HỒ SƠ TỔNG HỢP

CHU THICH (XXX  =  Quan trng)

 

Hồng Phúc-V́ sao tôi rời khỏi Đài Việt Nam Hải Ngoại << bấm vào LINK để nghe âm thanh 

 

#001  

From: ngaynay@cox.net
To: vietradio@aol.com; details@centurysteel.org; huynhmaihoa@cox.net; tle@entergy.com; tlenguyet@aol.com; thoty@radiohaingoai.com; rfv2u@yahoo.com; nguoivietquocgia@aol.com; ngulang156@hotmail.com; ngoc_hung@radiohaingoai.com; ngoc_hung@live.com; namanh@radiohaingoai.com; minhnguyet@radiohaingoai.com; mailydo@gmail.com; luu.lengoc@yahoo.com; lephuongthuy@aol.com; leminh_thuhong@hotmail.com; kieuloan@radiohaingoai.com; knguyen@rfa.org; huytam11@gmail.com; huynhquocbinh@yahoo.com; hieudoanbdq@yahoo.com; dothongminh2001@yahoo.com; dongphuonginc@yahoo.com; dinh.kimtan@googlemail.com; chitamconhac@yahoo.com; channhu@radiohaingoai.com; bau_pham@yahoo.com; angie.hoquang@ssa.gov; kieuloan9@yahoo.com; bichha04@yahoo.com; namanhvpr@yahoo.com; phamphunam@yahoo.com; thongluongv@yahoo.com; dallasvnradio@yahoo.com; tuoivang@gmail.com; ln_kieuthu@yahoo.com; Kimhoaha60@yahoo.com; vuongkyson@yahoo.com; lang156@hotmail.com; hoangbach1@yahoo.com; hoangthai239@hotmail.com; kimquyen1031@yahoo.com; kieumyduyen1@yahoo.com; vietbook@yahoo.com; tnguyen205@aol.com; tuan_le@verizon.net; ngothihien@gmail.com; cothucdoan@yahoo.com; ngaynay@cox.net; lanchi7@yahoo.com; JVU@amfam.com
Subject: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN
Date: Mon, 7 Sep 2009 01:18:24 -0500

                                   V̀ SAO TÔI RI KHI ĐÀI VNHN ?


Wichita, ngày 6 tháng 9, 2009
Kính thưa quư anh ch,
Tôi đă mun quên đi chuyn tôi t giă đài Vit Nam Hi Ngoi (VNHN), nhưng s vic ngày mt thêm ti t hơn, đy tôi đến ch phi lên tiếng. Và đy là lư do buc ḷng tôi phi có lá thư này.
Như quư anh ch đă biết, ngày 15 tháng 6, 2009, tôi đă thông báo chính thc cho Ban Giám Đc (BGĐ) rút tên ra khi Đài VNHN và đă ngưng cng tác vi Đài t ngày đó. Lư do tôi rút lui khi Đài VNHN không phi v́ nhng mâu thun t́nh cm cá nhân hay gin hn gia tôi vi anh Ngô Ngc Hùng, mà v́ nhng vic làm ca anh Dương Văn Hip và ch Lưu L Ngc đă khiến tôi quyết đnh ngưng cng tác vi đài VNHN.
V́ ḷng t trng, v́ tương lai ca Đài VNHN mà tôi đă t đng âm thm lng l rút lui, không mun gây xáo trn cho sinh hot ca Đài cũng như làm suy gim nim tin ca thính gi dành cho đài t by lâu nay. Tuy nhiên, tôi ra đi không phi là hết, không có nghĩa là trn chy thoát thân ly mt ḿnh hay đon tuyt mi liên h vi mt nơi mà tôi đă chn đ dn thân hơn 7 năm qua.
Sau khi tôi ri khi Đài, qua mc tr li thư tín, đă có nhng li gii thích vi thính gi không đúng s tht liên quan đến cá nhân tôi, dù vô t́nh hay c ư, đă gây ra nhng hiu lm làm tn thương uy tín ca tôi, đng thi to cho tôi nhng phin nhiu đáng l không nên có.
Trong nhng ngày gn đây, tôi đă đưc mt s cng tác viên ca Đài gi cho biết hin đang có “chiến dch” r tai bôi bn tôi vi nhng điu ti t mà ch có nhng khi óc ca k tiu tâm ti tin mi “sáng tác” ra đưc nhng điu ti t như thế.

a - H rêu rao rng ông Hng Phúc đ̣i lên lương không đưc nên xin ngh vic ri quay ra “quy”...
b - Ông Hng Phúc vay tin ca Đài, khi Đài đ̣i li, không có tin tr nên xin ngh ri “quy”...
c - H lư lun rng “ngay c nhng cng tác viên ca Đài Wichita, như anh Tâm Đông Phương, anh Huy Tâm, cũng đâu có lên tiếng bênh ông Hng Phúc...”

 

Kính thưa qúy anh ch,
T ngày cng tác vi Đài VNHN tôi chưa bao gi đưa ra mt li đ̣i hi nào v tin bc vi BGĐ. Đài đưa thế nào th́ tôi cm thế y. Đài t đng tr tin thù lao cho tôi mi tháng mt ngàn đô-la ($1,000.00) và bi hoàn các khon tôi chi phí, nếu có. Cho đến ngày tôi ngh khi Đài, 15 tháng 6, 2009, tôi KHÔNG h thiếu n Đài VNHN mt đng xu nào. Ngưc li, Đài c̣n thiếu tôi mt tháng rưi tin lương (nguyên tháng 5 và na tháng 6), tôi phi viết thư nhc ch Lưu L Ngc thanh toán cho tôi. Ngày 29 tháng 7, 2009, ch Ngc mi gi check s 0737 vi s tin là $1,586.00 đ thanh toán ($86.00 là tin cưc phí tôi gi 300 s báo TGNN #205, theo li yêu cu ca Đài hi mua đ làm quà cho thính gi, nhưng tôi ch nhn tin cưc phí, c̣n tin báo th́ tôi biếu cho Đài).
V́ vy, nhng tin đn hay li r tai trên đây là nhng điu ba đt trng trn vô cùng b i.
V vic anh Huy Tâm và anh Tâm Đông Phương Wichita, và c nhiu ngưi khác na, không lên tiếng “bênh” tôi, th́:

c1 - Nhng ngưi thm lng không lên tiếng, không có nghĩa là h đng ư hay ng h vic làm ca BGĐ;
c2 - Đi vi tôi ch có BN, ch không có BÈ. Tôi không ch đi nhng hành đng kéo bè dù là đ “bênh” tôi, khi thy tôi sai;
c3 - Ngưc li, khi biết tôi đúng mà không lên tiếng bênh vc tôi - bênh vc công bng, l phi -, th́ đy là quyn t do la chn thái đ ca mi cá nhân v́ nó tùy thuc vào lương tâm và hoàn cnh ca mi ngưi. Tôi hoàn toàn tôn trng. Tôi không ly đó làm bun phin, mà c̣n thông cm sâu xa vi các bn ca tôi, nhng ai đă chn thái đ im lng.

Nhân cơ hi này, tôi xin đưc ng li cm ơn tt c quư v thính gi, các cng tác viên và các thân hu đă lên tiếng v vic tôi t giă đài VNHN, bng cách này hay cách khác, dù ư kiến ng h tôi hay ch là trung dung...
Đc bit, tôi xin đưc cm ơn qúy anh Hunh Quc B́nh OR, anh Lê Anh Tun FL, anh Đoàn Trng Hiếu NM, anh Phm Báu MO, v́ thc tâm ưu tư đến s tn vong ca Đài, s đoàn kết ni b, v́ l công bng mà mun to ra mt tin l trong cách đi x vi nhau - gia BGĐ và các cng tác viên - trong tương lai nên đă bt chp nhng nghi k, hiu lm v thin chí ca ḿnh, đă tích cc thng thn đưa ra nhng gii pháp hu lư, kh thi hu gii quyết vn đ cho êm đp trong ni b.
V́ là ngưi hiu rơ lư do tôi t giă Đài VNHN nên anh Hunh Quc B́nh đă tha thiết đưa ra đ ngh v mt cuc hp mt ni b ti Tng Đài DC, nhm mc đích anh em đóng ca bo nhau, hàn gn nhng đ v trong ṿng ni b cho êm thm, hu ngăn chn tôi, nếu có b dn vào chân tưng, th́ cũng đng làm bùng n ra ngoài. Mt s đông anh em đă đng ư, tán thưng đ ngh ca anh B́nh. Anh Ngô Ngc Hùng không nhng đng ư mà c̣n giao toàn quyn cho anh Hunh Quc B́nh đm trách vic này. Anh Hùng viết:
“Tôi rt thích hp mt đi mt... Xin nhn mnh đây là vn đ quan trng, nghiêm túc... Nhng vic làm ca anh (B́nh) rt cn thiết. Xin ng h anh 100%”.
Nhưng riêng anh Dương Văn Hip và ch Lưu L Ngc, v́ mt l nào đó, đă không đng ư, phn bác li ư kiến này.
Kính thưa qúy anh ch,
Tin tưng vào nhng li l tt đp, nhng lp sơn son, thếp vàng bc ngoài cái tên VNHN ca anh Dương Văn Hip và anh Ngô Ngc Hùng, như là: Đài này (VNHN) không phi là ca chúng ta, mà là ca thính gi (Ngô Ngc Hùng); H Thng Truyn Thông VNHN là mt tp hp Dân Ch, mt tp hp ca nhng anh em đng chính kiến, chúng ta đến vi nhau v́ mc đích chung...; ... ch trương ca chúng ta là đu tranh cho mt Vit Nam có t do dân ch, nhân quyn cũng đă và đang thc hin... (Dương Văn Hip);
mà tôi mi phi lên tiếng v vic này.
Thưa quư anh ch,
Tôi xin đưc công khai lên tiếng cùng quư anh ch v lư do tôi rút ra khi đài VNHN:

1.      V LP TRƯNG ca Đài th́ Ban Giám Đc đă có nhng hành đng phn bi li nim tin ca ngưi Vit t nn cng sn, ca thính gi... qua nhng hành đng, như:

- Quan h mt thiết vi Ṭa Đài S Vit Cng ti Hoa Thnh Đn đến đ m tic ti nhà hàng, mi cán b VC ti Ṭa đi s công khai đến d. Tôi là ngưi chng kiến tn mt s vic này.
- Anh Dương Văn Hip, Giám đc Giao tế ca Đài qua li Vit Nam (đi riêng 1 ḿnh);
- Ch Lưu L Ngc, Giám đc Tài chánh và Điu hành ca Đài qua li Vit Nam (đi riêng mt ḿnh) t Nam ra Bc.

 

 

Danh thiếp và tuồng chữ của 1 trong mấy tên trong ṭa đại sứ Việt Cộng ở Washington D.C ra ăn tiệc sinh nhật bà Lưu Lệ Ngọc và được sắp xếp ngồi đối diện với ông Hồng Phúc

 

2. Sau nhng chuyến đi trên, anh Ngô Ngc Hùng tuyên b Đài VNHN s có mt Văn Pḥng Đi Din ti Sàig̣n.
3.      V NI B, Ban Giám Đc đă bt đu cô lp tôi v́ lp trưng chng Cng dt khoát ca tôi mà ch Lưu L Ngc gi là “cc đoan”. BGĐ không c̣n tôn trng nhng li cam kết v nguyên tc điu hành Đài, như lúc ban đu khi mi tôi làm qun tr viên ca Đài, trong các lănh vc như Quyn hn, Trách nhim và Tài chánh. C th là:
a - Tôi là giám đc chương tŕnh, nhưng li không đưc t ḿnh điu khin nhng chương tŕnh do tôi sáng to. Có hai chương tŕnh ca Đài mà tôi sa son rt k gn hai năm tri, tôi đt rt nhiu k vng vào hai chương tŕnh này s là nhng chương tŕnh ṇng ct ca Đài. Đó là: 1 - chương tŕnh Đưng Vào Ṭa Bch c (nay là Hoa K 7 Ngày Qua); 2 - chương tŕnh Hi Lun Hàng Tun (nay là VN 7 Ngày Qua). C hai chương tŕnh này, v chng ch Ngc t t chia nhau chiếm gi, trong khi kh năng và kiến thc ca h không đ đ đm nhn công vic này. Đng nh́n ngưi khác làm hng chương tŕnh và kế hoch ca ḿnh, tôi ch biết gưng cưi, nhưng nhn đ gi hoà khí trong ni b.
b - Tôi mi nhng cng tác viên có kh năng chuyên môn cao (như đă tng cng tác vi BBC hay các đài Cali) và có lp trưng chng cng vng chc th́ hoc b BGĐ loi ra, hoc không chp nhn cho tôi mi.
c - V Tài Chánh, ch Lưu L Ngc là giám đc Tài Chánh đă thiếu minh bch trong vic điu hành tài chánh ca Đài. T ngày nm gi tin bc ca Đài, ch Lưu L Ngc toàn quyn Thu/Chi mà không h có mt bn báo cáo tài chánh nào hng tháng, hay mi 3 tháng, thm chí hng năm. K t ngày ch Lưu L Ngc nm gi tin bc cho đến gi này, cá nhân tôi là thành viên trong BGĐ cũng như toàn th cng tác viên, nhng ngưi đóng góp tim óc, thi gi, không lănh lương, thm chí cui năm v d sinh nht ca Đài, có ngưi c̣n phi b tin túi ra mua vé máy bay; ri thính gi, là nhng ngưi đóng góp tài chánh cho Đài, cũng không h đưc biết ǵ v t́nh trng Tài Chánh ca Đài hin nay ra sao, mà ch nghe kêu gi ngày đêm đóng tin cho Đài.
C̣n nhiu điu na, tôi không tin viết hết ra trong mt lá thư này. S xin viết tiếp trong mt dp khác, nếu cn.

 

Đi vi tôi, nhng hành đng trên đây là nhng hành đng phn bi nim tin và lư tưng ca ngưi Vit t nn Cng sn. Dương danh “chng Cng”, Đài VNHN đă kêu gi đng bào đóng góp tin bc, mi gi các cng tác viên làm vic không lương v́ lư tưng chung, trong khi thành viên trong Ban Giám Đc âm thm có nhng quan h vi k thù, hành đng đâm sau lưng chiến hu; thiếu minh bch trong vn đ tài chánh là biến Đài VNHN thành mt t chc buôn bán nim tin.


Thưa quư anh ch,
Tôi rút lui khi đài VNHN hoàn toàn không phi v́ lư do t́nh cm cá nhân, mà v́ lp trưng ca Đài và công vic điu hành Đài. Trân quư công lao ca anh Ngô Ngc Hùng khó nhc lp ra đưc Đài VNHN, cùng nhng đóng góp công sc bt v li ca c mt tp th, tôi đă t đè nén ni bun ca cá nhân ḿnh, nhn nhc lng l ra đi. Nhưng BGĐ đă không đ cho tôi đưc toi nguyn. Tôi vn c̣n cm đng v nhng li chân t́nh anh Hùng nói trong bui hp cui cùng: Em không mun mt anh, ly d nhau th́ d, li đưc vi nhau mi là điu đáng nói. Tôi nh́n nhn anh Hùng là ngưi ăn có thy có chung. Anh Hùng là con ngưi không có khát vng v tin bc, đa v hay tranh danh đot li như k khác. Thế nhưng rt tiếc, anh Hùng là mt ngưi có tiếng nói quyết đnh sau cùng trong Đài, nhưng trong nhiu trưng hp anh li thiếu đoan quyết trong công vic điu hành Đài. Có th là anh đă b lâm vào mt thế kt nào đó.
Xin đưc chào chia tay vĩnh vin vi Đài VNHN.
HNG PHÚC

TB. Tôi xin ĐÍNH CHÍNH li anh Hùng nói rng “e-mail ca anh Hng Phúc h́nh như đă b hy b”. Thưa qúy anh ch, t ngày tôi biết dùng e-mail cho đến nay, tôi ch có duy nht mt đa ch e-mail: ngaynay@cox.net và chưa bao gi thay đi.
Li mt ln na anh Hùng nói sai v (e-mail ca) tôi.

 

#002

 

 

From: TNguyen205@aol.com
Sent: Monday, September 07, 2009 5:11 AM
Subject: Re: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN

 

Xin anh Ngô Ngọc Hùng, Tổng Giám Đốc, cùng anh chị Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc Ban Giám Đốc VNHN cho biết các điều anh Hồng Phúc nêu dưới đây:

 

(TRI'CH)

1.      V LP TRƯNG ca Đài th́ Ban Giám Đc đă có nhng hành đng phn bi li nim tin ca ngưi Vit t nn cng sn, ca thính gi... qua nhng hành đng, như:

- Quan h mt thiết vi Ṭa Đài S Vit Cng ti Hoa Thnh Đn đến đ m tic ti nhà hàng, mi cán b VC ti Ṭa đi s công khai đến d. Tôi là ngưi chng kiến tn mt s vic này.

- Anh Dương Văn Hip, Giám đc Giao tế ca Đài qua li Vit Nam (đi riêng 1 ḿnh);
- Ch
Lưu L Ngc, Giám đc Tài chánh và Điu hành ca Đài qua li Vit Nam (đi riêng mt ḿnh) t Nam ra Bc.

2. Sau nhng chuyến đi trên, anh Ngô Ngc Hùng tuyên b Đài VNHN s có mt Văn Pḥng Đi Din ti Sàig̣n.

3.      V NI B, Ban Giám Đc đă bt đu cô lp tôi v́ lp trưng chng Cng dt khoát ca tôi mà ch Lưu L Ngc gi là “cc đoan”. BGĐ không c̣n tôn trng nhng li cam kết v nguyên tc điu hành Đài, như lúc ban đu khi mi tôi làm qun tr viên ca Đài, trong các lănh vc như Quyn hn, Trách nhim và Tài chánh. C th là:

a - Tôi là giám đc chương tŕnh, nhưng li không đưc t ḿnh điu khin nhng chương tŕnh do tôi sáng to. Có hai chương tŕnh ca Đài mà tôi sa son rt k gn hai năm tri, tôi đt rt nhiu k vng vào hai chương tŕnh này s là nhng chương tŕnh ṇng ct ca Đài. Đó là: 1 - chương tŕnh Đưng Vào Ṭa Bch c (nay là Hoa K 7 Ngày Qua); 2 - chương tŕnh Hi Lun Hàng Tun (nay là VN 7 Ngày Qua). C hai chương tŕnh này, v chng ch Ngc t t chia nhau chiếm gi, trong khi kh năng và kiến thc ca h không đ đ đm nhn công vic này. Đng nh́n ngưi khác làm hng chương tŕnh và kế hoch ca ḿnh, tôi ch biết gưng cưi, nhưng nhn đ gi hoà khí trong ni b.

b - Tôi mi nhng cng tác viên có kh năng chuyên môn cao (như đă tng cng tác vi BBC hay các đài Cali) và có lp trưng chng cng vng chc th́ hoc b BGĐ loi ra, hoc không chp nhn cho tôi mi.

 

(HE^'T TRI'CH)

 

 

Xin qúy vị thực hiện một cuộc họp của đài hay thông cáo chính thức để xác định vị thế người Việt Tự Do (Chống Cộng) hay ngả theo đường Thân Cộng của Đài.


trân trọng

 

Nguyễn Đăng Tuấn

 

In a message dated 9/7/2009 2:18:43 A.M. Eastern Daylight Time, ngaynay@cox.net writes:

 

 

 

 

#003

 

 

From: NGUOIVIETQUOCGIA@aol.com
Sent: Monday, September 07, 2009 6:22 AM
To: ngaynay@cox.net
Subject: Re: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN/ Hoi am

 

Kinh anh Hong Phuc,

 

Cam on anh Hong Phuc da cho biet nhung thong tin quan trong ve Dai VNHN. Truoc day toi co duoc anh Dao Trong Hieu dien thoai noi ve vo chong anh Duong Van Hiep va Luu Le Ngoc nhu vay. Nhung toi van nghi khong le la nhu vay . Vi anh Hieu chi noi "...nghe noi co tin don nhu vay..." va de nghi toi khong nen noi voi ai ve tin anh ay noi cho toi. Nay duoc anh cho biet . Toi se neu van de nay ra voi Dai.

Toi la nguoi den voi Dai tu thua ban dau. Chua nhan 1 cent thu lao nao cua Dai, va la nguoi gioi thieu anh Huynh Quoc Binh voi Dai. Co nhung thoi ky, ngay nao toi cung lam mot chuong trinh 50 phut, nhat la sau ngay 911. Roi sau do xin xuong con 4 chuong trinh, sau nay con 3 va bay gio con 2 nhu anh biet. Ca doi toi chi biet hien dang. Anh biet, toi it khi xen vao hay de y den cong viec noi bo cua Dai. Toi quan niem Dai trao cho toi vai khau sung de diet Cong. Toi co gang xu dung vu khi ay sao cho dat duoc hieu nang cao nhat bang "nang khieu" cua minh va ban huu. Nay duoc thong tin tu anh lam toi phai luu y ve van de nay.

Mot lan nua cam on anh Hong Phuc rat nhieu,

Kinh thu,

Nguyen Dinh Toan

 

 

 

 

 

#004

 

From: hung ngo [ngoc_hung@live.com]
Sent: Monday, September 07, 2009 10:53 AM
Subject: RE: Vhung ngo [ngoc_hung@live.com]I SAO TOI ROI KHOI DAI

VNHN

 

Thưa quư anh chị,
 
Chúng tôi vừa nhận thư của anh Hồng Phúc, mặc dầu chưa đọc hết lá thư nầy nhưng biết rằng lá thư đă đưa ra gần đầy đủ lư do anh HP rời khỏi Hệ Thốn VNHN, chúng tôi xin quyết định như sau :
 
1- Đúng 8:00PM giờ DC tôi sẻ lên diễn đàn của VNHN để trả lời tất cả những câu hỏi của quư anh chị nếu có
 
2- Xin nhờ các anh Huỳnh Quốc B́nh, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Đăng Tuấn...trong ban điều hợp chương tŕnh. Quư anh có thể mời thêm các công tác viên khác nếu muốn tham dự trong vai tṛ điều hợp.
3- Khi đă có sự chấp thuận điều hợp của qúy anh chị qua email tôi sẻ đọc thông báo về chương tŕnh đặc biêt nầy nhiều lần trong ngày hôm nay để thính giả cùng theo dỏi
 
4-Xin nhờ anh Hồng Phúc đọc lá thư nầy trên đài và tham dự chương tŕnh
 
5-Sau khi lá thư đă được đọc trên đài, xin quư anh chị công tác viên qua sự điều khiển của ban điều hợp, xin đưa lên những câu hỏi cần giải thích.Cho nững cộng tác viên không thể tham dự ngày hôm nay sẻ nhân được CD về buổi truyền thanh nầy và có thể dặc những câu hỏi nếu có và sẻ được trả lời trong giờ thư tín.
 
6- V́ nhiều lư do anh Hồng Phúc đă rời khỏi đài nên chúng tôi quyết định giải quyết càng sớm càng tốt. Và hôm nay là ngày lể Lao Động hy vọng là tất cả quư anh chị có mặt tại nhà để cùng tham dự.
 
7- Theo tôi thính giả là chủ nhân của VNHN, v́ nếu không có thính giả th́ chúng ta không có VNHN nên chúng tôi muốn thính giả biết nhũng ǵ chúng ta làm. Sau khi tất cả các công tác viên đặc câu ḥi xin đề nghị ban điều hợp cho thính giả đặc câu ḥi.
 
Mong ư kiến của quư anh chị cho chương tŕnh đặc biệt nầy làm sáng tỏ những thắc mắc, nghi nghờ... để rồi quư anh chị quyết định sự lựa chọn cần về việc cộng tác với VNHN.
Mọi ư kiền xin gửi qua email để mọi người được rỏ, xin vui ḷng đừng gọi điện thoại cho cá nhân chúng tôi v́ sao anh HP rời khỏi VNHN, v́ thắc mằc của quư anh chị sẻ được trả lời trên làn sóng.
 
Thân mến,
 
Ngô Ngọc Hùng

 

 

 

#005

 

From: binh h [huynhquocbinh@yahoo.com]
Sent: Monday, September 07, 2009 3:17 PM
 Subject: RE: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN (Huynh Quoc Binh tra loi)

 

 

 

Thư Trả Lời Anh Ngô Ngọc Hùng

Ngày 7 tháng 9 năm 2009  

Thưa anh Ngô Ngọc Hùng và quư anh chị em,  

Hôm nay Sept. 7, 2009, tôi đọc ba thư mới nhất của anh Hùng nhiều lần các thư của quư anh chị em khác, và đây là quyết định của tôi: Tôi dứt khoát không ủng hộ quyết định của anh Ngô Ngọc Hùng và cũng sẽ không tham gia vào ban điều hợp vào tối nay. Lư do: Chúng ta không thể mang vấn đề quan trọng của nội bộ lên làn sóng phát thanh để giải quyết. Làm điều nầy, chẳng những chúng ta phụ ḷng tin của thính giả người Quốc Gia về bản lĩnh của một đài phát thanh chống cộng, mà c̣n có lợi cho kẻ thù VC.  

Trong bức thư đầu tiên, tôi đă đề nghị có một buổi họp để giải quyết chuyện của nội bộ, nhưng chuyện đó chẳng những không thành mà có nhiều trao đổi qua lại khiến tôi thêm nản ḷng, và tôi càng thấy rằng chỉ có mặt đối mặt th́ may ra mới có thể giải quyết vấn đề khó khăn, nếu chúng ta thật sự muốn giải quyết.  

Sau bức thư nội bộ thứ nhất của tôi, anh Hồng Phúc tiết lộ cho tôi biết lư do anh rời khỏi đài. V́ quan tâm đến sự sống c̣n của đài nên tôi đă viết thêm bức thư thứ hai và tôi đă nhận được những phản ứng tích cực của anh Hùng và một số anh chị em cho một cuộc họp mặt nội bộ; nhưng rất tiếc chị Lưu Lệ Ngọc th́ lại bác bỏ. Chẳng những chị Lưu Lệ Ngọc không tạo điều kiện cho mọi người có một buổi họp mà chị Ngọc c̣n có những lời lẽ theo kiểu "ăn miếng trả miếng với tôi" hơn là để giải quyết chuyện chung. V́ ḷng tự trọng, v́ không muốn "đôi co" với anh em trong nhà, v́ tôn trọng những anh chị em khác trong diễn đàn của đài nên tôi đă im lặng cho đến nay.

 

Tôi ca ngợi sự thẳng thắn của anh Hùng, nhưng tôi KHÔNG ủng hộ ư anh Hùng, khi anh muốn có một buổi họp trên làn sóng phát thanh để giải thích những điều anh Hồng Phúc nêu ra. Đối với tôi, những điều anh Hồng Phúc nêu ra rất quan trọng, không thể vài câu trả lời cho qua, hay họp qua điện thoại cho xong, mà phải mặt đối mặt trước các cộng tác viên của đài với BGĐ (có cả anh Hồng Phúc)

 

Tôi đề nghị anh Hùng hăy giúp điều kiện hay phương tiện cho mọi người về Tổng Đài tại Virginia để họp, cho dù anh Dương Văn Hiệp và chị Lưu Lệ Ngọc có ủng hộ hay không? Đă đến lúc chúng ta không thể im lặng để chứng tỏ ḿnh hài hoà, hoặc phải kéo nhau lên làn sóng của đài để chứng minh ḿnh ngay thẳng.

 

Tôi sẽ không tham dự việc làm mà tôi cho là vô lư và nóng nảy nầy. Trước khi chúng ta công bố cho thính giả biết, chúng ta cần phải cho Anh Dương Văn Hiệp và chị Lưu Lệ Ngọc có cơ hội giải thích những ǵ anh Hồng Phúc nêu ra có liên quan đến anh chị ấy. Nếu anh Hùng vẫn không nghe lời khuyên can của tôi và của anh chị em khác, và anh quyết định mang lên làn sóng của đài để giải quyết, tôi xin không tham gia, mặc dù tôi không chủ trương bưng bít sự thật hay dung dưỡng những ǵ cần phải làm sáng tỏ.

 

Hăy nh́n cách các nhà lănh đạo nước Mỹ giải quyết những phức tạp của nội bộ để chúng ta suy nghĩ. Khi dân chúng Mỹ biểu t́nh, chống đối, đ̣i hỏi, nêu yêu sách v.v… chính quyền chẳng những không t́m cách đàn áp hay bịt miệng họ, mà trái lại chính quyền c̣n bảo vệ người dân khi họ làm điều đó. Tuy nhiên, tất cả các vấn đề người dân nêu ra đều được bàn thảo và giải quyết tại Toà Bạch Ốc hoặc các nơi làm việc của Thống Đốc Tiểu Bang, chứ không phải trên các đường phố.

 

Như đă nói: Tôi Huỳnh Quốc B́nh dứt khoát không ủng hộ quyết định của anh Hùng và cũng sẽ không tham gia vào ban điều hợp trên làn sóng phát thanh vào tối nay. Anh chị em nào chủ trương làm việc đó sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả thiệt hại cho đài sau nầy.

 

Trân trọng,

Huỳnh Quốc B́nh

(503) 949-8752

 

  

#006 

Kinh thua qui Anh Chi,(xac nhan trong thu nay co anh Hong Phuc va anh Huynh Quoc Binh),

kinh thua cac Anh Chi (xin xac nhan trong nay co kinh goi den anh Hong Phuc va anh huynh quoc binh),

Thua qui vi,chac chan cac anh chi cho phep toi viet vai dong email nay goi den cac anh chi.Ca nhan chung toi khong chon giai phap email qua lai,ca nhan chung toi khong chap nhan su boi nho ca nhan (nhu nhung bai viet tren nhung net...),chung toi khong muon nghi la voi mot nguoi anh dang kinh nhu anh Hong Phuc ma lai chon giai phap giai quyet van de noi bo nhu the nay hay la nhung phuong phap "ri tai". Chung toi,Ban Giam Doc se chon giai phap la thau nhung loi tran tinh goi den qui vi trong thoi gian ngan nhat (co the ngay mai,khi nhung con nong gian neu co phai duoc dan lai)sau khi cac anh chi em nghe nhung loi giai thich cua ca nhan chung toi xong,qui vi quyet dinh chon giai phap de giai quyet van de.

kinh chao cac Anh Chi,nhan tien day goi loi van an den chi Hong Phuc va gia dinh anh Huynh Quoc Binh 

Duong Van Hiep

 

 

#007   -   XXX

 

From: hung ngo [ngoc_hung@live.com]
Sent: Monday, September 07, 2009 11:28 PM
Subject: RE: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN

 

 

Thưa quư anh chị,
 
Môt lần nữa qúy anh chị đă quan tâm về chuyện chung và đă có những lời khuyên rất khôn ngoan và sáng suốt. Xin lổi v́ quá tức giận nên tôi đă quyết định đưa lên diễn đàn cho tất cả nhhững ai muốn biết đều có thể t́m hiểu. Quan niệm của chúng tôi radio VNHN là của thính giả nên thinh giả cần phải biết. Đốivới tôi đây là một ung nhọt cần cắt bỏ càng sớm càng tốt. V́ vậy tôi sẻ dùng email để gửi đến quư anh chị nhửng ǵ tôi biết để anh chị t́m hiểu chớ không chờ đến ngày họp tại DC. Buổi họp tại DC vẩn cần thiết nhưng không nên chờ đợi v́ chờ đợi chỉ mang lại những nghi kỵ không cần thiết
 
Để t́m hiểu sự thật chúng tôi xin đề nghị như sau:
 
 V́ anh Hồng Phúc đều thâu âm các cuộc họp và điện đàm quan trọng chúng tôi xin yêu cầu anh HP gửi đến cho tất anh chị em phần ghi âm sau đây:
1- Buổi họp tại nhà anh Hiệp về tổ chức VABI ( Vietnam American Broadcasting Inc ). Đặc biẹt là phần đ̣i hỏi phần 100 tài sản của đài cho anh mặc dầu anh không phải đóng góp một phần tài chánh nào từ xưa đến giờ.
2-Buôi họp nhờ VABI mua lại tờ báo Thế Giới Ngày Nay v́ anh khó khăn về tài chánh.
3- Buổi họp qua điện thoại để thông báo sự từ nhiệm của anh. Trong cuộc họp nầy anh không đưa ra những lư do mà anh nêu ra trong email gửi đến các công tác viên.
 
Xin anh HP chịu khó gửi ra những thâu âm cần thiết để khỏi gây ra ảnh tam sao thất bản.
 
Xin thưa cùng quư vị anh HP ra đi chỉ v́ TIỀN TIỀN VÀ TIỀN
 
Tại sao tôi không mời anh HP vào ban quản trị 8 năm trước mà mới 2 năm qua ?
 
Tại sao tôi khnôg mơi anh HP vao ban qunả trị khi đen tham Wichita trước khi đi Austin
 
Xin cho doi toi xin duoc tra loi day du
 
Than men
 
NNH

 

 

 

#008   -   XXX

 

From: hung ngo [ngoc_hung@live.com]
Sent: Monday, September 07, 2009 7:06 PM
To: kieu thu
Subject: RE: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN

 

Thưa quư anh chị,
 
Chúng tôi Hùng, Hiệp và Lệ Ngọc đă chờ đợi quư anh chị cho đến 8:00PM ET để tham dự phone conference tại đài VNHN-DC.
Email cuối mà tôi nhận được là của Kiều Thu. Tất cả email của qúy anh chị là về DC để tham dự buổi họp, số đông c̣n lại có lẻ chưa kịp đọc email nên không hồi âm và không ai cho số phone để tham dự buổi họp qua Skype.
 
Một lần nữa chúng tôi xin đồng ư với các anh chị đă trả lời email là sẻ chấp thuận buổi gặp mặt tại DC để giải quyết. Một lần nữa tôi xin anh Huỳnh Quốc B́nh đảm trách phối hợp buổi họp tại DC càng sớm càng tốt. Xin anh cũng xác nhận là tất cả các cộng sự viên đă nhận được email cũa tất cả chúng ta trong những ngày vừa qua.
  
Tuy nhiên những lư do v́ sao anh Hồng Phúc nêu ra trong email của anh cần phải giải thích thật rơ ràng và nhanh chóng, tôi sẻ thâu âm phần trả lời của chính chúng tôi và gửi đến tất cả quư vị trong một ngày gần đây.
 
Thân mến,
 
Ngô ngọc Hùng

 

 

#009   -   XXX

 

From: binh h [huynhquocbinh@yahoo.com]
Sent: Tuesday, September 08, 2009 6:18 PM
Subject: RE: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN (Tra loi anh NN Hu`ng, lan 2)
 

Thư Trả Lời Anh Ngô Ngọc Hùng

(Trả lời cho bức thư anh viết hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2009)  

Ngày 8 tháng 9 năm 2009  

Thưa anh Ngô Ngọc Hùng và quư anh chị em,

Thêm một lần nữa tôi hy vọng rằng tôi sẽ không phải nói thêm một điều ǵ khác về vấn đề anh Hồng Phúc và Ban Giám Đốc của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại cho đến khi chúng ta có một buổi họp để lắng nghe những người trong cuộc giải thích, hay biện minh cho chính ḿnh.  

Liên quan đến vụ nầy tôi đă lên tiếng tất cả bốn lần trong bốn bức thư khác nhau (không kể thư nầy) và những ǵ tôi nêu ra th́ anh Hùng và quư anh chị em đă đọc. Tôi xin không lập lại những ǵ tôi viết, cho dù trong các thư qua lại có những điểm tôi cũng muốn giải thích thêm, bởi ư t́nh mà tôi viết trong thư đă bị hiểu sai hay có người không muốn hiểu. Nhưng đó chỉ là tiểu tiết, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc đến, đó là tôi chỉ yêu cầu có một buổi họp "mặt đối mặt", nhưng vẫn chưa thành. Đây là quyền của Ban Giám Đốc và sự hưởng ứng hay không của các công tác viên, tôi chỉ bày tỏ thiện chí của ḿnh mà thôi.  

Tôi xin xác định chủ trương và quyết định của tôi như sau:  

1. Tôi tha thiết kêu gọi anh Hồng Phúc và Ban Giám Đốc (anh Ngô Ngọc Hùng, chị Lưu Lệ Ngọc và anh Dương Văn Hiệp) nên tạo dịp cho những cộng sự viên về tham dự buổi họp tại Tổng Đài (Virginia). Cá nhân tôi sẽ tự lo liệu những chi phí di chuyển cho chính ḿnh.  

2. Trong vụ nầy tôi chỉ có liên lạc với ba người: Anh Ngô Ngọc Hùng, chị Lưu Lệ Ngọc (tôi có nêu rơ lư do trong bức thư đầu tiên). Và người thứ ba là anh Hồng Phúc để yêu cầu anh: Nếu phải lên tiếng th́ chỉ trong ṿng nội bộ, và lư tưởng nhất là trong một buổi họp chính thức "mặt đối mặt". Suốt thời gian qua, tôi KHÔNG tự động liên lạc với bất cứ một cộng sự viên nào khác, mà tôi chỉ trao đổi với họ qua điện thoại hay e-mail khi họ liên lạc với tôi. Ngày hôm qua, người duy nhất mà tôi tự động liên lạc để hỏi ư kiến về vấn đề quan trọng nầy, là anh Nguyễn Đ́nh Toàn sau khi anh Hồng Phúc gửi bức thư vừa qua.  

3. Tôi không hề nghi ngờ lập trường của anh Ngô Ngọc Hùng, kể cả chị Lưu Lệ Ngọc và anh Dương Văn Hiệp cho đến khi quư anh chị trả lời minh bạch những dữ kiện mà anh Hồng Phúc đă công khai nêu ra trong bức thư vừa qua. Tôi cũng không hề nói với anh Đoàn Trong Hiếu là "coi chừng họ bán đứng anh em ḿnh". Anh Đoàn Trọng Hiếu đă xác nhận với tôi sáng nay là anh ấy không có nói với ai là tôi nói như thế. Anh Hiếu sẽ lên tiếng giải thích về điều nầy.  

4. Tôi sẵn sàng làm một người "điều hợp viên" khi có cuộc thảo luận trong ṿng nội bộ, nếu tôi được anh Hùng và quư anh chị em tín nhiệm. Tuy nhiên, tôi không thể làm một "liên lạc viên" hay "điều hợp viên" trong tiến tŕnh "hoà giải", bởi Ban Giám Đốc mới có đủ "tư cách pháp nhân" để làm điều nầy. Thiết nghĩ đó cũng là trách nhiệm của BGĐ nữa. Riêng những chi tiết liên lạc với quư cộng tác viên, tôi tin là  BGĐ và quư Xướng Ngôn Viên của đài có đầy đủ hơn tôi. Tôi xin anh Hùng cho tôi từ chối làm việc nầy. Sau cùng, tôi kêu gọi mọi người cần nh́n vào những điểm quan trọng để giải quyết. V́ chúng ta đang giải quyết vấn đề nội bộ nên ai thắc mắc về ḿnh, th́ ḿnh phải lên tiếng giải thích một cách nghiêm chỉnh. Thái độ im lặng một cách bất thường hay lên tiếng trong cung cách thiếu tôn trọng người khác cần phải tránh. Nói tóm lại cho dù chúng ta có lên tiếng hay im lặng cũng phải v́ sự tồn vong của đài.  

Trân trọng,

Huỳnh Quốc B́nh

(503) 949-8752

 


Anh Ngô Ngọc Hùng, Tổng giám đốc của Đài VNHN

 

 

Chị Lưu Lệ Ngọc (vợ anh Dương Văn Hiệp),

Giám đốc Tài chánh và Giám đốc Điều hành

 

 

Anh Dương Văn Hiệp, Giám đốc Giao tế của Đài VNHN

 

 

BS Nguyễn Ư Đức, Dallas

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


 

Associated Press News

Reuter Top News

Real Clear Politics

MediaMatters

C-SPAN. Videos Library

Judicial Watch

New World Order

New Max

Daily Storm

Observe

Political Insider

Ramussen Report

Illuminatti News

Wikileaks

The Online Books Page

American Free Press

Federation of Anerican Scientist

Indonesian Newspapers

Philippine Newspapers

Nghiên Cứu Quốc Tế

Nghiên Cứu Biển Đông

Thư Viện Quốc Gia 1

Thư Viện Quốc Gia

Học Viện Ngoại Giao

Tự Điển Bách Khoa VN

Ca Dao Tục Ngữ

Bảo Tàng Lịch Sử

Nghiên Cứu Lịch Sử

Dấu Hiệu Thời Đại

QLVNCH

Đỗ Ngọc Uyển

Thư Viện Hoa Sen

Vatican?

RomanCatholic

Khoa HọcTV

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Đại Kỷ Nguyên

Việt Mỹ

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

DĐ Người Dân

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Eurasia

ĐCSVN

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng

BaSàm

Thơ Trẻ

Văn Học

Điện Ảnh

Cám Ơn Anh

TPBVNCH

1GĐ/1TPB

Propublica

Inter Investigate

ACLU Ten