Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

DANH NGÔN HAY VỀ TỰ DO

 

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

Frank Tyger

 

~*~

Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do.

The law will never make a man free; it is men who have got to make the law free.

Henry David Thoreau

~*~

Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do.

John Adams

 

~*~

Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn.

Liberty of thought is the life of the soul.

Voltaire

   

~*~

Hăy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.

Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.

John Adams

 

~*~

Tự do không bao giờ là đắt đỏ. Nó là hơi thở của cuộc sống. Có điều ǵ con người lại không từ bỏ để được sống?

Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living?

Mahatma Gandhi

Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.

If you want to love you must serve, if you want freedom you must die.

Hegel

 

~*~

Càng hiểu biết, con người càng tự do.

Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.

Voltaire

 

~*~

Tự do đ̣i hỏi rất nhiều ở mỗi người. Đi cùng với tự do là trách nhiệm. Với người không sẵn sàng trưởng thành, người không muốn mang sức nặng của chính ḿnh, đây là một viễn cảnh đáng sợ.

Freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom comes responsibility. For the person who is unwilling to grow up, the person who does not want to carry is own weight, this is a frightening prospect.

Eleanor Roosevelt

~*~

Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những nguyên tắc của tự do.

Children should be educated and instructed in the principles of freedom.

John Adams

 

~*~

Cách bảo vệ tự do là đặt nó vào tay nhân dân, cũng có nghĩa là cho họ sức mạnh trong mọi lúc để bảo vệ nó một cách hợp pháp và trước các ṭa án công lư.

The way to secure liberty is to place it in the people's hands, that is, to give them the power at all times to defend it in the legislature and in the courts of justice.

John Adams

 

~*~

Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó.

Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people.

John Adams

~*~

Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là ḥa b́nh trong nô dịch.

I prefer liberty with danger than peace with slavery.

Jean Jacques Rousseau

 

~*~

Sự tự do về chính trị, sự ḥa b́nh của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!

Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!

Balzac

 

~*~

Không thể có tự do thật sự mà không có tự do vấp ngă.

There can be no real freedom without the freedom to fail.

Erich Fromm

~*~

Trách nhiệm là cái giá của tự do.

Responsibility is the price of freedom.

Elbert Hubbard

 

~*~

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ ǵ. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri ḿnh v́ mọi điều tôi làm.

I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.

Robert A Heinlein

 

~*~

Kẻ thù của tự do là lăng phí, thờ ơ, phóng đăng, và thái độ xảo quyệt muốn có mà chẳng bỏ công.

Freedom's enemies are waste, lethargy, indifference, immorality, and the insidious attitude of something for nothing.

William Arthur Ward

~*~

Hăy kiên quyết đừng để ḿnh trở nên nghèo túng: hăy sử dụng ít hơn bạn có. Sự nghèo túng là kẻ thù lớn đối với hạnh phúc của con người; nó phá hủy tự do, và nó khiến một vài đức hạnh trở thành không thực tế, và số c̣n lại cực kỳ khó khăn.

Resolve not to be poor: whatever you have, spend less. Poverty is a great enemy to human happiness; it certainly destroys liberty, and it makes some virtues impracticable, and others extremely difficult.

Samuel Johnson

 ~*~

Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính ḿnh.

Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.

Jean Jacques Rousseau

 

~*~

Lịch sử chỉ có thể được viết tốt ở một đất nước tự do.

History can be well written only in a free country.

Voltaire

~*~

Nước Mỹ, tại sao tự do của ngươi lại tràn đầy nước mắt?

America, why are your libraries full of tears?

Allen Ginsberg

 

~*~

Con người sinh ra tự do, và ở bất cư đâu anh ta cũng bị xiềng xích.

Man is born free, and everywhere he is in shackles.

Jean Jacques Rousseau

 

~*~

Tự do không là ǵ khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn.

Freedom is nothing but a chance to be better.

Albert Camus

 

~*~

Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm.

Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.

Mahatma Gandhi

~*~

Người không mạo hiểm điều ǵ, không làm ǵ, không có ǵ, chẳng là ǵ.

Anh ta có thể tránh được đau buồn và thống khổ,

Nhưng anh ta không thể học hỏi, cảm nhận, thay đổi, trưởng thành hay thực sự sống.

Bị xiềng xích bởi sự khuất phục, anh ta là kẻ nô lệ đă từ bỏ tất cả tự do.

Chỉ người dám mạo hiểm mới có tự do.

The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing.

He may avoid suffering and sorrow,

But he cannot learn, feel, change, grow or live.

Chained by his servitude he is a slave who has forfeited all freedom.

Only a person who risks is free.

William Arthur Ward

   

~*~

Mong sao chúng ta nghĩ về tự do không phải như quyền làm bất cứ điều ǵ ḿnh muốn, mà là cơ hội làm điều đúng đắn.

May we think of freedom, not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right.

Peter Marshall

~*~

Có sự nhiệt huyết rơ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng.

There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism.

Alexander Hamilton

 

~*~

Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra ḿnh bị luật lệ ràng buộc.

Man became free when he recognized that he was subject to law.

Will Durant

 

 

~*~

Tự do, theo quan điểm siêu h́nh học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy. Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh.

Liberty, according to my metaphysics is a self-determining power in an intellectual agent. It implies thought and choice and power.

John Adams

 

~*~

Bất cứ tên bạo chúa nào cũng tin vào tự do cho chính ḿnh.

Every tyrant who has lived has believed in freedom for himself.

Elbert Hubbard

 

Tôi chỉ muốn được tự do. Bướm rất tự do.

I only ask to be free. The butterflies are free.

Charles Dickens

 

Dù trong gông cùm hay dưới ṿng nguyệt quế, tự do không biết đến điều ǵ khác ngoài chiến thắng.

Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories.

Douglas MacArthur

 

 

~*~

Lịch sử của thế giới chính là tiến tŕnh của ư thức tự do.

The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom.

Hegel 

 

Không có tự do, không có nghệ thuật; nghệ thuật chỉ sống dựa vào sự g̣ bó nó tự tạo nên cho ḿnh, và sẽ chết dưới mọi dạng khác.

Without freedom, no art; art lives only on the restraints it imposes on itself, and dies of all others.

Albert Camus

 

~*~

Con người tự do vào lúc muốn ḿnh tự do.

Man is free at the moment he wishes to be.

Voltaire

 

~*~

Cách duy nhất để ứng phó với một thế giới không tự do là trở nên tự do tuyệt đối đến mức thậm chí sự tồn tại của bạn cũng là phản kháng.

The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.

Albert Camus

 31 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời.

When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.

Thomas Paine

 

~*~

Những người có thể từ bỏ tự do trân quư để đổi lấy sự an toàn tạm thời ít ỏi không xứng đáng với cả tự do lẫn sự an toàn.

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

Benjamin Franklin

~*~

Cũng giống như con người sẽ không vui sướng sống trong cơ thể của người khác, một quốc gia cũng vậy, không muốn sống dưới bóng quốc gia khác dù có cao quư và vĩ đại đến bao nhiêu.

Just as a man would not cherish living in a body other than his own, so do nations not like to live under other nations, however noble and great the latter may be.

Mahatma Gandhi

 

~*~

Hỡi những người tự do, hăy nhớ khẩu hiệu này: chúng ta có thể dành được tự do, nhưng nó sẽ không bao giờ được phục hồi nếu từng bị đánh mất.

Free people, remember this maxim: we may acquire liberty, but it is never recovered if it is once lost.

Jean Jacques Rousseau

~*~

Tôi không đồng ư với những ǵ ông nói, nhưng tôi sẽ đánh đổi cuộc đời để bảo vệ quyền được nói của ông.

I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it.

Voltaire

~*~

Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích.

Man is born free, but is everywhere seen bound by chains.

Voltaire

 

~*~

Người muốn gặt hái hạnh phúc của tự do, như những người khác, phải trải qua sự mệt mỏi để ủng hộ nó.

Those who expect to reap the blessings of freedom must, like men, undergo the fatigue of supporting it.

Thomas Paine

 ~*~

Sự cần thiết mù cho tới khi nó trở thành ư thức. Tự do là ư thức về sự cần thiết.

Necessity is blind until it becomes conscious. Freedom is the consciousness of necessity.

Karl Marx

~*~

Trong một xă hội tự do, nhà cầm quyền không cai quản công việc của con người. Nhà cầm quyền chỉ cai quản công lư giữa những con người tự thực hiện công việc của ḿnh.

In a free society the state does not administer the affairs of men. It administers justice among men who conduct their own affairs.

Walter Lippmann

~*~

Sở hữu tư nhân là nguồn gốc của tự do. Nó vẫn là sân chơi chính.

Private property was the original source of freedom. It still is its main ballpark.

Walter Lippmann

 21 người thích    thích danh ngôn Thích   

~*~

Báo chí tự do, dĩ nhiên, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng hầu như chắc chắn nếu không có tự do, báo chí chỉ có thể là xấu.

A free press can, of course, be good or bad, but, most certainly without freedom, the press will never be anything but bad.

Albert Camus

~*~

Nơi đây một người tự do đang sống. Không ai phục dịch anh ta.

Here lives a free man. Nobody serves him.

Albert Camus

 

~*~

Như một quy luật chung, tự do của bất kỳ dân tộc nào cũng có thể được đo bằng lượng tiếng cười.

As a general rule, the freedom of any people can be judged by the volume of their laughter.

Khuyết danh

~*~

Khi nhắc tới tự do, chúng ta luôn phải cẩn thận xem liệu nó có phải là sự khẳng định những quyền lợi cá nhân được chọn riêng hay không.

When liberty is mentioned, we must always be careful to observe whether it is not really the assertion of private interests which is thereby designated.

Hegel

 

~*~

Nói rằng có ai không đáng được tự do cũng có nghĩa là coi nghèo khó như lựa chọn của họ hay nói họ thích chịu hàng đống thuế má.

To say that any people are not fit for freedom, is to make poverty their choice, and to say they had rather be loaded with taxes than not.

Thomas Paine

 

~*~

Khi tôi c̣n trẻ, tôi coi trọng tự do, và khi tôi về già, tôi coi trọng trật tự. Tôi đă khám phá ra một điều lớn lao rằng tự do là sản phẩm của trật tự.

In my youth I stressed freedom, and in my old age I stress order. I have made the great discovery that liberty is a product of order.

Will Durant

~*~

Nền văn minh bắt đầu với trật tự, phát triển với tự do, và chết cùng sự hỗn loạn.

Civilization begins with order, grows with liberty and dies with chaos.

Will Durant

~*~

Bản chất thực sự của tự do là độc lập, duy tŕ bằng bạo lực.

The true character of liberty is independence, maintained by force.

Voltaire

~*~

Con người sẽ không bao giờ được tự do cho tới khi vị vua cuối cùng đă bị dây ruột của tên tu sĩ cuối cùng thắt cổ.

Man will never be free until the last king is strangled with the entrails of the last priest.

Denis Diderot

 ~*~

Ở bất cứ nơi đâu, linh hồn con người trôi giữa một bán cầu ánh sáng và nửa c̣n lại là bóng tối; trong sự hạn chế của hai đế chế trường tồn, sự bắt buộc và ư chí tự do.

Everywhere the human soul stands between a hemisphere of light and another of darkness; on the confines of the two everlasting empires, necessity and free will.

Thomas Carlyle

 

~*~

Con người đau khổ v́ họ bị mắc kẹt trong quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới tự do và không c̣n đau khổ.

Thích Nhất Hạnh

~*~

Không ai có thể trao cho ta tự do. Ta phải tự ḿnh nuôi dưỡng nó. Đó là một công việc hàng ngày.

Thích Nhất Hạnh

~*~

T́m kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. T́m kiếm kỷ luật và t́m thấy tự do.

Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.

Frank Herbert

 

Ôi Tự Do, người ta đă nhân danh mi mà làm không biết bao nhiêu tội ác

Marie Roland

 

 


 

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Việt Thức

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

ThếGiới

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng