Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo
 

 

Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Dallas-Fort Worth
        P.O.Box 3688 * Arlington, TX 76007
 

Thư Phúc ĐápKính Gởi: Ông Tổng Hội Trưởng Tổng Hội  Cựu SVSQTB Thủ Đức Hải Ngoại


Tham chiếu: Văn Thư số VT/002/2008/THT/HDDH ngày 11-9-2008
 


      Theo Văn Thư tham chiếu nêu trên của ông được Hội Đồng Điều Hành Ủy Nhiệm.
Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức Dallas-Fort Worth rất tiếc không thể đáp ứng được yêu cầu của ông qua sự ủy nhiệm của Tổng Hội/Hội Đồng Điều Hành, v́ các lư do sau:

1)- Qua Tin Tức và Báo Chí “ Chương Tŕnh Góp Một Bàn Tay và Đêm Hội Ngộ” Ngày Cựu TNCT Việt Nam 2008 tại Dallas vào các ngày 3,4,5-10/2008 th́ chương tŕnh này do Bà Khúc Minh Thơ (cá nhân) và Hội Gia Đ́nh Tù Nhân Chính Trị (một Hội Đoàn dân sự và trực thuộc dưới sự điều hành của Bà Khúc Minh Thơ) tổ chức. Sự việc này mang tính cá biệt và sáng kiến tự phát của một cá nhân (Bà KMT) với một nhóm người và thiếu sự phối hợp cùng các Hội Đoàn và Cộng Đồng địa phương và ngay cả đến những đối tượng liên hệ chủ quan là các Tù Nhân Chính Trị cũng không được thông hiểu tường tận.

2)- Qua các văn kiện tham chiếu trên Văn Thư của Tổng Hội gởi cho Hội Thủ Đức các nơi cho thấy Tổng Hội không thuộc thành viên của Ban Tổ Chức. Do đó lời mời và yêu cầu của Quư Tổng Hội thiếu CHÍNH DANH, nên Hội  Cựu SVSQTBTĐ/DFW không thể hưởng ứng hoặc tham dự với tính cách hợp tác của một hội đoàn.

3)- Hội Cựu SVSQTBTĐ/DFW là một kết hợp của những người cùng chung lư tưởng và chung một mái quân trường mẹ, có những người không là Cựu TNCT (di tản 75, vượt biên v.v…) Do đó Cựu SVSQTBTĐ không thể bị đồng hóa như là Cựu TNCT theo như Văn Thư của Tổng Hội . Việc có đóng góp một bàn tay hoặc tham dự hay không Ngày TNCT đều không hề bị lệ thuộc hay bị ảnh hưởng bởi bất cứ một phe nhóm hay bè phái nào. Và Hội Cựu SVSQTBTĐ/DFW không tham gia trong ngày TNCT của bà Khúc Minh Thơ cũng không hề bị ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết đối với các đồng môn cũng như Cộng Đồng và các Hội Đoàn người việt quốc gia.

4)- Đối với các Cựu SVSQTBTĐ/DFW, Sự hưởng ứng của họ trong Ngày TNCT ở mức độ nào là do t́nh cảm và hoàn cảnh của từng cá nhân (vừa là Cựu SVSQTĐ, vừa là Cựu TNCT). Hội Cựu SVSQTBTĐ/DFW không hề có ư kiến trong vấn đề này. Đây là quyền tự do của mỗi người cần phải được tôn trọng.           

                                                                    Làm tại Arlington ngày 15-9-2008
                                                                 TM. BCH Hội Cựu SVSQTBTĐ/DFW
                                                                     Hội Trưởng TRỊNH THIÊN KHOA