Trang Chủ . Kim Âu . Video . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . Tác Gỉa . Forum 4 . Groups . Portal 1 . Forum 2 .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghia Media . Tác Phẩm . Dịch Thuật . Tự Điển . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát súng "Lê Duy San"!

 

 

 

 

Hoàng Lan Chi thc hin

 

 

 

 

Xin mi nghe ti link sau

 

http://dosite.net/lanchi/HP/LeDuySan.mp3

 

 

 

LTS:  Trong tun l trước, mt s kin "n" internet và nhanh chóng được ph biến khp nơi. Đu tiên  mt bn thông tin ngn do Lương Nhân, mt khách tham d tường thut và được đưa lên Net. Kế đó là bài viết " Đi din vi k vô liêm s" ca TS Trn An Bài. S kin đó là mt dân Chu Văn An, Lut Sư Lê Duy San đă lên sân khu ngay phút đu tiên ca bui tic do Hi Lut Gia VN California t chc và tuyên b " Rt tiếc tôi không th d bui tic hôm nay v́ s có mt ca mt người trí thc thân Cng đó là Lut Sư Nguyn Hu Liêm". Đây là mt phát súng đu tiên ca cng đng người Vit t nn cng sn "nă" thng vào bn "vit gian". Chúng tôi xin gi đến quư đc gi báo Chính Nghĩa, bài phng vn LS Lê Duy San dưới đây:

 

 

 

 

 

LS Lê Duy San (s 2) TS Trn An Bài (S 3)

 

1/ Thưa LS Lê Duy San, trong bui tic do Hi Lut Gia CA t chc, Ông phát hin s có mt ca NHL là do t́nh c hay bn hu ch cho biết? Nếu là bn và nếu không có ǵ tr ngi, xin ông cho biết tên người bn đó?

 

Đáp:  LS NHL chng xa l ǵ đi vi tôi nói riêng và đi vi cng đng người Vit t nn cng sn ti Bc Cali, nói chung. Tôi đă tưng gp mt anh ta nhiu ln  trong nhng bui hp mt ti tư gia LS Nguyn Hu Thng hoc ti nhà hàng khi LS Nguyn Hu Thng làm Ch Tch Hi Lut Gia VN California cách nay khong 20 năm. Do đó khi anh ta ti là tôi biết lin. Thc ra th́ trước khi anh ta ti, mt vài anh em cũng có cho tôi biết là hôm nay có c LS Nguyn Hu Liêm ti. Tôi xin min nêu tên v́ không biết ư h thế nào.

 

2/ Thưa LS Lê Duy San, ông nghĩ ǵ v nhng k đă b nước ra đi v́ Vit Cng nay li quay v b đ Vit Cng dù bt c dưới h́nh thc nào ? V́ sao ông li chng LS NHLiêm?

 

Đáp: Nếu tôi không lm th́ hu hết nhng người đă b nước ra đi v́ VC đu thù ghét VC trong đó có tôi, v́ nếu thích VC th́ h đă chng b nước ra đi. Ti sao h li thù ghét VC ? V́ VC là mt bn Cướp. Chúng đă cướp nhà, cướp ca ca h, b h vào tù, đui v con h lên rng, xung bin tc đưa nhng người này vào ch chết. Vy mà nay li có mt s người quay v b đ VC. Ti sao vy? Nếu không phi v́ mt chút danh li th́ v́ cái ǵ? V́ ḷng yêu nước chăng? Sao nhng người này không v hn VN đ mà góp phn vào công cuc xây dng đt nước mà li c đây sng bám vào người Vit t nn nhưng li léo nhéo ca tng cng sn ? Tôi coi nhng k này là nhng k vô liêm s, nhng k ăn cháo, đá bát. Tôi khinh h nên chng h mà NHLiêm là 1 trong nhng k đó nên tôi chng anh ta.

 

 

3/  Khi biết NHL có mt, ông suy nghĩ ǵ và có chia s suy nghĩ ca ḿnh vi ai không? Nếu có th́ h có cho ư kiến ǵ không ?

 

Đáp: Tôi không bao gi có cm t́nh vi nhng người thân Cng, nht là nhng người đă tng phc v trong chế đ VNCH, đă trn chy chế đ Cng Sn, nay li quay đu v b đ bn chúng đ mong mt chút cơm tha, canh cn hay mt chút hư danh hăo huyn. Bi vy tôi nghĩ cn phi cho anh này mt bài hc, ch không th đ anh ta đi ti đâu cũng nghênh ngang như chn không người. Tuy nhiên tôi không có chia s ư nghĩ ca tôi vi ai c.

 

4/ Hành đng  lên sân khu công b suy nghĩ ca ḿnh, là ca cá nhân ông hay là quyết đnh ca nhóm ông sau khi bàn tho?

 

Đáp: Tôi không có trong đoàn th hay đng phái chính tr nào c. Tôi là Hi Trưởng Hi Ái Hu Cu Hc Sinh Chu Văn An Bc Cali,  mt hi ái hu ch không phi mt hi đoàn chính tr. Nhưngcó thái đ và lp trường dt khoát là không chp nhn chế đ Cng sn dưới bt c h́nh thc nào.

 

5/ Làm cách nào, bui tic mi bt đu, ông đă 'ly' được micro đ thông báo là ông s ra v v́ s có mt ca NHL? BTC có ng ngàng trước hành đng ca ông? các lut gia dưới lúc đó có hành đng ǵ?

 

Đáp: Tôi nguyên là thm phán các ṭa Sơ Thm và Thượng Thm Saigon và Huế. Sau tôi t chc và ra hành ngh Lut Sư. Khi c̣n là Thm Phán, tôi không làm by, v́ thế, không nhng các anh em cu Lut Sư mà ngay c các cu Thm phán cũng trng n tôi. Do đó vic tôi lên sân khu yêu cu cô MC cho mượn cái micro chng có ǵ là khó khăn. Tôi hi mượn là cô ta đưa lin. Dĩ nhiên là mi người đu ng ngàng k c BTC. Tôi nói xong là b ra v lin, nên không biết dưới có anh em lut gia nào hưởng ng hay phn đi ǵ không. Nhưng trước khi v, tôi có nói mt câu: “Nếu qúy v mun ngôi chung vi k thân cng th́ c t nhiên. Đây là x t do.” Có l v́ câu này mà mt s anh em đă buc phi hi ư vi nhau đ t́m cách trc xut anh ta (LS Liêm) ra khi ba tic.

 

6/ Ngay sau đó ông ra v lin? Ông nghĩ ǵ v nhóm lut gia c̣n li và cách thc gii quyết sau đó?

 

Đáp: Tôi chng nghĩ ǵ c. Nhim v ca tôi, tôi đă làm. C̣n li, là nhim v  ca các anh em li. Tôi hoàn ṭan đng ư vi gii pháp ca các anh em.

 

7/ Ông có ư đnh ǵ trong tương lai, vd viết bài phn bác NHL chăng v nhng ǵ NHL viết?

 

Đáp: Tôi có đc bài ca anh ta viết. Và nhiu người đă viết bài phn bác li, nht là bài ca anh Dan T Khương, cũng là mt cu hc sinh Chu Văn An. Tôi nghĩ đă quá đ. Viết thêm ch tn giy, tn mc. Hơn na ch trương ca tôi là không đi thoi vi nhng thành phn cng sn hoc thân Cng v́ h là bn người không nhng ngoan c, ngu bin mà c̣n vô liêm s, vô tư cách. Nếu có đi thoi vi chúng th́ tôi phi đi thoi vi chúng Vit Nam ch đi thoi vi chúng đây  không khác ǵ to cho chúng cơ hi đ tuyên truyn bp bm và d d nhng thành phn tr là nhng thành phn đă ln lên M hoc sinh trưởng M, không h biết ch nghĩa cng sn là ǵ, nếu có th́ cũng ch trong sách v và cũng chưa có kinh nghim sng nào vi Cng Sn ngày nào.  

 

8/ NHL có c̣n trong Hi lut gia CA không? Nếu Ban chp hành không loi b NHL hn ông s rút lui khi Hi Luât Gia CA ?

 

Đáp: Tôi không biết anh ta c̣n có tên trong hi Lut Gia VN California na hay không. Cái đó, xin ch hi bà LS Nam Thi Hông Vân. Nhưng nếu có mà bà LS Nam Thi Hng Vân không công khai trc xut anh ta ra khi hi th́ tôi s không bao gi lai văng ti hi Hi Lut Gia này na.

 

9/ Ư kiến ông v phương sách chng vit gian? Chúng ta tiếp tc "thế th" đ h hành đng ri đi phó trên tng hành đng? Hay nên tp hp anh em cùng chiến tuyến và ch đng tn công bn vit gian trước khi chúng hành đng như viết bài, m hi và "lp l' danh xưng ca hi? Và làm thế nào "tp hp" được anh em?

 

Đáp:  Tôi không có trong mt phong trào, đoàn th hay đng phái chính tr nào. Nếu có th́ đó ch là Mt Trn Văn Hoá Chng Cng mà thôi. Đây là mt Mt Trn vô h́nh và không biên gii. Mt Mt Trn không Cương Lĩnh, không Lănh T. Thành viên là tt c nhng ngướ Vit khp mi nơi, trong nước cũng như hi ngoi có cùng chung mt lư tưởng là tranh đu cho mt nước VN t do, dân ch và toàn vn lănh th, không chp nhn chế đ cng sn dưới bt c h́nh thc nào. Phương sách ca chúng tôi là dùng ng̣i viết đâm thng vào bn Cng Sn và VGCS. Chúng tôi không “thế th” mà luôn luôn “thế công”. Chúng tôi phn đi nhng thành phn “lp l”, chng Cng th́ ít, nhưng đ kích người quc gia th́ nhiu. Vit Cng có th dùng tin bc đ mua chuc t báo này, đài phát thanh, đài truyn h́nh n. Vit Cng có th cho người len li vào đng phái này, phong trào kia, đ phá hoi, đ gây chia r. Nhưng đi vi Mt Trn Văn Hoá Chng Cng này th́ chúng hoàn toàn bt lc.V́ thế chúng rt s mt trn này. Chúng đă tn rt nhiu tin và đă ra nhiu ngh quyết như ngh quyết 36 v “Công tác đi vi người Vit Hi Ngoi”, ngh quyết “Đi Mi Qun Lư Giáo Dc Đi Hc” đi vi các sinh viên trong nước nhưng vn tht bi.

 

Tôi không có trong mt phong trào, đoàn th hay đng phái chính tr nào c nên tôi không nghĩ ti vn đ tp hp anh em. Vn đ này, tôi xin dành cho các đng phái chính tr. Tuy nhi ên chúng t ôi cũng có mt nhóm anh em cùng chung lư tưởng sinh hot  vi nhau trên din đàn.

 

 

10/ Ông có theo dơi v đài Vit Nam Hi Ngoi giao du vi cán cng cp cao ca Ṭa Đi S VC? Ư kiến ca ông?

 

Đáp:  Có. Dĩ nhiên tôi phn đi. Nhưng vic giao du vi Vit Cng là quyn ca h. Tuy vy h phi rơ ràng. Nếu giao du vi Vc thi không được xin tin ca thính gi t cng đng chng cng.

 

11/ Xin hi LS mt câu chót. Theo ông, cng đng người Vit hi ngoi nên làm ǵ đ đi phá vi nhng k vô liêm s như NHLiêm sau “phát súng” ca ông ?   

 

Đáp: Th nht, chúng ta phi cương quyết và đng lot ty chay nhng thành phn  Vit Gian Công Sn, nhng thành phn thân cng rơ ràng như NHLiêm. Đng chp mũ. Th hai, luôn luôn nhc nh đng bào phi báo đng ngay cho BTC biết mi khi thy bóng dáng mt tên thân cng nào lng vng ti tham d. Th ba, các website luôn luôn dành mt ct ghi Nhng Tên Vit Cng Nm Vùng Hi Ngoi như  website Mu Thân 68 đă làm.

 

12/ Câu hi cá nhân, xin ông vui ḷng cho đc gi biết đôi chút v ông? Tt nghip thm phán năm nào, hành ngh ti đâu, đnh cư Hoa Kỳ t bao gi và nhng hot đng 'đu tranh' ca ông nếu có?

 

Đáp:  Tôi đu Tùy Viên Công T năm 1967 (chc v đu tiên trong ngch Thm Phán), t lúc chưa có Ti Cao Pháp Vin. Thm Phán thc th năm 1968. Phó Bin Lư ṭa Sơ thn Saigon (1968-1970) , Biên Lư Toà Sơ Thâm Kiên Giang (1970-1971) Bin Lư Toà Sơ Thn B́nh Tuy (1971-1972), Tham Lư Toà Thượng Thn Huế (1972-1973). Cui năm 1973 tôi xin t chc ( ngày xưa các c ta gi là treo áo t quan) ra hành ngh LS và m văn pḥng ti th xă Rch Giá , thuc tnh Kiên Giang, nhim s cũ ca tôi. Tôi sang Hoa Kỳ t năm 1980. Hin là ging viên ca Sunset Traffic Academy . Như tôi đă tŕnh bày trên, tôi không có trong đng phái hay mt trn nào c, ngoi tr Mt Trn Văn Hoá Chng Cng nên nhng hot đng đu tranh ca tôi cũng hoàn toàn trong lănh vc văn hoá.

 

Ch có th vào Website: http://mauthan68.blogspost.com.

 

 T́m ct Labels bên trái ri Click vào tên tôi (Lê Duy San), ch s được đc mt s bài viết chng Cng ca tôi.