Dallas, Texas

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2008

 

 

 

Thông Cáo Báo Chí Của Gia Đ́nh Mỹ Việt Dallas

 

  

Kính Gởi đến Cộng Đồng Việt Nam DFW, Texas 

Kính Gởi đến Qúy Hội Đoàn, Đoàn Thể 

Kính Gởi đến Qúy Đồng Hương và Qúy Anh Chị Em Lai  

 

 

Chiếu theo biên bản của cuộc họp GĐMV Dallas ngày 21 tháng 8 năm 2008. Nay Gia Đ́nh Mỹ-Việt Dallas chúng tôi xin trân trọng thông báo đến hai Cộng Đồng, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, cùng qúy Đồng Hương và quư Anh Chị Em Lai về hai việc:  

Thứ Nhất 

 

Gia Đ́nh Mỹ Việt chúng tôi chính thức tuyên bố: Không tham gia và hợp tác dưới bất cứ h́nh thức nào của ngày Hội Ngộ Cựu Tù Nhân Chính Trị do Bà Khúc Minh Thơ tổ chức v́ ba lư do: 

1. Gia Đ́nh Mỹ Việt là một tổ chức độc lập, không đứng dưới bất cứ một ô dù nào, và cũng không là công cụ cho bất cứ một Tổ Chức hay một một Cá Nhân nào. 

2.  Trong thời gian vừa qua Ban Tổ Chức của bà Khúc Minh Thơ chưa từng hội ư với chúng tôi, mà đă đưa lên báo chí một cách không rơ ràng bằng những từ ngữ “một nhóm Việt Mỹ”, hoặc “Gia Đ́nh Việt Mỹ”, nên chúng tôi cho rằng đây là một cách làm việc thiếu tôn trọng và không trong sáng.  

3. Cuối cùng, ông Trần Ngọc Kư đă tự ư tuyên bố là Gia Đ́nh Mỹ Việt “hoàn toàn ủng hộ và sẵn sằng tiếp tay cho bà Khúc Minh Thơ” mà điều này chưa có thông qua với ban đại diện (Board of Director) của Gia Đ́nh Mỹ Việt. V́ lư do trên, lời tuyên bố của ông Trần Ngọc Kư không có hiệu lực cho tất cả thành viên tại Dallas nói riêng và tất cả anh chị em toàn quốc nói chung.

 

Thứ Hai

 

Ông Trần Ngọc Kư là cựu thành viên của Gia Đ́nh Mỹ Việt-Dallas, nhưng hiện nay đă dọn nhà qua tiểu bang Oklahoma, và không c̣n sinh hoạt b́nh thường với chúng tôi. Cho nên, chúng tôi yêu cầu ông đến ngân hàng để rút tên ra khỏi tài khoản của gia đ́nh Dallas và hoàn trả số tiền quỹ của hội mà ông hiện đang giữ, cũng như thanh toán nợ nần của những cá nhân anh chị em trong Gia Đ́nh Mỹ Việt Dallas. Chúng tôi đă nhiều lần gọi phone đến ông, và thậm chí đă gởi emails nhưng vẫn không nhận được sự hồi báo nào của ông. Khi ông nhận được lá thư này, chúng tôi yêu cầu ông trong thời gian 15 ngày phải vui ḷng giải quyết mọi sự yêu cầu kể trên. 

 

 

Nay chúng tôi xin ra thông cáo này gởi đến quư Cộng Đồng Việt Nam, quư Hội Đoàn, Đoàn Thể của thành phố Dallas/Fort Worth và vùng phụ cận để kính tường. Chúng tôi toàn thể thành viên Gia Đ́nh Mỹ Việt Dallas, TX sẽ không chịu trách nhiệm về lời nói và hành vi của ông Trần Ngọc Kư nói riêng, và những ǵ ông tự tuyên bố cho Gia Đ́nh Mỹ-Việt toàn quốc nói chung. 

 

 

Đại Diện Gia Đ́nh Mỹ Việt Dallas và vùng phụ cận                   

  

                                                               Sandra Phan                                                                                    

 

  

Pressident of Amerasians Dream Come True          

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo