at Capitol.  June 19.1996

 

 

with Sen. JohnMc Cain

 

with Congressman Bob Barr

with General John K Singlaub

CNBC .Fox .FoxAtl .. CFR. CBS .CNN .VTV.

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .EXAMINER

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .NEWSLINK .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .BREIBART.INTERCEIPT.PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.NPRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

 CaliToday .NVR .Phê Bình . TriThucVN

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *

KIM ÂU -CHÍNHNGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNHNGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊTKÍCH -STATENATION - LƯUTRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁCGỈA-TÁCPHẨM - BÁOCHÍ . WORLD - KHẢOCỨU - DỊCHTHUẬT -TỰĐIỂN -THAM KHẢO - VĂNHỌC - MỤCLỤC-POPULATION - WBANK - BNG  ARCHIVES - POPMEC- POPSCIENCE - CONSTITUTION

VẤN ĐỀ - LÀMSAO - USFACT- POP - FDA EXPRESS. LAWFARE .WATCHDOG- THỜI THẾ - EIR.

 

ĐẶC BIỆT

  1. Served  In A Noble Cause

  2. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

  3. Văn Kiện Về Quyền Con Người

  4. Báo Cáo Tình Trạng Nhân Quyền

  5. China Reports US

  6. Liberal World Order

  7. The Heritage Constitution

  8. The Invisible Government Dan Moot

  9. The Invisible Government David Wise

  10. Montreal Protocol Hand Book

  11. Death Of A Generation

  12. Vấn Đề Tôn Gíao

  13. https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/

  14. https://www.thelastamericanvagabond.com/

  15. https://nhandan.vn/

  16. https://www.themoscowtimes.com/

  17. dnews.com | News of the Palouse since 1911

  18. Legislation/Immigration and Nationality Act

  19. US Citizen Through US Military Service

ADVERTISEMENT

 

Le Monde -France24. Liberation- Center for Strategic- Sputnik

https://www.intelligencesquaredus.org/

Space - NASA - Space News - Nasa Flight - Children Defense

Pokemon.Game Info. Bách Việt Lĩnh Nam.US Histor. Insider

World History - Global Times - Conspiracy - Banking - Sciences

World Timeline - EpochViet - Asian Report - State Government

 

 

https://lens.monash.edu/@politics-society/2022/08/19/1384992/much-azov-about-nothing-how-the-ukrainian-neo-nazis-canard-fooled-the-world

 

 

with General Micheal Ryan

THÁNG 1-2024

 

US DEBT CLOCK . WORLDOMETERS . TRÍ TUỆ MỸ . SCHOLARSCIRCLE. CENSUS - SCIENTIFIC - COVERTACTION

EPOCH - ĐKN - REALVOICE - JUSTNEWS - NEWSMAX - BREIBART - WARROOM - REDSTATE - PJMEDIA - EPV - REUTERS

 AP - NTD - REPUBLIC - TTV - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE - TỬ VI - VTV - HTV - PLUS - TTRE - VTX - SONY - SOHA -TN CHINA - SINHUA - FOXNATION - FOXNEWS - NBC - ESPN - SPORT - ABC- LEARNING - IMEDIA - NEWSLINK - WHITEHOUSE- CONGRESS - FED REGISTER - OAN - DIỄN ĐÀN - UPI - IRAN - DUTCH - FRANCE 24 - MOSCOW - INDIA - NEWSNOW  NEEDTOKNOW - REDVOICE - NEWSPUNCH - CDC - WHO - BLOOMBERG - WORLDTRIBUNE - WND - MSNBC- REALCLEAR

POPULIST PRESS - PBS - SCIENCE - HUMAN EVENT - REPUBLIC BRIEF - AWAKENER - TABLET - AMAC - LAW - WSWS - PROPUBICA -INVESTOPI-CONVERSATION - BALANCE - QUORA - FIREPOWER - GLOBAL- NDTV- ALJAZEER- TASS- DAWN

NATURAL- PEOPLE- BRIGHTEON - CITY JOURNAL- EUGENIC- 21CENTURY - PULLMAN- SPUTNIK- COMPACT- DNYUZ

CNA- NIK- JAP-SCMP-CND-JAN-JTO-KYO-CHIA-VOE-ASIA-BRIEF-ECNS

   

NHẬN ĐỊNH - QUAN ĐIỂM

 

Landmark Legislation: The Fourteenth Amendment

 

Được Thượng viện thông qua vào ngày 8 tháng 6 năm 1866 và được phê chuẩn hai năm sau, vào ngày 9 tháng 7 năm 1868, Bản sửa đổi thứ mười bốn trao quyền công dân cho tất cả những người "sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ", bao gồm cả những người trước đây là nô lệ và cung cấp cho mọi công dân quyền “sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật”, mở rộng các điều khoản của Tuyên ngôn Nhân quyền cho các tiểu bang. Việc sửa đổi cho phép chính phủ trừng phạt các bang đã tước bỏ quyền bầu cử của công dân bằng cách giảm tỷ lệ đại diện của họ trong Quốc hội. Nó cấm những người “tham gia nổi dậy” chống lại Hoa Kỳ nắm giữ bất kỳ chức vụ dân sự, quân sự hoặc dân cử nào mà không có sự chấp thuận của 2/3 Hạ viện và Thượng viện. Việc sửa đổi cấm các quốc gia thuộc Liên minh miền Nam cũ trả nợ chiến tranh và bồi thường cho các chủ nô cũ về việc giải phóng những người nô lệ của họ. Cuối cùng, nó trao cho Quốc hội quyền thực thi sửa đổi này, một điều khoản dẫn tới việc thông qua các đạo luật mang tính bước ngoặt khác trong thế kỷ 20, bao gồm Đạo luật Dân quyền năm 1964 và Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965. Quốc hội yêu cầu các bang thuộc Liên minh miền Nam cũ phải phê chuẩn Tu chính án thứ mười bốn như một điều kiện để giành lại đại diện liên bang.

 

Image: page one of the Fourteenth Amendment

Passed by the Senate on June 8, 1866, and ratified two years later, on July 9, 1868, the Fourteenth Amendment granted citizenship to all persons "born or naturalized in the United States," including formerly enslaved people, and provided all citizens with “equal protection under the laws,” extending the provisions of the Bill of Rights to the states. The amendment authorized the government to punish states that abridged citizens’ right to vote by proportionally reducing their representation in Congress. It banned those who “engaged in insurrection” against the United States from holding any civil, military, or elected office without the approval of two-thirds of the House and Senate. The amendment prohibited former Confederate states from repaying war debts and compensating former slave owners for the emancipation of their enslaved people. Finally, it granted Congress the power to enforce this amendment, a provision that led to the passage of other landmark legislation in the 20th century, including the Civil Rights Act of 1964, and the Voting Rights Act of 1965. Congress required former Confederate states to ratify the Fourteenth Amendment as a condition of regaining federal representation.

 

14th Amendment to the U.S. Constitution: Civil Rights (1868)

 

Citation: The House Joint Resolution Proposing the 14th Amendment to the Constitution, June 16, 1866; Enrolled Acts and Resolutions of Congress, 1789-1999; General Records of the United States Government; Record Group 11; National Archives.

Passed by Congress June 13, 1866, and ratified July 9, 1868, the 14th Amendment extended liberties and rights granted by the Bill of Rights to formerly enslaved people.

Following the Civil War, Congress submitted to the states three amendments as part of its Reconstruction program to guarantee equal civil and legal rights to Black citizens. A major provision of the 14th Amendment was to grant citizenship to “All persons born or naturalized in the United States,” thereby granting citizenship to formerly enslaved people.

Another equally important provision was the statement that “nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.” The right to due process of law and equal protection of the law now applied to both the federal and state governments.

On June 16, 1866, the House Joint Resolution proposing the 14th Amendment to the Constitution was submitted to the states. On July 28, 1868, the 14th amendment was declared, in a certificate of the Secretary of State, ratified by the necessary 28 of the 37 States, and became part of the supreme law of the land.

Congressman John A. Bingham of Ohio, the primary author of the first section of the 14th Amendment, intended that the amendment also nationalize the Bill of Rights by making it binding upon the states. When introducing the amendment, Senator Jacob Howard of Michigan specifically stated that the privileges and immunities clause would extend to the states “the personal rights guaranteed and secured by the first eight amendments.” Historians disagree on how widely Bingham's and Howard's views were shared at the time in the Congress, or across the country in general. No one in Congress explicitly contradicted their view of the amendment, but only a few members said anything at all about its meaning on this issue. For many years, the Supreme Court ruled that the amendment did not extend the Bill of Rights to the states.

Not only did the 14th Amendment fail to extend the Bill of Rights to the states; it also failed to protect the rights of Black citizens. A legacy of Reconstruction was the determined struggle of Black and white citizens to make the promise of the 14th Amendment a reality. Citizens petitioned and initiated court cases, Congress enacted legislation, and the executive branch attempted to enforce measures that would guard all citizens’ rights. While these citizens did not succeed in empowering the 14th Amendment during Reconstruction, they effectively articulated arguments and offered dissenting opinions that would be the basis for change in the 20th century.

Teach with this document.

DocsTeach logoThis document is available on DocsTeach, the online tool for teaching with documents from the National Archives. Find teaching activities that incorporate this document, or create your own online activity. 

Transcript

AMENDMENT XIV

 

Section 1.

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

 

Section 2.

Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any election for the choice of electors for President and Vice-President of the United States, Representatives in Congress, the Executive and Judicial officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such State, being twenty-one years of age, and citizens of the United States, or in any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in such State.

 

Section 3.

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

 

Section 4.

The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void.

 

Section 5.

The Congress shall have the power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article. Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ: Dân quyền (1868)

tham khảo chú thíchPhóng toLiên kết tải xuống

Trích dẫn: Nghị quyết chung của Hạ viện Đề xuất Tu chính án thứ 14 cho Hiến pháp, ngày 16 tháng 6 năm 1866; Các đạo luật và nghị quyết được đăng ký của Quốc hội, 1789-1999; Hồ sơ chung của Chính phủ Hoa Kỳ; Kỷ lục Nhóm 11; Lưu trữ quốc gia.

 

Xem tất cả các trang trong Danh mục Lưu trữ Quốc gia

 

Xem bản ghi

 

Được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 6 năm 1866 và phê chuẩn ngày 9 tháng 7 năm 1868, Bản sửa đổi thứ 14 đã mở rộng các quyền tự do và quyền do Tuyên ngôn Nhân quyền cấp cho những người từng là nô lệ.

 

Sau Nội chiến, Quốc hội đã đệ trình lên các bang ba bản sửa đổi như một phần của chương trình Tái thiết nhằm đảm bảo các quyền dân sự và pháp lý bình đẳng cho công dân Da đen. Một điều khoản chính của Tu chính án thứ 14 là cấp quyền công dân cho “Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ”, qua đó cấp quyền công dân cho những người trước đây là nô lệ.

 

Một điều khoản quan trọng không kém khác là tuyên bố rằng “không một bang nào sẽ tước đoạt mạng sống, quyền tự do hoặc tài sản của bất kỳ người nào mà không có thủ tục tố tụng hợp pháp; cũng không từ chối bất kỳ người nào trong phạm vi quyền hạn của mình sự bảo vệ bình đẳng của pháp luật.” Quyền được hưởng thủ tục tố tụng hợp pháp và sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật hiện được áp dụng cho cả chính phủ liên bang và tiểu bang.

 

Vào ngày 16 tháng 6 năm 1866, Nghị quyết chung của Hạ viện đề xuất Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp đã được đệ trình lên các bang. Vào ngày 28 tháng 7 năm 1868, bản sửa đổi thứ 14 đã được tuyên bố, trong giấy chứng nhận của Bộ trưởng Ngoại giao, được 28 trong số 37 bang cần thiết phê chuẩn và trở thành một phần của luật tối cao của đất nước.

Nghị sĩ John A. Bingham của bang Ohio, tác giả chính của phần đầu tiên của Tu chính án thứ 14, dự định rằng tu chính án này cũng sẽ quốc hữu hóa Tuyên ngôn Nhân quyền bằng cách khiến nó có tính ràng buộc đối với các bang. Khi giới thiệu bản sửa đổi, Thượng nghị sĩ Jacob Howard của Michigan đã tuyên bố cụ thể rằng điều khoản đặc quyền và miễn trừ sẽ mở rộng đến các bang “các quyền cá nhân được đảm bảo và bảo đảm bởi tám bản sửa đổi đầu tiên”. Các nhà sử học không đồng ý về mức độ chia sẻ quan điểm của Bingham và Howard vào thời điểm đó trong Quốc hội hoặc trên toàn quốc nói chung. Không ai trong Quốc hội phản đối rõ ràng quan điểm của họ về việc sửa đổi, nhưng chỉ có một số thành viên nói gì đó về ý nghĩa của nó đối với vấn đề này. Trong nhiều năm, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng việc sửa đổi không mở rộng Tuyên ngôn Nhân quyền tới các bang.

Bản sửa đổi thứ 14 không những không mở rộng Tuyên ngôn Nhân quyền cho các bang; nó cũng không bảo vệ được quyền của công dân Da đen. Di sản của công cuộc Tái thiết là cuộc đấu tranh quyết tâm của các công dân da đen và da trắng để biến lời hứa của Tu chính án thứ 14 thành hiện thực. Người dân kiến ​​nghị và khởi kiện ra tòa, Quốc hội ban hành luật, và cơ quan hành pháp cố gắng thực thi các biện pháp nhằm bảo vệ mọi quyền của công dân. Mặc dù những công dân này không thành công trong việc trao quyền cho Tu chính án thứ 14 trong thời kỳ Tái thiết, nhưng họ đã trình bày rõ ràng các lập luận và đưa ra những ý kiến ​​bất đồng một cách hiệu quả, vốn sẽ là cơ sở cho sự thay đổi trong thế kỷ 20.

 

 

Bảng điểm

SỬA ĐỔI XIV

 

Phần 1.

Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ và của Tiểu bang nơi họ cư trú. Không Bang nào được ban hành hoặc thực thi bất kỳ luật nào nhằm hạn chế các đặc quyền hoặc quyền miễn trừ của công dân Hoa Kỳ; cũng không bất kỳ Tiểu bang nào sẽ tước đoạt mạng sống, quyền tự do hoặc tài sản của bất kỳ người nào mà không có thủ tục tố tụng hợp pháp; cũng không từ chối bất kỳ người nào trong phạm vi quyền hạn của mình sự bảo vệ bình đẳng của pháp luật.

 

Mục 2.

Các đại diện sẽ được phân bổ giữa các Bang theo số lượng tương ứng, tính toàn bộ số người ở mỗi Bang, không bao gồm người Da Đỏ không bị đánh thuế. Nhưng khi quyền bỏ phiếu tại bất kỳ cuộc bầu cử nào để lựa chọn đại cử tri cho Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ, các Dân biểu trong Quốc hội, các quan chức Hành pháp và Tư pháp của một Bang, hoặc các thành viên của Cơ quan Lập pháp của bang đó, bị từ chối bởi bất kỳ ai. của những cư dân nam của Bang đó, từ 21 tuổi trở lên và là công dân của Hoa Kỳ, hoặc bị rút gọn theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc tham gia vào cuộc nổi loạn hoặc tội phạm khác, cơ sở đại diện ở đó sẽ bị giảm theo tỷ lệ mà số công dân nam đó phải chia cho toàn bộ số công dân nam 21 tuổi ở Bang đó.

 

Mục 3.

Không ai được phép là Thượng nghị sĩ hoặc Dân biểu tại Quốc hội, hoặc đại cử tri của Tổng thống và Phó Tổng thống, hoặc giữ bất kỳ chức vụ, dân sự hoặc quân sự nào ở Hoa Kỳ hoặc dưới bất kỳ Tiểu bang nào mà trước đó đã tuyên thệ, với tư cách là thành viên Quốc hội, hoặc một quan chức của Hoa Kỳ, hoặc là thành viên của bất kỳ cơ quan lập pháp Tiểu bang nào, hoặc với tư cách là viên chức hành pháp hoặc tư pháp của bất kỳ Tiểu bang nào, để ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ, sẽ tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi dậy chống lại những người tương tự, hoặc viện trợ hoặc an ủi kẻ thù của họ. Nhưng Quốc hội có thể bỏ phiếu bằng 2/3 số phiếu của mỗi Hạ viện để loại bỏ tình trạng khuyết tật đó.

 

Mục 4.

Hiệu lực của khoản nợ công của Hoa Kỳ, được luật pháp cho phép, bao gồm các khoản nợ phát sinh để trả lương hưu và tiền thưởng cho các dịch vụ trấn áp nổi dậy hoặc nổi loạn, sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng cả Hoa Kỳ và bất kỳ Tiểu bang nào sẽ không đảm nhận hoặc thanh toán bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào phát sinh để hỗ trợ cho cuộc nổi dậy hoặc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ yêu cầu bồi thường nào về việc mất hoặc giải phóng bất kỳ nô lệ nào; nhưng tất cả các khoản nợ, nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường đó sẽ bị coi là bất hợp pháp và vô hiệu.

 

Mục 5.

Quốc hội có quyền thực thi các quy định của điều này bằng luật thích hợp.

The Fourteenth Amendment

LEARNING OBJECTIVES

·         Explain the purpose and the passing of the Fourteenth Amendment

Letter from William Seward to the governors of the states saying that the Congress passed the resolution of the fourteenth amendment and the states need to read and acknowledge the new law.

Figure 1. Form of the Letter of Transmittal of the Fourteenth Amendment to the several states for its ratification. Amendments must be passed by 2/3 of the Congress and Senate and then ratified by at least 3/4 of states. State legislatures in every formerly Confederate state, with the exception of Tennessee, first refused to ratify it. This refusal led to the passage of the Reconstruction Acts. Ignoring the existing state governments, military government was imposed until new civil governments were established and the Fourteenth Amendment was ratified.

The Fourteenth Amendment

Questions swirled about the constitutionality of the Civil Rights Act of 1866. The Supreme Court, in its 1857 decision forbidding black citizenship, had interpreted the Constitution in a certain way; many argued that the 1866 statute, alone, could not alter that interpretation. Seeking to overcome all legal questions, Radical Republicans drafted another constitutional amendment with provisions that followed those of the 1866 Civil Rights Act. In July 1866, the Fourteenth Amendment went to state legislatures for ratification.

The Fourteenth Amendment stated, “All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”

It gave citizens equal protection under both the state and federal law, overturning the Dred Scott decision. It eliminated the Three-fifths Compromise of the 1787 Constitution, whereby slaves had been counted as three-fifths of a free white person, and it reduced the number of House representatives and Electoral College electors for any state that denied suffrage to any adult male inhabitant, Black or White. As Radical Republicans had proposed in the Wade-Davis bill, individuals who had “engaged in insurrection or rebellion [against] . . . or given aid or comfort to the enemies [of]” the United States were barred from holding political (state or federal) or military office unless pardoned by two-thirds of Congress.

THE 14TH AMENDMENT AND EQUAL PROTECTION UNDER THE LAW

This video from the National Constitution Center explains each of the sections of the 14th amendment and what they mean. You can read the full text of the Fourteenth Amendment at the Our Documents website.

The Fourteenth Amendment’s first section includes several clauses: the Citizenship Clause, Privileges or Immunities Clause, Due Process Clause, and Equal Protection Clause. The Citizenship Clause provides a broad definition of citizenship, nullifying the Supreme Court’s decision in Dred Scott v. Sandford (1857), which had held that Americans descended from African slaves could not be citizens of the United States.

The Due Process Clause prohibits state and local governments from depriving persons of life, liberty, or property without a fair procedure. The Supreme Court has ruled this clause makes most of the Bill of Rights as applicable to the states as it is to the federal government, as well as to recognize substantive and procedural requirements that state laws must satisfy.

The Equal Protection Clause requires each state to provide equal protection under the law to all people, including all non-citizens, within its jurisdiction. This clause has been the basis for many decisions rejecting irrational or unnecessary discrimination against people belonging to various groups. The section is one of the most litigated parts of the Constitution, forming the basis for landmark Supreme Court decisions such as Brown v. Board of Education (1954) regarding racial segregation, Roe v. Wade (1973) regarding abortion, and Obergefell v. Hodges (2015) regarding same-sex marriage. It also provided the basis for Title IX, a federal civil rights law that was passed as part (Title IX) of the Education Amendments of 1972. It prohibits sex-based discrimination in any school or other education program that receives federal money.

The amendment also answered the question of debts arising from the Civil War by specifying that all debts incurred by fighting to defeat the Confederacy would be honored. Confederate debts, however, would not: “[N]either the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void.” This basically states that if a person had bonds from the United States and/or Union, the bonds would be honored by the U.S. government. If a person held Confederate bonds, they would be worthless. Southerners who held both Confederate bonds and enslaved people would not recover this wealth. Thus, claims by former slaveholders requesting compensation for slave property had no standing. Any state that ratified the Fourteenth Amendment would automatically be readmitted. Yet, all former Confederate states refused to ratify the amendment in 1866.

WATCH IT

This video summarizes how the 14th amendment gave citizenship to the formerly enslaved.

You can view the transcript for “The Fourteenth Amendment” here (opens in new window).

“Swing Around the Circle”

President Johnson called openly for the rejection of the Fourteenth Amendment, a move that drove a further wedge between him and congressional Republicans. In late summer of 1866, he gave a series of speeches, known as the “swing around the circle,” designed to gather support for his mild version of Reconstruction. Johnson felt that ending slavery went far enough; extending the rights and protections of citizenship to freed people, he believed, went much too far. He continued to believe that Blacks were inferior to Whites. The president’s “swing around the circle” speeches to gain support for his program and derail the Radical Republicans proved to be a disaster, as hecklers provoked Johnson to make damaging statements. Radical Republicans charged that Johnson had been drunk when he made his speeches. As a result, Johnson’s reputation plummeted.

Recall that Johnson, a former Democrat from Tennessee, was chosen as Lincoln’s vice presidential candidate because his presence appeased Southern sympathizers who desired a quick peace process. Johnson, however, fought constantly with the Republican majority in Congress. One of their major disagreements was over the federal government’s role in promoting social, political, and economic equality for the formerly enslaved and other Black people. On March 27, 1866, in a message to Congress regarding their proposed civil rights legislation, Johnson explained his constitutional concerns about the bill. In the end, Johnson refused to sign the bill because he believed Congress had no right to guarantee citizenship within the states or to enforce legislation on the individual states. In addition, he challenged the portions of the law that guaranteed full social, political, and economic equality for freedmen by challenging their fitness to vote and become fully functioning members of society. This bill, the Civil Rights Act of 1866, was intended to clarify and support the policies set forth in the 13th and 14th amendments. Even though Johnson vetoed the bill, Congress overrode his veto, marking the first time that the U.S. Congress ever overrode a presidential veto for a major piece of legislation

Tu chính án thứ mười bốn

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Giải thích mục đích và việc thông qua Tu chính án thứ mười bốn

Thư của William Seward gửi các thống đốc các bang nói rằng Quốc hội đã thông qua nghị quyết của tu chính án thứ mười bốn và các bang cần đọc và thừa nhận luật mới.

Hình 1 . Mẫu Thư chuyển Tu chính án thứ mười bốn tới một số bang để phê chuẩn. Các sửa đổi phải được 2/3 Quốc hội và Thượng viện thông qua và sau đó được ít nhất 3/4 số bang phê chuẩn. Cơ quan lập pháp các bang ở mọi bang trước đây thuộc Liên minh miền Nam, ngoại trừ Tennessee, lần đầu tiên từ chối phê chuẩn nó. Sự từ chối này đã dẫn đến việc thông qua Đạo luật Tái thiết. Bỏ qua các chính quyền tiểu bang hiện có, chính quyền quân sự được áp đặt cho đến khi các chính quyền dân sự mới được thành lập và Bản sửa đổi thứ mười bốn được phê chuẩn.

 

Tu chính án thứ mười bốn

Các câu hỏi xoay quanh tính hợp hiến của Đạo luật Dân quyền năm 1866. Tòa án Tối cao, trong quyết định cấm quyền công dân da đen năm 1857, đã giải thích Hiến pháp theo một cách nhất định; nhiều người lập luận rằng chỉ riêng quy chế năm 1866, không thể thay đổi cách giải thích đó. Tìm cách giải quyết mọi vấn đề pháp lý, Đảng Cộng hòa Cấp tiến đã soạn thảo một sửa đổi hiến pháp khác với các điều khoản tuân theo Đạo luật Dân quyền năm 1866. Vào tháng 7 năm 1866, Bản sửa đổi thứ mười bốn đã được chuyển đến cơ quan lập pháp của các bang để phê chuẩn.

 

Tu chính án thứ mười bốn nêu rõ: “Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ và của Bang nơi họ cư trú”.

 

Nó mang lại cho công dân sự bảo vệ bình đẳng theo cả luật tiểu bang và liên bang, đảo ngược quyết định của Dred Scott. Nó loại bỏ Thỏa hiệp Ba phần Năm của Hiến pháp năm 1787, theo đó nô lệ được tính là ba phần năm số người da trắng tự do, và nó làm giảm số lượng đại diện Hạ viện và đại cử tri đoàn cử tri cho bất kỳ bang nào từ chối quyền bầu cử cho bất kỳ cư dân nam giới trưởng thành nào. , Màu đen hoặc màu trắng. Như Đảng Cộng hòa Cấp tiến đã đề xuất trong dự luật Wade-Davis, những cá nhân đã “tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn [chống lại] . . . hoặc cung cấp viện trợ hoặc an ủi cho kẻ thù [của]” Hoa Kỳ bị cấm giữ các chức vụ chính trị (tiểu bang hoặc liên bang) hoặc quân sự trừ khi được 2/3 Quốc hội ân xá.

 

QUYỀN PHỦ QUYẾT CỦA TỔNG THỐNG JOHNSON ĐỐI VỚI ĐẠO LUẬT DÂN QUYỀN NĂM 1866

Đọc qua văn bản phủ quyết của Tổng thống Johnson đối với Đạo luật Dân quyền năm 1866. Sử dụng các thuật ngữ từ vựng ở bên trái để giúp bạn hiểu một số thuật ngữ và xem xét quan điểm và quan điểm của Tổng thống Johnson.

 

Từ vựng         Chữ

Kính gửi Thượng viện Hoa Kỳ:

minh oan  (n): được xóa bỏ trách nhiệm hoặc rắc rối cung cấp  (n): nghĩa vụ một phần  (n): ràng buộc trách nhiệm  (v): ép buộc

 

 

 

 

 

Tôi rất tiếc rằng dự luật đã được cả hai viện Quốc hội thông qua, có tựa đề “Đạo luật bảo vệ tất cả mọi người ở Hoa Kỳ về các quyền công dân của họ và cung cấp các phương tiện để  minh oan cho họ ,” có  những điều khoản  mà tôi không thể chấp thuận, nhất quán với ý thức của tôi. nghĩa vụ đối với toàn thể người dân và  nghĩa vụ của tôi  đối với Hiến pháp Hoa Kỳ. Do đó, tôi  buộc phải  trả lại nó cho Thượng viện (Hạ viện nơi nó bắt nguồn) với sự phản đối của tôi về việc nó trở thành luật.

hiểu  (v): bao gồm người Gipsies  [Gypsies] (n): thành viên của một dân tộc du mục truyền thống có nguồn gốc ở miền bắc Ấn Độ và hiện sống chủ yếu ở phía nam và tây nam châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ mulatto  (n): người lai chủng tộc tổ tiên purport  (v): yêu cầu bồi thường

 

 

 

 

 

Theo phần đầu tiên của dự luật, tất cả những người sinh ra ở Hoa Kỳ và không chịu bất kỳ quyền lực nước ngoài nào, ngoại trừ người Ấn Độ không bị đánh thuế, đều được tuyên bố là công dân Hoa Kỳ. Điều khoản này  áp dụng cho  người Hoa ở các quốc gia Thái Bình Dương, người Ấn Độ bị đánh thuế, người được gọi là  Gipsies , cũng như toàn bộ chủng tộc được chỉ định là người da đen, người da màu, người da đen,  người da đen và người mang dòng máu châu Phi. Mọi cá nhân thuộc các chủng tộc này, sinh ra ở Hoa Kỳ, theo dự luật đều được trở thành công dân Hoa Kỳ. Nó không  nhằm mục đích  tuyên bố hoặc trao bất kỳ quyền công dân nào khác ngoài quyền công dân Liên bang; nó không đề xuất trao cho những nhóm người này bất kỳ tư cách công dân nào của các Bang, ngoại trừ điều đó có thể xuất phát từ tư cách là công dân Hoa Kỳ của họ. Quyền trao quyền công dân của Tiểu bang cũng chỉ thuộc về một số Bang, cũng như quyền trao quyền công dân Liên bang thuộc về Quốc hội. . . .

điều kiện tiên quyết  (adj): bắt buộc     Bốn triệu người trong số họ vừa thoát khỏi cảnh nô lệ để được tự do. Có thể giả định một cách hợp lý rằng họ có đủ  trình độ chuyên môn cần thiết  để được hưởng tất cả các đặc quyền và quyền miễn trừ của công dân Hoa Kỳ không? . . .

thử việc  (n): thời gian chờ đợi được thèm muốn  (adj): rất mong muốn hoặc ghen tị

 

Chính sách của Chính phủ, từ khi ra đời cho đến thời điểm hiện tại, dường như là những người xa lạ và không quen với các thể chế và luật pháp của chúng ta, phải trải qua một  đợt quản chế nhất định ; cuối cùng, trước khi đạt được  giải thưởng đáng mơ ước  , họ phải đưa ra bằng chứng về việc mình có đủ năng lực để tiếp nhận và thực hiện các quyền công dân như Hiến pháp Hoa Kỳ quy định hay không. Trên thực tế, dự luật đề xuất sự phân biệt đối xử chống lại một số lượng lớn người nước ngoài thông minh, xứng đáng và yêu nước, đồng thời ủng hộ người da đen, những người mà sau nhiều năm nô lệ, con đường dẫn đến tự do và trí tuệ vừa bất ngờ được mở ra. . . .

Mục tiêu của phần thứ hai của dự luật là cung cấp sự bảo vệ chống phân biệt đối xử cho người da màu để được hưởng đầy đủ tất cả các quyền mà phần trước đã bảo đảm cho họ. . . của Cơ quan lập pháp Tiểu bang, người sẽ bỏ phiếu cho các đạo luật mâu thuẫn với các điều khoản của dự luật . . .

thẩm quyền  (n): quyền lực chính thức để đưa ra quyết định và phán quyết pháp lý Biện pháp khắc phục được đề xuất bởi phần này về mặt này dường như không chỉ bất thường mà còn vi hiến, vì Hiến pháp không đảm bảo điều gì một cách chắc chắn nếu nó không đảm bảo cho một số Bang quyền đưa ra luật điều chỉnh chỉ số liên quan đến tất cả các vấn đề phát sinh trong  phạm vi quyền tài phán của họ. , chỉ bị hạn chế, trong trường hợp xung đột với Hiến pháp và luật hiến pháp của Hoa Kỳ—luật hiến pháp được coi là luật tối cao của đất nước. . . .

cognizance  (n): nhận thức đồng thời  (adj): tồn tại, xảy ra hoặc được thực hiện cùng lúc tòa án  (n): tòa án công lý

 

 

 

Phần thứ ba cung cấp cho các tòa án quận của Hoa Kỳ  sự hiểu biết độc quyền  về tất cả các tội ác và hành vi phạm tội chống lại các quy định của đạo luật này và  quyền tài phán đồng thời  với các tòa án lưu động của Hoa Kỳ đối với tất cả các vụ án dân sự và hình sự ảnh hưởng đến những người bị từ chối, hoặc không thể thi hành tại các tòa án hoặc  cơ quan tư pháp  của Tiểu bang hoặc địa phương nơi họ có thể sinh sống . . .

Phần thứ chín ủy quyền cho Tổng thống, hoặc người mà ông có thể ủy quyền cho mục đích đó, sử dụng một phần lực lượng lục quân hoặc hải quân của Hoa Kỳ hoặc lực lượng dân quân, khi cần thiết để ngăn chặn hành vi vi phạm và thực thi các quyền hợp pháp. thực hiện hành vi này. Ngôn ngữ này dường như ám chỉ một lực lượng quân sự thường trực luôn sẵn sàng và nhiệm vụ duy nhất của họ là thực thi biện pháp này trên khu vực rộng lớn nơi lực lượng này dự định hoạt động.

đầy đủ  (adj): có khả năng dẫn đến cho đến nay  (adv): cho đến bây giờ

 

Tôi không đề xuất xem xét chính sách của dự luật này. Đối với tôi, các chi tiết của dự luật  đầy rẫy  những điều xấu xa. Người da trắng và người da đen ở miền Nam  từ trước đến nay vẫn  chung sống dưới mối quan hệ chủ nô - lao động sở hữu tư bản. Bây giờ mối quan hệ đó đã thay đổi; và về quyền sở hữu, vốn và lao động tách biệt nhau. Bây giờ họ đang đứng, mỗi người đều làm chủ chính mình. Trong mối quan hệ mới này, cái này cần thiết cho cái kia, sẽ có sự điều chỉnh mới mà cả hai đều quan tâm sâu sắc đến việc làm cho hài hòa. Mỗi bên đều có quyền ngang nhau trong việc giải quyết các điều khoản; và, nếu để các luật điều tiết vốn và lao động, người ta tin tưởng một cách tự tin rằng chúng sẽ giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. . . .

biện pháp bảo vệ  (n): bảo vệ hồi sinh  (v): hồi sinh

 

Trong suốt lịch sử của chúng ta, trong tất cả kinh nghiệm của chúng ta với tư cách là những người sống theo luật Liên bang và Tiểu bang, chưa có hệ thống nào như được dự tính trong các chi tiết của dự luật này trước đây từng được đề xuất hoặc thông qua. Họ thiết lập các biện pháp bảo vệ an ninh cho chủng tộc da màu   vượt xa bất kỳ biện pháp bảo vệ nào mà Chính phủ chung đã từng cung cấp cho chủng tộc da trắng. Trên thực tế, sự phân biệt giữa chủng tộc và màu da là do dự luật được đưa ra nhằm ủng hộ người da màu chống lại chủng tộc da trắng. . . .

Đó là một bước nữa, hay đúng hơn là một bước tiến, hướng tới sự tập trung hóa và tập trung mọi quyền lập pháp vào Chính phủ Quốc gia. Xu hướng của dự luật phải là  khơi dậy  tinh thần nổi loạn và ngăn chặn sự tiến triển của những ảnh hưởng đang ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với các bang về mối liên kết thống nhất và hòa bình. . . .

vô tư  (n): không thiên vị hoặc công bằng       Tôi chỉ còn phải nói rằng tôi sẽ vui vẻ hợp tác với Quốc hội bằng bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ quyền công dân của những người được giải phóng, cũng như của tất cả các tầng lớp người khác trên khắp Hoa Kỳ, bằng cơ chế tư pháp. theo luật bình đẳng và  khách quan  , hoặc phù hợp với các quy định của Hiến pháp Liên bang.

Bây giờ tôi gửi lại dự luật cho Thượng viện và lấy làm tiếc rằng khi xem xét các dự luật và nghị quyết chung, tổng số là 42, đã được đệ trình để tôi phê chuẩn, tôi buộc phải từ chối chấp thuận biện pháp thứ hai mà tôi đã nhận được. sự trừng phạt của cả hai Viện của Quốc hội.

Andrew Johnson

Washington, DC, ngày 27 tháng 3 năm 1866.

Câu hỏi suy ngẫm

Sự phản đối của Johnson đối với quyền công dân đối với tất cả những người sinh ra ở Hoa Kỳ là gì?

Theo Johnson, tại sao bốn triệu người mới được trả tự do lại không xứng đáng được hưởng “các đặc quyền và quyền miễn trừ của quyền công dân?”

Theo Johnson, đạo luật này thay đổi quá trình lấy quốc tịch trước đây như thế nào?

Tại sao Johnson lại coi thường phần Đạo luật Dân quyền đảm bảo sự bảo vệ cho những người được tự do?

Johnson thấy trước mối nguy hiểm gì khi trao cho tổng thống quyền sử dụng lực lượng hải quân và vũ trang để thực thi luật này?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The NewYorker .The NewYork Post .The Daily Caller .The Freedom Wire .The Total Conservative

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIETNAMESE COMMANDOS

  1. Một Trang Lịch Sử

  2. Viết Lại Lịch Sử  Video

  3. Secret Army Secret War Video

  4. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

  5. Con Người Bất Khuất Video

  6. Dấu Chân Biệt Kích Video

  7. Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

  8. Huyền thoại về:"Những người lính một thời bị lãng quên" Kim Âu

  9. Phản Bội Kim Âu

  10. Tiếng Nói Công Lý Kim Âu

  11. Vietnam’s ‘Lost Commandos’ Gain Recognition in Senate

  12. President Unit Citation at Fort Bragg

  13. Vietnamese Commando never knew U.S. declared him dead

  14. Back from the dead

  15. Bill of Compensation

  16. Miami! Gian Hùng Lộ Mặt  Kim Âu 

  17. Honoring Vietnamese Commandos

  18. Honoring South Vietnamese Army

  19. Vietnamese Commandos Win Last Battle

  20. Uncommon Betrayal

  21. Go to congress

  22. Trong Giòng Lịch Sử Kim Âu

  23. Oplan 21 Kim Âu

  24. Biệt Kích Gỉa, Biệt Kích Thật Kim Âu

  25. Xuyên Tạc Lịch Sử Kim Âu

  26. Cảm Nghĩ Đầu Xuân (2011)

  27. Những Tên Miệng Hùm Gan Sứa Kim Âu

  28. Loretta Sanchez Không Hề Gian Dối Kim Âu

  29. Ăn Qủa Nhớ Kẻ Trồng Cây Kim Âu

  30. The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.

  31. Lá Thư Tự Thú

  32. Người Tù Kiệt Xuất

  33. Hồi Chuông Báo Tử I

  34. Hồi Chuông Báo Tử II

  35. Hồi Chuông Báo Tử III

  36. Hồi Chuông Báo Tử IV

  37. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

  38. Thánh Nhân Vô Phí Vật

  39. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

  40. Phân Định Chính Tà

  41. Phân Ðịnh Chính Tà 1

  42. Phân Ðịnh Chính Tà 2

  43. Phân Ðịnh Chính Tà 3

  44. Hư Danh - Hư Cấu

  45. Kim Âu Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc

  46. Hồng Phúc Phỏng Vấn Tourison. Lê Ngung

  47. Sư Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

  48. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm

  49. Nguyên Uỷ Một Vụ Kiện

  50. Trả Lời Câu Hỏi Của Một Vi Hữu


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Giòng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

MINH THỊ

LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA MÌNH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA MÌNH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu