Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

 

Nhân đọc lại Đông Chu Liệt Quốc:

 

Trường Hợp Khổ Tâm, Khó Xử, Của Người Đàn Bà.

 

GS.Đàm Quang Hưng

 

 

 

 

Trong cuộc sống của người đàn bà, một đôi khi, có thể giữa Cha với Chồng có chuyện xích mích, chống đối nhau, người đàn bà thường bị đẩy vào một bước đường khổ tâm, khó xử.

Không biết nên về phe Cha chống lại Chồng hay nên về phe Chồng chống lại Cha?

Thông thường, người đàn bà sống theo t́nh cảm. Nếu một người đàn bà yêu Cha hơn yêu Chồng th́ người ấy sẽ về phe Cha. Trái lại, nếu người ấy yêu Chồng hơn yêu Cha th́ người ấy sẽ về phe Chồng.

Tuy nhiên, có những trường hợp mà người đàn bà rất khổ tâm, không biết ḿnh nên về phe ai, đă phải đi t́m một cố vấn để khuyên ḿnh cách xử sự.

 

Vào thời Đông Chu, trước Công Nguyên, hoàng đế nhà Chu là Chu Hoàn Vương nắm quyền cai trị Trung quốc với chính sách chia cắt một phần đất của Trung quốc thành nhiều nước chư hầu nhỏ như Cử, Lỗ, Ngô, Nguỵ, Sái, Sở, Tấn, Tần, Tề, Tống, Trần, Triệu, Trịnh, Vệ... rồi phong tước Công cho một số người làm vua các nước chư hầu ấy, như Tống Trang Công, Tề Trang Công, ....

Sau đây là hai chuyện cổ bên Trung quốc, vào thời Đông Chu.

Chuyện thứ nhất:

Cách nay 2714 năm, vào đầu năm Bính Th́n (-699), đời hoàng đế Hoàn Vương nhà Chu, vua chư hầu Tống là Tống Trang Công sai người đem lễ vật đi biếu 4 vua chư hầu Sái, Tề, Trần, Vệ, để mượn quân 4 nước đi đánh chư hầu Trịnh.

Vua Trịnh Lệ Công đem quân ra chống cự. Quan thượng khanh là Sái Túc, lộng quyền, áp chế vua, ngăn không cho vua ra quân. Rồi Sái Túc hạ lệnh hễ ai xin ra quân chống cự th́ sẽ bị chém đầu.

Thấy không có ai ra quân chống ḿnh, Tống Trang Công bèn đem quân vào đốt cửa thành, phá Thái miếu nước Trịnh, lấy tất cả các cột Thái miếu đem về làm cửa thành nước Tống, để làm nhục nước Trịnh.

Trịnh Lệ Công uất ức than thầm:“Ta bị Sái Túc áp chế như thế này th́ làm vua làm ǵ cho khổ!”

Tháng sau, khi nghe tin Chu Hoàn Vương băng hà, Trịnh Lệ Công sai người vào kinh đô viếng tang. Sái Túc lại ngăn cản. Trịnh Lệ Công đành phải nghe lời nhưng trong ḷng càng thêm uất ức.

Hôm sau, Trịnh Lệ Công ra hoa viên coi hoa. Đại phu Ung Củ xin theo hầu.

Thấy một đàn chim bay ngang trời, vừa bay vừa hót, Trịnh Lệ Công thở dài. Ung Củ hỏi:“Chúa công đă được hoàng đế phong Công, làm vua chư hầu, tôn quư thế này, sao c̣n buồn bă?”. Trịnh Lệ Công đáp:"Các giống chim bay trên trời đều được tự do. V́ nghĩ ta không bằng chúng, nên ta buồn!” Ung Củ hỏi:“Chắc Chúa công buồn v́ thượng khanh Sái Túc?”. Trịnh Lệ Công không đáp. Ung Củ nói:“Nếu Chúa công không coi Củ này là kẻ hèn mạt th́ Chúa công sai việc ǵ, Củ này cũng xin hết sức!” Thấy chỉ có một ḿnh Củ theo hầu ḿnh, Trịnh Lệ Công hỏi:"Ngươi có phải là con rể Sái Túc không?” Ung Củ đáp:"Thưa phải! Tuy nhiên, Sái Túc với Củ này chẳng ưa ǵ nhau! Hắn gả con gái cho Củ này là v́ hắn bị vua Tống Trang Công ép buộc, chứ hắn không muốn gả!”. Trịnh Lệ Công bèn nói:“Nếu ngươi giết được Sái Túc th́ ta sẽ cho ngươi làm thượng khanh thay Sái Túc!”. Ung Củ liền thưa: "Sáng mai, khi lâm triều, xin Chúa Công sai Sái Túc, mươi hôm nữa, đem thóc ra xứ Đông Giao cấp phát cho dân. Củ này sẽ xin ra Đông Giao trước, bày một tiệc rượu để đầu độc hắn!”.Trịnh Lệ Công nói:“Ta giao việc này cho ngươi, ngươi phải cẩn thận lắm mới được!” Ung Củ vâng dạ.

Tối ấy, khi về nhà, Ung Củ trông thấy vợ, tức Sái thị, th́ tự nhiên thấy chột dạ. Sinh nghi, Sái thị hỏi:"Hôm nay trong triều đ́nh có việc ǵ lạ phải không?” Ung Củ đáp:“Không!” Sái thị nói: “Phu quân giấu thiếp! Thấy nét mặt phu quân khác thường nên thiếp đoán ngay chắc trong triều đ́nh có chuyện lạ! Vợ chồng đă lấy nhau th́ có chuyện ǵ lạ, phu quân cũng nên cho thiếp biết!”. Ung Củ nói:"Có chuyện ǵ lạ đâu! Chỉ có chuyện thường ngày là mươi hôm nữa Chúa công sẽ sai thân phụ nàng đem thóc ra xứ Đông Giao cấp phát cho dân. Chúa công có sai ta ra xứ Đông giao trước, bày tiệc rượu để chúc thọ thân phụ nàng, chỉ có thế thôi!” Sái thị nói:"Nếu phu quân muốn chúc thọ cha thiếp th́ cứ bày tiệc rượu ngay ở nhà ḿnh, chứ việc ǵ phải ra tận xứ Đông Giao xa lắc!” Ung Củ đáp:"Chúa công sai ta làm như thế nào th́ ta cứ phụng mệnh mà làm như thế! Bàn căi làm chi!”. Sái thị nghi ngờ, bèn phục rượu chồng. Khi thấy chồng đă say rượu, ngủ mơ, Sái thị mới hỏi:“Ta sai ngươi giết Sái Túc, ngươi quên rồi hay sao?” Ung Củ ú ớ đáp:“Củ này đâu dám quên!”.

Sáng sau, Sái thị nói với chồng:"Thiếp biết phu quân giấu thiếp chuyện ǵ rồi!” Ung Củ hỏi: "Chuyện ǵ?” Sái thị đáp:“Phu quân muốn giết cha thiếp!” Ung Củ nói:“Làm ǵ có chuyện ấy!” Sái thị nói:"Có! Đêm qua phu quân say rượu, chính miệng phu quân đă nói chuyện ấy ra! Nay thiếp đă biết rồi th́ phu quân c̣n cần chi phải giấu nữa?” Ung Củ hỏi:"Nếu quả có chuyện ấy th́ nàng nghĩ thế nào?” Sái thị đáp:“Ai cũng biết đàn bà đă lấy chồng th́ phải theo chồng! Phu quân cần chi phải hỏi!” Ung Củ bèn thuật hết đầu đuôi câu chuyện giữa Trịnh Lệ Công với ḿnh cho vợ nghe.

Nghe xong, Sái thị nói:"Thiếp e chưa chắc cha thiếp đă chịu đi Đông Giao. Để thiếp về nhà giục cha thiếp đi mới được!” Ung Củ nói:“Nếu xong việc th́ ta được chức Thượng Khanh mà nàng cũng được chức Thượng Khanh Phu Nhân, vợ chồng cùng vinh hiển!”.

Mấy hôm sau, gần đến ngày Sái Túc phụng mệnh vua, đem thóc ra xứ Đông Giao cấp phát cho dân, Sái-thị về nhà thăm cha mẹ. Trong lúc hàn huyên với mẹ, Sái-thị hỏi:“Mẹ ơi! Đàn bà đă có chồng th́ giữa Cha với Chồng, ai là người thân?”. Sái-bà đáp:“Cả hai!”. Sái-thị hỏi:"Nhưng ai thân hơn ai?” Sái-bà đáp:“Cha thân hơn Chồng!”. Sái-thị hỏi:"Tại sao?”. Sái-bà đáp:“V́ trước khi đi lấy chồng, người đàn bà chỉ biết có Cha. Khi đă có chồng, nếu chồng chết th́ có thể tái giá để có chồng khác. C̣n nếu Cha chết th́ không thể có Cha khác! Chồng là do Người định, Cha là do Trời định. Chồng ví với cha thế nào được!”

Nghe mẹ giảng giải, Sái-thị thấy có lư nên ứa nước mắt mà nói:"Hôm nay con v́ Cha, không thể nghĩ đến Chồng được nữa!” Rồi Sái-thị nói với mẹ chuyện Trịnh Lệ Công giao cho Ung Củ việc giết Sái Túc.

Sái-bà bèn thuật chuyện cho chồng nghe. Sái Túc nói:"Hai mẹ con mi không được hở chuyện này cho ai biết cả, nghe không?”

Đêm ấy, Sái Túc sai kẻ tâm phúc đi gọi 10 vệ sĩ tới nhà hộ vệ ḿnh, rồi sai 100 giáp sĩ ra ngay Đông Giao trước, mai phục ở chung quanh toà phát chẩn.

Sáng sau, Sái Túc dẫn toán vệ sĩ đi Đông Giao. Vừa tới toà phát chẩn, Sái Túc đă thấy Ung Củ từ trong toà bước ra niềm nở đón chào ḿnh, dẫn vào trong toà. Thấy một tiệc rượu rất trọng thể đă được bày sẵn, Sái Túc quở:“Ta tới đây là v́ việc nước! Ngươi bày vẽ tiệc tùng làm chi?” Ung Củ đáp:“Nhân tiết xuân hoà ấm, con xin có chén rượu lạt chúc thọ nhạc gia!” Nói xong, Ung Củ rót đầy chén rượu, quỳ gối dưới chân Sái Túc mà dâng lên, nói lời chúc thọ. Sái Túc một tay đỡ chén, tay kia nắm chặt một cánh tay Ung Củ mà quát:“Thằng thất phu này! Sao mi dám hỗn với ta!” .

Toán vệ sĩ của Sái Túc liền xông tới bắt trói Ung Củ đem đi chém, quăng xác xuống sông.

Có kẻ thân cận của Trịnh Lệ Công biết chuyện, liền tức tốc phóng ngựa về triều đ́nh tâu vua.

Nghe tin, Trịnh Lệ Công kinh hăi, nói:“Thế này th́ Sái Túc sẽ chẳng để cho ta yên!” Tức thời Trịnh Lệ Công sai thị vệ đem ngựa xe chở cả gia quyến ḿnh trốn sang nước Sái .

Trở về triều đ́nh, thấy Trịnh Lệ Công đă bỏ trốn, Sái Túc bèn sai người sang nước Vệ, đón người anh ruột của Trịnh Lệ Công về làm vua nước Trịnh, tức Trịnh Chiêu Công.

Về sau, có kẻ sang nước Sái thuật chuyện vợ chồng Ung Củ cho Trịnh Lệ Công nghe. Trịnh Lệ Công thở dài mà nói:"Việc lớn của nhà nước mà đem bàn với đàn bà th́ tránh sao được cái chết!”

Chuyện thứ nh́:

Cách nay 2563 năm, vào năm Mậu Th́n (-548), đời hoàng đế Linh Vương nhà Chu, vua chư hầu Tề là Tề Trang Công dùng Thôi Trữ làm hữu khanh, dùng Khánh Phong làm tả khanh, kém hữu khanh một trật.

Thôi Trữ goá vợ. Thôi Trữ có người bạn thân là văn sĩ Đông Quách Yển. Em gái Quách Yển là Đông thị, nhan sắc tuyệt trần, lấy chồng là Đường Công, nên cải danh thành Đường Khương. Đường Công mất sớm khiến Đường Khuơng goá chồng. Thôi Trữ cưới được Đường Khương làm vợ kế.

Một hôm, Thôi Trữ mời Tề Trang Công tới nhà uống rượu, sai Đường Khương ra rót rượu mời vua. Thấy Đường Khương đẹp lộng lẫy, Tề Trang Công bèn đút lót nhiều cho Quách Yển, nhở Quách Yển dỗ dành em gái giùm ḿnh. Đường Khương thuận ư.

Biết chuyện Tề Trang Công tư thông với vợ ḿnh, Thôi Trữ giận lắm, nảy ư giết Tề Trang Công, Thôi Trữ đem ư ấy hỏi Khánh Phong. Khánh Phong cũng đồng ư giết Tề Trang Công, với điều kiện Thôi Trữ phải chia đôi nước Tề, cho ḿnh một nửa.

 Nhân dịp Tề Trang công mở tiệc đăi vua nước Cử, Thôi Trữ giả ốm không đến dự. Nghe tin Thôi Trữ ốm, Tề Trang Công mừng lắm, lấy cớ đến thăm Thôi Trữ để được gặp Đường Khương.

 Khi Tề Trang công vào nhà, Thôi Trữ sai Đường Khương dụ vào pḥng rồi khóa kín. Thôi Trử sai thủ hạ phá pḥng vào bắt. Tề Trang công chạy thoát lên đài, xin gặp Thôi Trữ để xin tha mạng nhưng thủ hạ của Thôi Trữ không cho. Tề Trang công bèn vượt tường chạy trốn, nhưng bị một mũi tên bị bắn trúng chân ngă xuống, rồi bị thủ hạ của Thôi Trữ đâm chết.. Nửa số vệ sĩ đi pḥ vua cũng bị giết, nửa số kia trốn thoát. Thôi Trữ bèn lập người em cùng cha khác mẹ với Tề Trang công, tên là Khương Chử Cữu lên làm vua, tức là Tề Cảnh công

Thấy nửa số vệ sĩ của Tề Trang Công trốn thoát, Khánh Phong lo bị báo thù, bèn sai con trai là Khánh Xá đem quân truy lùng tận diệt, để trừ hậu hoạ. Khánh Xá giết được gần hết, chỉ có hai người trốn thoát, tên là Vương Hà và Lư Bồ Quư.

Vương Hà rủ Bồ Quư:"Chúa công chết rồi! Đồng đội cũng chết cả rồi! Vậy hai ta cũng nên tự tử cho trọn đạo chúa tôi!”. Bồ Quư nói:"Sống để báo thù được mới khó, chứ chết th́ dễ quá! Ta nên cố làm được cái khó để cho Chúa công với đồng đội hả hê! Bây giờ hai ta trốn sang hai chư hầu khác nhau để t́m cơ hội báo thù. Ai gặp cơ hội trước th́ t́m người kia để cùng lo công việc!” Vương Hà gật đầu, nói:“Vậy bây giờ chúng ta cùng thề!” Sau khi thề, Vương Hà nói:“Tôi sang nước Cử, c̣n anh đi đâu?” Bồ Quư nói: "Tôi sang nước Lỗ!” Rồi Bồ Quư về nhà nói với em trai là Lư Bồ Miết:"Hôm nay ta sẽ trốn sang nước Lỗ để lo việc báo thù cho Chúa công. Sau khi ta trốn đi rồi, ngươi cố cầu cạnh xin vào làm gia nhân cho Thôi Trữ hoặc Khánh Phong. Sau khi được chủ tin dùng, ngươi cố xin cho ta được về Tề. Lúc đó ta sẽ báo thù cho Chúa công”. Bồ Miết gật đầu.

Bồ Quư đi rồi, Bồ Miết xin được vào làm gia nhân cho Khánh Phong.

V́ Khánh Phong bét rượu, tối ngày say sưa, nên Thôi Trữ nắm hết quyền bính nước Tề, dùng Tề Cảnh Công làm vua bù nh́n. Thấy thế, Khánh Phong hận lắm, chỉ ŕnh cơ hội để hại Thôi Trữ. Gặp dịp Thôi Trữ tranh chấp ngôi con trưởng trong gia đ́nh họ Thôi với các anh em cùng cha khác mẹ, Khánh Phong lập kế để cho anh em trong gia đ́nh họ Thôi giết lẫn nhau. Kết quả là hai con trai của Thôi Trữ bị giết, c̣n vợ chồng Thôi-Trữ Đường-Khương phải tự tử. Đến lượt Khánh Phong nắm hết quyền bính nước Tề, tự phong ḿnh làm tướng quốc, hoang dâm vô độ.

 

V́ Bồ Miết khéo chiều ư Khánh Phong nên Khánh Phong rất thương Bồ Miết. Bồ Miết bèn mời Khánh Phong tới nhà ḿnh uống rượu. Thấy vợ Bồ Miết đẹp, Khánh Phong liền tư thông với vợ Bồ Miết. Thấy Bồ Miết biết chuyện mà vẫn để cho vợ được tự do tư thông với ḿnh, Khánh Phong càng sung sướng. Nghĩ tới chuyện hồi hưu hưởng thụ, Khánh Phong bèn phong con trai là Khánh Xá làm tướng quốc, trao hết quyền bính nước Tề cho Khánh Xá, c̣n ḿnh th́ bán nhà, đem cả vợ, nàng hầu và của cải sang ở hẳn tại nhà Bồ Miết. Thế rồi Khánh Phong để cho vợ với nàng hầu của ḿnh cũng được tự do tư thông với Bồ Miết.

Một hôm, Bồ Miết xin với Khánh Phong cho anh ḿnh là Lư Bồ Quư ở nước Lỗ được trở về Tề. Khánh Phong chấp thuận. Khi Bồ Quư về tới Tề, Khánh Phong liền sai tới làm gia nhân cho Khánh Xá.

Thấy Bồ Quư có sức khoẻ, khéo nói, Khánh Xá bèn gả con gái của ḿnh là Khánh Khương cho Bồ Quư. Mỗi lần Khánh Xá đi săn đều dắt Bồ Quư đi theo.

Một hôm Bồ Quư theo Khánh Xá đi săn. Dọc đường, Bồ Quư hết sức khen tài vũ dũng của Vương Hà. Khánh Xá hỏi:"Bây giờ Vương Hà ở đâu?”. Bồ Quư đáp:“Thưa y đang ở nước Cử!”. Khánh Xá liền sai người sang nước Cử, triệu Vương Hà về Tề. Khánh Xá thương yêu cả Bồ Quư với Vương Hà nên dùng cả hai làm vệ sĩ.

Nửa năm sau, khi thấy Khánh Xá đă tin dùng ḿnh, Bồ Quư với Vương Hà mới lập mưu với hai họ Cao và Loan ở trong thành để giết Khánh Xá, báo thù cho Tề Trang Công.

Thấy chồng cứ th́ thào chuyện ǵ với Vương Hà mà không nói ǵ với ḿnh, vợ Bồ Quư là Khánh Khương bèn nói với chồng:“Phu quân mưu sự mà không bàn bạc ǵ với thiếp th́ việc sẽ không thành!” Bồ Quư cười mà nói:“Đàn bà th́ biết ǵ mà đ̣i bàn bạc!”. Khánh Khương hỏi:"Thế phu quân chưa nghe thấy ai nói về chuyện trên đời này có người đàn bà tài trí hơn đàn ông hay sao?” Bồ Quư hỏi:“Người ấy là ai? Ở đâu? Bao giờ?” Khánh Khương đáp: "Người ấy là bà Ấp Khương, người Trung quốc, một trong 10 bề tôi giỏi của vua Vũ nhà Hạ, sống trước chúng ta chừng 16 thế kỷ! Được vua Vũ gọi là một bề tôi giỏi th́ phải là người biết bàn bac chứ? Sao phu quân lại nói đàn bà th́ biết ǵ mà bàn bạc?”

Đuối lư, Bồ Quư quay ra viện lư do khác: "Chừng trăm rưởi năm trước đây, đại phu Ung Củ của nước Trịnh tiết lộ mưu giết Sái Túc của vua Trịnh Lệ Công với vợ là Sái thị, con gái Sái Túc, khiến Ung Củ bị hoạ sát thân, c̣n vua Trịnh th́ phải chạy trốn sang nước Sái! Đó là điều ta sợ!” Khánh Khương nói: "Đàn bà đă lấy chồng th́ phải theo chồng. Chồng nói th́ vợ phải nghe, huống hồ lại có mệnh vua! Sái thị nghe lời bàn của mẹ mà giết chồng là một điều xầu trong đám nữ lưu, phu quân nhắc lại làm chi?” Bồ Quư hỏi:"Nếu nàng là Sái thị th́ nàng xử sự thế nào?”. Khánh Khương đáp:"Nếu thiếp là Sái thị th́ thiếp sẽ giúp chồng là đại phu Ung Củ! C̣n nếu thiếp không muốn giúp chồng giết cha th́ thiếp sẽ làm ngơ, chứ thiếp không tiết lộ cho người khác biết để chồng bị sát hại, như Sái thị đă làm!”.

Bồ Quư nói:“Đương kim Chúa công là Tề Cảnh Công hiện đang ghét thân phụ nàng chuyên quyền. V́ vậy, Vương Hà với ta đă lập mưu với hai họ Cao và Loan ở trong thành để sát hại thân phụ nàng! Nàng chớ tiết lộ chuyện này cho ai biết cả, nghe không?” Khánh Khương nói:"Chẳng những thiếp thề không tiết lộ chuyện này cho ai biết cả, mà thiếp c̣n giúp chàng sát hại cha thiếp nữa, v́ cha thiếp đang chuyên quyền quá đáng, áp bức đương kim Chúa công đủ điều! Giờ này ông nội thiếp đang đi săn ở trong rừng với chú Bồ Miệt, em trai phu quân. Ở nhà chỉ c̣n một ḿnh cha thiếp. Vậy phu quân có thể khởi sự ngay bây giờ mà sát hại cha thiếp!” Bồ Quư nói:"Ta muốn đợi đến ngày thu tế sẽ sát hại thân phụ nàng ở Thái miếu!”. Khánh Khương nói:"Cha thiếp là người ngang ngạnh, lại đam mê tửu sắc! Ngày thu tế này, có thể là cha thiếp sẽ không tới dự lễ ở Thái miếu! Nếu phu quân đă nhất định đợi đến ngày thu tế mới hành động th́ phu quân phải để cho thiếp về nhà cha thiếp mà nói khích ông! Thiếp có nói khích được ông th́ thiếp mới bảo đảm được với phu quân rằng chắc chắn là ông sẽ tới Thái miếu cho phu quân sát hại!”. Bồ Quư nói:“Ta đă phó thác tính mệnh của ta cho nàng rồi! Nàng chớ có bắt chước Sái thị ngày xưa nghe!” Khánh Khương nói:“Thiếp xin thề với phu quân là thiếp sẽ không bội lời thề!” Nói xong, Khánh Khuơng xin chồng cho phép ḿnh về nhà cha.

Thấy con gái về, Khánh Xá hỏi:"Mi chỉ về thăm nhà hay có chuyện chi không?” Khánh Khương đáp:"Con nghe dân ngoài chợ đồn rằng đến ngày thu tế này, hai họ Cao và Loan trong thành sẽ sát hại phụ thân ở Thái miếu. Vậy con xin phụ thân đừng tới dự lễ!”. Khánh Xá nổi giận mà quát:"Hai họ ấy giống như loài cầm thú, sống chết ở trong tay ta! Chẳng khi nào chúng dám làm như vậy đâu! Mà nếu chúng dám làm như vậy th́ có nghĩa là chúng muốn xin được chết!”.

Về nhà, Khánh Khương thuật lại với chồng.

Đến ngày thu tế, Tề Cảnh Công dẫn các đại phu lên xe, tới Thái miếu hành lễ. Tiếp theo là tướng quốc Khánh Xá cưỡi ngựa tới cửa Thái miếu, xuống ngựa. Mă phu của Khánh Xá chạy tới dắt ngựa đi. Khánh Xá vào miếu, ngồi lên ghế cao. Lập tức, hai vệ sĩ là Bồ Quư với Vương Hà cầm giáo chạy tới, đứng hầu hai bên Khánh Xá. Toán quân sĩ của Khánh Xá chia nhau vây kín Thái miếu.

Bồ Quư đă thuê một gánh quỷ thuật biểu diễn các tṛ khéo ở bên đường Ngư Lư gần chợ. Đột nhiên có tiếng hét:“Ngựa của tướng quốc giật đứt dây cương, vùng chạy mất rồi!”. Lâp tức, toán quân sĩ của Khánh Xá đuổi theo ngựa để bắt. Đuổi tới đường Ngư Lư th́ chúng bắt được ngựa. Thấy có gánh quỷ thuật đang biểu diễn nhiều tṛ ngoạn mục ở bên đường, chúng xúm lại đứng coi. 

Vừa lúc ấy, có toán quân sĩ của Bồ Quư tới bao vây Thái miếu. Bồ Quư xoay ngọn giáo chúc đầu xuống đất để ra hiệu. Nh́n thấy hiệu lệnh, họ Cao bèn sai người ra cửa miếu gơ ba tiếng. Nghe tiếng gơ, toán quân sĩ của Bồ Quư ùa cả vào trong miếu.

Kinh sợ, Khánh Xá đứng bật dậy. Bồ Quư liền cầm ngọn giáo đâm mạnh vào cạnh sườn phải Khánh Xá. Vương Hà cũng cầm giáo đâm mạnh vào vai trái Khánh Xá. Bị lủng sườn, găy bả vai, máu tuôn xối xả, Khánh Xá quay đầu, nói:"Hoá ra hai đứa thất phu này là hai kẻ phản chủ!”.

Nói xong, Khánh Xá giơ tay phải nắm lấy hồ rượu, ném mạnh trúng đầu Vương Hà, khiến Vương Hà vỡ sọ, chết ngay tại chỗ.

Khánh Xá bị thương nặng, đau quá, phải ôm cột Thái miếu mà rung, khiến tường miếu rung rinh. Bỗng Khánh Xá hét to một tiếng rồi lăn ra chết.

Bồ Quư hạ lệnh cho đoàn xe ngựa chở Tề Cảnh Công với các đại phu về triều. Bồ Quư lại hạ lệnh cho toán quân sĩ tới dinh tướng quốc mà tiêu diệt toàn gia Khánh Xá, rồi chia nhau canh giữ các cổng thành.

Hôm ấy, Bồ Miết dẫn một toán quân theo Khánh Phong vào rừng săn bắn. Nửa đường về nhà, bỗng thấy có kẻ thủ túc của họ Khánh tới báo hung tin, Khánh Phong quay nh́n th́ thấy Bồ Miết đă biến mất. Tức giận, Khánh Phong tiến quân vào cổng thành phía tây, nhưng v́ quân sĩ của Bồ Miết đă làm phản, canh pḥng cổng nghiêm mật, toán quân của Khánh Phong không sao vào được trong thành, bèn bỏ trốn gần hết.

Khánh Phong sợ hăi, dắt mấy thủ túc thân tín c̣n lại chạy sang nước Ngô. Vua Ngô cho Khánh Phong ở đất Chu Phương, cấp lương rất hậu, giao cho việc ḍ xét binh t́nh nước Sở.

Ít lâu sau, Khánh Phong bị quân Sở bắt được đem về tŕnh vua Sở là Sở Linh Công. Sở Linh Công bèn hạ lệnh chém Khánh Phong.

Hai chuyện cổ trên đây cho thấy nỗi khổ tâm, khó xử của người đàn bà, khi thấy cha và chồng bất hoà với nhau.

 

GS.Đàm Quang Hưng

 

 

 


 

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


Thư Viện Hoa Sen

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Đại Kỷ Nguyên

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Eurasia

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng