được do bầu mà có (như hiến chương cũ qui định) , mà do Chủ Tịch Đại Biểu chỉ định. Việc này rất nguy hiểm, sẽ đưa đến sự việc Chủ Tịch Đại Biểu có nhiều quyền hành trong tay, nhanh chóng trở thành độc tài.

Tôi đã phản đối nhiều lần sự việc kể trên qua những phiên họp điện đàm, nhưng Ông Nguyễn Văn Tần và một số người cùng phe không quan tâm. Ông Nguyễn Văn Tần đã bất chấp mọi ý kiến để chỉ thực hiện mưu đồ của mình.

Xin nhắc lại, theo bản hiến chương cũ, và theo tinh thần của buổi họp tại New York ngày 26-06-2006, nếu có bất cứ sự thay đổi gì quan trọng trong những sinh họat của CĐVNHK thì phải hội đủ 3/4 số phiếu thuận của 31 Cộng đồng (là những cộng đồng tham dự lúc bấy giờ).

CĐVNHK không phải là một Cộng Đồng cấp tiểu bang hay cấp thành phố, mà là đại diện cho Năm Mươi tiểu bang của nước Hoa Kỳ. Vì vậy mọi họat động của CĐVNHK phải vô cùng độc lập, không phe nhóm, không đảng phái , không phụ thuộc bất cứ một ai. Để được như vậy - CĐVNHK không bị lũng đoạn - những lãnh tụ hay những người nắm giữ các chức vụ quan trọng, đều phải được bầu lên.

Nhìn lại quá khứ, khi chúng tôi , BS Trương Ngọc Tích, triệu tập buổi họp tại thành phố Dallas (Texas) ngày 10-02-2006 , mục đích tổ chức bầu lại ban lãnh đạo mới cho Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ , thì vào giờ phút chót , do sự phá quấy của một số nhân vật núp trong bóng tối, Cộng Đồng Người Việt Dallas cùng với Cộng Đồng Fortworth bất thần trở tay, tẩy chay buổi triệu tập nói trên.

Trong thời điểm này, Ông Nguyễn Văn Tần đang là Chủ Tịch Cộng Đồng Virginia. Khi đến Dallas, ông đã đi đêm với hai cộng đồng địa phương nói trên, tuyên bố tham dự buổi triệu tập tại Dallas với tư cách cá nhân. (Tôi đề cập đến hai chữ "đi đêm" vì sau khi đắc cử chức Chủ Tịch Đại Biểu, tại New York ông Tần có thổ lộ cho tôi biết rằng Ông có nhậu nhẹt với hai cộng đồng Dallas và Fortworth trước khi tham dự buổi họp do tôi triệu tập ).

Tiếp theo đó, với những mánh khoé gian hùng, lợi dụng tư cách đại diện Virginia, Ông Nguyễn Văn Tần đã hăng say họat động lấy lòng các đại diện của những tiểu bang khác, và cuối cùng ông Nguyễn Văn Tần đã đạt được tham vọng , trở thành Chủ Tịch Đại Biểu của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ !!!

Ngay trong đêm ra mắt đầu tiên của tân CĐVNHK tại hotel Carter, New York (do Ông Trần Đình Trường làm chủ ), Ông Nguyễn Văn Tần đã có thái độ bất nhã không phù hợp với tư cách lãnh tụ, trở thành một đầu đề xấu cho báo chí và kẻ thù Việt Cộng khai thác .

Để từ đó, CĐNVHK vắng bóng trong những hội họp quan trọng hàng đầu của người Việt hải ngọai tại Hoa Kỳ. Một thành quả đáng buồn của CĐVNHK dưới sự lãnh đạo của nhân vật Nguyễn Văn Tần !

Xét lại quá trình họat động, ông Nguyễn Văn Tần đã làm ô danh Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ khi ông đã có những hành động sai trái để phải bị ra tòa tại Washington DC trong những tranh chấp địa phương, và hoàn toàn làm mất lòng tin với những ai đang cùng một tổ chức với ông .

Nhìn lại quá khứ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Cộng Đồng Fortworth tẩy chay buổi họp tại Dallas ngày 10-02-2006 , nhưng sau đó lại sát cánh với ông Nguyễn Văn Tần khi ông Nguyễn Văn Tần trở thành Chủ Tịch Đại Biểu của CĐNVHK .

Những kẻ quay giáo trở cờ hợp tác chặt chẽ với một nhân vật bị khinh thị (in disgrace) ở địa phương Washington DC, thử hỏi tương lai của CĐVNHK sẽ đi về đâu, nếu CĐVNHK không may rơi vào tay những kẻ nguy hiểm này ? nhất là hiến chương mới của Nguyễn Văn Tần thu gọn mọi quyền lực/ tự quyết trong tay một người ?!

Nhìn lại quá khứ, hai Cộng Đồng Người Việt Dallas/Fortworth đã làm được gì cho Cộng Đồng của họ trong những năm qua, hay hoàn toàn chỉ là tay sai, bù nhìn của một đám người luôn ném đá dấu tay ???

Những kẻ này là ai? Có phải họ là những người Quốc Gia chân chính, hăng say phục vụ lý tưởng chống Cộng ? ? hay họ chỉ là những nhân viên chìm của Việt Cộng gài vào để phá nát tập thể hải ngọai ????

Chúng tôi tin rằng con mắt thế gian rất tinh tường, mọi ngay thẳng hay gian dối đều được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời xét người thì cũng phải xét ta.

Trong thời gian còn ở Việt Nam, tôi đã phục vụ hết mình cho đất nước, chưa bao giờ phạm một lỗi lầm đối với tổ quốc. Tôi cũng có nhiều thăng trầm khi chống đối những tướng tá tham nhũng, luôn che chở cho thuộc cấp, và khi nào cũng ân cần với những thương bệnh binh.

Khi qua định cư tại Hoa Kỳ, tôi đã một lòng quyết chiến với kẻ thù Cộng Sản Việt Nam. Không ai có thể chối bỏ sự tranh đấu trường kỳ và quyết liệt của tôi đối với bọn Việt Cộng khát máu. Tôi đã đem tất cả những gì tôi có, nhân lực cũng như tài lực, để thúc đẩy mọi người chống Cộng.

Tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để xây dựng nhiều tập thể người Việt ở hải ngọai, trong đó có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas.

(Ngay cả với ông Nguyễn Văn Tần. Khi ông ta làm Chủ Tịch Cộng Đồng Virginia, tôi đã hết lòng giúp đỡ ông khi cần.)

Với những thành tích như vậy, tôi rất đau lòng khi phải hạ bút viết bức thư này.

Năm nay tôi đã tròn 80 tuổi, không còn ham muốn bất cứ điều gì, vì tôi đã làm tròn bổn phận công dân đối với Đát nước Việt Nam trong tận cùng khả năng của tôi.

 Tôi rất đau xót nếu Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ rơi vào tay những phường giá áo túi cơm, dặt quyền lợi cá nhân lên quyền lợi tập thể , và đi vào con đường tự diệt.

Vì những lý do nêu trên, chúng tôi , BS Trương Ngọc Tích, đương kim chủ tịch Giám Sát của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ, tuyên bố không tham dự buổi họp sắp đến tại Dallas, ngày 11-07-2009 do phe cánh của ông Nguyễn Văn Tần tổ chức

 Xin kính chào tất cả

BS Trương Ngọc Tích     

http://www.tinparis.net/thoisu09/2009_06_23_TraloiThucuaBsTNTich.html

 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 15. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Gì

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: