Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn ngọc Huy – Hùng Nguyên 

 

 

 

PHẦN THỨ NH̀

 

 

 

CHỦ - NGHĨA

 

DÂN - TỘC SINH - TỒN

 

 

 

CHƯƠNG  I

 

 

SỰ CẦN-THIẾT CỦA MỘT CHỦ-NGHĨA

CHÁNH-TRỊ HỢP-LƯ

 

 

I.- SỰ HOẠT-ĐỘNG CHÁNH-TRỊ CỦA NGƯỜI.

 

A.- MỤC-ĐÍCH SỰ HOẠT-ĐỘNG CHÁNH-TRỊ.

 

          Theo nhà cách-mạng Trung-Hoa là Tôn Dật-Tiên th́ chánh là việc của chúng-nhơn, tức là việc của mọi người, trị là quản-lư, và chánh- trị là quản-lư của tất cả mọi người. Nếu chúng ta chấp-nhận những định-nghĩa trên này th́ sự phát-hiện của yếu-tố chánh-trị nhứt định là một sự-kiện vô cùng quan-trọng trong lịch-sử loài người. Nó đánh dấu cho một sự tiến-bộ lớn lao của con người, từ trạng- thái của một bầy sanh-vật hỗn-độn bước qua trạng thái một đoàn-thể sống theo một trật-tự đàng-hoàng.

 

          Sau khi phát-hiện, yếu-tố chánh-trị luôn luôn tồn-tại với xă-hội, và sự hoạt-động chánh-trị trở thành một hoạt-động thường-trực của người. Sự hoạt-động này có thể dành riêng cho một thiểu-số. Trong các xă-hội chuyên-chế ngày xưa, những kẻ thường-dân đá động đến vấn đề chánh-sự đều bị trừng-phạt một cách nặng nề. Nhưng sự hoạt-động chánh-trị cũng có thể mở ra cho một số đông nếu không phải cho tất cả mọi người thành-niên b́nh-thường trong xă-hội. Nhiều chế-độ thành-lập trong mấy thế-kỷ sau này đă khuyến-khích hay ít nhứt cũng cho phép dân-chúng tham-dự đời sống chánh-trị nước ḿnh.

 

          Trong những người tích-cực hoạt-động chánh-trị, có những kẻ chỉ nhắm vào việc thỏa-măn những dục-vọng cá-nhân, bảo-vệ những quyền-lợi ích-kỷ của ḿnh hay của ḍng họ ḿnh. Cũng có nhiều người khác hoạt-động để phụng-sự một lư-tưởng cao-siêu, để làm cho đoàn-thể ḿnh được hùng-cường, để cải-thiện đời sống người đồng-loại.

 

          Nhưng trong trường-hợp nào cũng vậy, sự hoạt-động chánh-trị bao giờ cũng nhắm vào việc tổ-chức xă-hội, thiết-lập những cơ-quan cai-quản và kiểm-soát việc làm của dân-chúng, hạn-định sự liên-lac giữa những người sống chung nhau, nói tóm lại, là điều-khiển sự hoạt-động của tất cả mọi người trong một xă-hội.

 

B.- SỰ QUAN-TRỌNG CỦA HOẠT-ĐỘNG CHÁNH-TRỊ ĐỐI VỚI NGƯỜI.

 

          Với mục-đích như thế, tất nhiên sự hoạt-động chánh-trị phải đóng một vai tuồng rất quan-trọng trong đời sống của người. Trừ những kẻ ẩn-náu trong chốn rừng sâu núi thẳm, c̣n th́ tất cả mọi người trong xă-hội đều bị sự chi-phối của hoạt-động chánh-trị một cách ư-thức hay vô-ư-thức. Ta có thể bảo rằng đời sống người dân nào cũng bị ảnh-hưởng của sự hoạt-động chánh-trị trong xă-hội ḿnh.

 

          Người ta có thể tự ḿnh tích-cực tham-gia sự hoạt-động chánh-trị ấy, hoặc nhiệt-liệt tán-đồng chế-độ đương-hữu, và tận tâm binh vực, duy-tŕ nó, hoặc nhứt-định bài-xích nó, và tận-lực chiến-đấu để lật đổ nó, hoặc chấp-nhận nó trong những  đại-cương, nhưng phản-đối nó trong một số chi-tiết và cố gắng cải-thiện nó. Người ta cũng có thể v́ sợ hăi, v́ thiếu tinh-thần chiến-đấu mà giữ thái-độ trung-lập, không tích-cực tham-gia những hoạt-động chánh-trị trong nước, mặc dầu vẫn có ư-kiến riêng của ḿnh về vấn-đề chánh-trị. Sau hết, người ta cũng có thể sống trong xă-hội một cách vô-ư-thức và cúi đầu phục-tùng những kẻ nắm quyền-bính, giữ một thái-độ thụ-động hoàn-toàn.

 

          Cơ-quan nắm chánh-quyền trong một xă-hội có thể chỉ kiểm-soát một số ít hoạt-động của người và để cho đại-đa-số giữ thái-độ thụ-động. Nó cũng có thể t́m cách vận-dụng hết năng-lực của tất cả mọi người, và chi-phối đời sống cá-nhơn mỗi người một cách chặt chẽ hơn.

 

          Nhưng trong trường-hợp nào cũng vậy, việc chánh-trị bao giờ cũng là đầu mối của tất cả những công việc khác trong xă-hội. Chính nó qui-định xu-hướng chung cho tất cả những hoạt-động của người. Những công cuộc giáo-dục, tài-chánh, h́nh-pháp v.v. đều tổ-chức theo một chánh-sách, tức là phải noi theo một chánh sách, tức là phải noi theo một đường lối chánh-trị rơ ràng.

 

          Đối với những hoạt-động kinh-tế, hoạt-động để sản-xuất, phân-phối và lưu-chuyển các sản phẩm cần-thiết cho đời sống vật-chất, hoạt-động chánh-trị có những mối liên-quan chặt-chẽ. Những người theo lư-thuyết xă-hội Karl Marx vốn theo chủ-nghĩa duy-vật nên xem hoạt-động kinh-tế quan-trọng hơn hoạt-động chánh-trị. Họ cho rằng kinh-tế là cái hạ-từng cơ-sở của xă-hội, c̣n chánh-trị chỉ là một thượng-từng kiến-trúc. Hạ-từng cơ-sở kinh-tế chi-phối thượng-từng kiến-trúc chánh-trị rất mạnh: chính những phương-pháp sản-xuất vật-phẩm, yếu-tố chính của nền kinh-tế, qui-định cả h́nh-thức chánh-trị của xă-hội.

 

          Chúng ta không thể phủ-nhận sự quan-trọng của yếu-tố kinh-tế. Trong đời sống của cá-nhơn cũng như trong đời sống các đoàn-thể, vật-chất bao giờ cũng có một ảnh-hưởng lớn lao đối với tinh-thần.

 

          Tuy-nhiên, ở con người có học và những xă-hội mở-mang tinh-thần, dầu có bị sự chi-phối của vật-chất, cũng thường thắng thế hơn vật-chất. Do đó, khi các xă-hội đă thành h́nh và ổn-định, chánh-trị đă ảnh-hưởng đến kinh-tế nhiều hơn là bị kinh-tế ảnh-hưởng lại.

 

          Nói một cách khái-quát th́ h́nh-thức một xă-hội tùy-thuộc yếu-tố chánh-trị nhiều hơn yếu-tố kinh-tế. Chính sự sản-xuất kinh-tế cũng phải noi theo một chánh-sách do cơ-quan chánh-trị nêu ra. Vậy, dầu ta có xem kinh-tế là nền tảng của xă-hội, ta cũng không thể phủ-nhận rằng nền tảng của xă-hội, ta cũng không thể phủ-nhận rằng nền  tảng ấy lệ-thuộc vào chế-độ chánh-trị, v́ chính chế-độ chánh-trị qui-định h́nh-thức của nền tảng đó và định hướng cho sự tiến-triển của nó.

 

          Trong sự kiến-trúc cơ-sở xă-hội, yếu-tố kinh-tế đóng vai tuồng của những vật-liệu, c̣n yếu-tố chánh-trị đóng vai tuồng những bản họa-đồ hướng dẫn sự xây-dựng. Vật-liệu tự-nhiên có ảnh-hưởng đến tánh-cách ṭa kiến-trúc. Một ṭa kiến-trúc bằng gạch và gỗ có khác với một ṭa kiến-trúc bằng đá và sắt. Nhưng chính bản họa-đồ đă làm cho những vật-liệu như nhau biến thành một ngôi mộ, một cái lăng, một miếu-đường, một cung-điện, một ngôi nhà ở hay một trụ-sở công-cộng.

 

          Với những dụng-cụ sản-xuất và một nền tảng kinh-tế như nhau, các dân-tộc có thể được tổ-chức theo nhiều lối khác nhau. Trước trận thế-giới đại-chiến thứ nh́, nước Mỹ, nước Nga và nước Đức đều là những nước cơ-giới-hóa, có một nền kỹ-nghệ mở-mang. Nhưng nước Mỹ được xây dựng theo lư-tưởng tự-do, nước Nga theo nguyên-tắc tập-sản, c̣n nước Đức theo chủ-trương độc-tài, song kính nể quyền tư-hữu của người. Điều này chỉ tỏ rằng trong một xă-hội, yếu-tố chánh-trị quan-trọng hơn yếu-tố kinh-tế rất nhiều, và chính h́nh-thức kinh-tế phải chịu sự chi-phối mạnh mẽ của chánh-trị.

 

          Đứng về phương-diện con người mà xét, ảnh-hưởng của chánh-trị đối với đời sống cũng quan-trọng hơn: người của một dân-tộc có một nền kinh-tế ít mở mang nhưng theo một chế-dộ chánh-trị luơng-hảo có thể sung sướng hơn người một dân-tộc có một nền kinh-tế mạnh mẽ, nhưng theo một chế-độ chánh-trị gắt gao.

 

          Nói tóm lại, tất cả các yếu-tố xă-hội, bắt đầu từ kinh-tế trở đi, đều bị sự chi-phối của chánh-trị. Nó có thể ảnh-hưởng lại chánh-trị, song thường phải tùy-thuộc chánh-trị. Do đó, ở bất cứ thời-đại nào và địa-phương nào, việc chánh-trị có lương-hảo th́ những công việc khác mới hưng-vượng được, việc chánh-trị mà hủ bại th́ những công việc khác không thể nào tránh khỏi được sự suy-đồi.

 

          Như thế, việc chánh-trị liên-quan mật-thiết đến sự an-lạc của người, và những người chú-ư đến vấn-đề xă-hội không thể không quan-tâm đến sự hoạt-động chánh-trị được. Chính những người Cộng-sản chủ-trương rằng kinh-tế quan-trọng hơn chánh-trị cũng phải tổ-chức sự tranh-đấu cách-mạng hay sự tranh-đấu để bảo-vệ chánh-quyền ḿnh, tức là lấy sự hoạt-động chánh-trị làm vấn-đề quan-trọng nhứt cho ḿnh.

 

II.- VAI TUỒNG XĂ-HỘI CỦA NHỮNG LƯ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ

 

A.- SỰ CẦN-THIẾT CỦA TƯ-TƯỞNG CHÁNH-TRỊ.

 

          Người là một giống khôn ngoan, có trí-tuệ, có óc phán-đoán. Từ khi có ư-thức về đời sống của ḿnh, người không c̣n hoàn-toàn tuân theo những phản-ứng tự-nhiên nữa, mà cố đặt những hành-động của ḿnh dưới sự điều-khiển của lư-trí. Tuy hăy c̣n bị tiềm-thức chi-phối một cách mạnh mẽ, người đă biết cố gắng sống một cách hợp-lư. Đối với những hành-động có ảnh-hưởng sâu xa đến đời sống của người như hành-động chánh-trị, sự can-thiệp của lư-trí lại càng rơ ràng dễ thấy hơn.

 

          Người hoạt-động chánh-trị phải tự nêu ra một mục-đích và t́m những phương-pháp để đạt mục-đích ấy. Để cho những người khác trong đoàn-thể theo ḿnh hay ít ra cũng không phản-đối lại ḿnh, người hoạt-động chánh-trị lại c̣n phải có đủ lư lẽ để biện-chánh cho mục-đích và phương-pháp ấy. Bởi đó, dầu muốn duy-tŕ một chế-độ cũ, muốn cải-tổ nó, thay đổi người lănh-đạo nó hay muốn lật đổ nó để xây dựng một chế-độ mới, người đều phải có một tư-tưởng chánh-trị làm gốc. Tư-tưởng nầy giúp người hoạt-động chánh-trị những điều-kiện để thành-công. Nó nêu mục-đích người cần phải đạt, vạch rơ đường lối người phải noi theo để đạt mục-đích ấy, và giải-thích lư-do của mục-đích cùng đường lối được nêu ra.

 

B.- SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHỮNG LƯ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ.

 

          Tự ngàn xưa, những chánh-khách đă nhận thấy sự cần-thiết và sự quan-trọng của tư-tưởng chánh-trị. Bởi vậy, trong xă-hội loài người, những tư-tưởng chánh-trị đă xuất-hiện rất sớm; có lẽ đă xuất-hiện từ lúc xă-hội mới phôi-thai.

 

          Lẽ cố-nhiên là những tư-tưởng chánh trị đầu tiên rất thô-sơ giản-dị. Nó có thể chỉ dựa vào nguyên tắc tuân thượng lịnh hay một ư-niệm mơ hồ về huyết-thống. Nhưng nó đă mở mang ra măi theo trí-tuệ người và lần lần ghép nhau lại thành những hệ-thống suy luận rất chặt-chẽ.

 

          Những hệ-thống tư-tưởng dính dáng đến sự tổ chức xă-hội từ xưa đến nay rất nhiều, và chúng ta không sao kể cho hết được. Tuy thế, tất cả những hệ-thống quan-trọng xuất-hiện trước thế kỷ thứ 17 đều có một tánh-cách chung nhau là đặt nền tảng trên ḷng tin tưởng và sợ hăi thần-minh.

 

          Dưới những lập-luận rườm rà, với những chi-tiết khác nhau vô-cùng, ta có thể nhận thấy một ư-tưởng chung: con người do Thượng-Đế hay các vị thần-minh sanh ra và phải  phụng sự Thượng-Đế hay các vị thần-minh ấy. Người lănh đạo xă-hội thường được xem là thuộc ḍng dơi của Thượng-Đế hay thần-minh, hoặc là kẻ đại-diện Thượng Đế hay thần-minh dưới trần. Không được như thế, họ cũng là kẻ đại-diên dân-chúng để cúng tế Thượng Đế hay thần-minh. Thượng Đế và thần-minh có quyền đối với người dân như thế nào th́ người lănh-đạo xă-hội cũng phải có quyền như thế ấy. Với tư-tưởng này, người rất dễ đi đến chế-độ độc-đoán và lạm-quyền, mặc dầu những nhà đạo-đức thường dạy rằng muốn xứng đáng ở ngôi-vị ḿnh, người lănh-đạo xă-hội phải cố lo cho quyền-lợi của dân.

 

          Thế-kỷ thứ 17 đă thấy phát-hiện ở Âu-châu một nền tư-tưởng chánh-trị mới, không phủ-nhận lư-tưởng thần quyền, nhưng không c̣n dựa vào nguyên-tắc thần-quyền mà lư luận nữa.  Nền tư-tưởng này lấy con người làm trung-tâm cho mọi hoạt-động chánh-trị và chủ-trương rằng sự tổ-chức xă-hội phải nhắm mục-đích phụng-sự con người trước hết. Đó là nền tư-tưởng dân-chủ được John Locke tŕnh bày đầu-tiên ở Anh và Jean Jacques Rousseau với nhóm Bách-khoa truyền-bá ở Pháp, Nền tư-tưởng dân-chủ lần lần lan tràn khắp nơi trên thế giới. Ở nhiều nước, nó đă đánh bại được nền tư-tưởng thần-quyền và thiết-lập nên những chế-độ mới, đặt nguyên-tắc trên sự tự do cá-nhơn và sự b́nh-đẳng chánh-trị của các công-dân.

 

          So với những lư-thuyết thần-quyền cũ, lư-thuyết dân-chủ đă tiến-bộ hơn nhiều. Tuy vậy, sự thực-hành nó đă gây ra cho người nhiều sự họa-hại. Về phương diện lư-thuyết thuần túy, nền tư-tưởng dân-chủ cũng chưa hoàn-toàn thỏa-măn những học-giả quan-tâm đến các vấn-đề xă-hội. V́ đó, thế-kỷ thứ 19 lại thấy phát-xuất một xu-hướng mới, xu-hướng nhờ khoa-học dẫn đạo trong công việc hoạt-động chánh-trị và tổ-chức xă-hội loài người.

 

          Phôi-thai với chủ-trương thực-nghiệm của Auguste Comte, xu-hướng này đă được cụ-thể-hóa  với lư-thuyết xă-hội duy-vật của Karl Marx. Với những lư lẽ rườm rà, với nhiều luận-cứ có bóng dáng khoa-học, với những khẩu-hiệu tranh-đấu sắc-bén, với những lư-tưởng tốt đẹp, lư-thuyết Karl Marx đă hấp-dẫn được một số đông người và thành một động-lực rất mạnh làm đảo lộn cả trật-tự hoàn-cầu. Nó đă xung-đột kịch-liệt với những chế-độ thần-quyền c̣n tồn tại và những chế-độ dân-chủ thành-lập trong mấy thế-kỷ sau này. Nó đă thực-hiện được chế-độ nó chủ-trương trên một phần đất khá rộng từ đầu thế-kỷ thứ 20 và làm lung lay nền tảng nhiều nước trên thế giới.

 

          Tuy nhiên, lư-thuyết duy-vật chưa nắm được phần thắng-lợi hoàn-toàn. Sự chiến-đấu cướp chánh-quyền giữa những người tôn thờ nó và những người theo chế-độ dân-chủ, cũng như sự áp-dụng chánh-sách nó nêu ra ở những nước nó thắng-lợi đă gây ra những phản-ứng mạnh mẽ ở nhiều nơi. Trong những nước có một truyền-thống dân-chủ sâu xa vững chắc, sự phản-ứng thường có một tánh-cách tốt đẹp : nó cải-thiện được xă-hội một phần nào và bồi-bổ những khuyết-điểm của chủ-trương dân-chủ.

 

          Những nước chưa xây dựng được một nền tảng dân-chủ vững chắc và thiếu những  phương-tiện để giải-quyết những vấn-đề xă-hội của ḿnh đă có những phản ứng quá-khích hơn đối với sự xung đột giữa hai lư-tưởng dân-chủ và xă-hội. Những chủ-trương độc-tài phủ-nhận quyền tự-do và giá-trị cá-nhơn của người do đảng Phát-xít Ư và đảng Quốc-xă Đức nêu ra đă thắng thế, không những ở nước Ư và Đức, mà c̣n ở nhiều nước khác như Tây-ban-nha, Thổ-nhĩ-kỳ.

 

          Nói một cách khái-quát, những chủ-trương phản-đối lư-thuyết dân-chủ và xă-hội cũng có đưa nhiều điều lợi-ích đến cho các dân-tộc noi theo nó, song những lợi-ích này không đủ bù vào những họa-hại nó mang đến. V́ đó, sau khi trận thế-giới đại-chiến thứ nh́ kết-liễu, chế-độ độc-tài thi-hành ở các nước thua trận bị sụp đổ. Trong những nước cùng khuynh-hướng, nhưng trung lập trong trận chiến-tranh ấy, nó cũng phải cải-biến cho dịu bớt đi.

 

          Ở những  nước thuộc-địa và bán-thuộc-địa Á-Đông, nằm dưới ách của bọn thực-dân da trắng, hoặc bị các nước da trắng uy-hiếp một cách mạnh mẽ, những lư-thuyết dân-chủ và xă-hội đă gây ra một xúc-động lớn lao. V́ đó, sau những cuộc khởi-nghĩa dựa vào tinh-thần quốc-gia thuần-túy, dân chúng những nước ấy đă biết ghép những tư-tưởng  dân-chủ và xă-hội vào chủ-trương quốc-gia của họ. Sự dung-ḥa những lư-tưởng quốc-gia, dân-chủ và xă-hội đă đưa ra các chủ-nghiă Tam dân và Tân-Dân.

          Đứng về mặt lư-thuyết mà nói, những chủ-nghĩa ấy tập-hợp hết những nguyện-vọng tốt-đẹp của người . Nhưng về mặt thực-hành, những người theo các chủ-nghĩa ấy hoặc nghiêng về phía chủ-trương độc-tài quốc-gia, hoặc ngă theo chủ-trương độc-tài xă-hội , thành ra các chủ-nghĩa Tam Dân và tân-dân không có được uy-tín mà đáng lẽ nó phải có.

 

C.-ẢNH-HƯỞNG NHỮNG LƯ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ RA ĐỜI

 

          Những tư-tưởng chánh-trị kể ra trên này đều có chứa đựng nhiều kinh-nghiệm về sự tổ-chức xă-hội .Nó đă cố t́m cách thỏa-măn một phần những nguyện-vọng, những nhu cầu tinh thần của người .Ta có thể bảo rằng nó đă trả lời đúng những sự đ̣i hỏi của dân-chúng đă thấy phát-hiện nó. Do đó, nó có một sức hấp-dẫn mạnh-mẽ và lôi cuốn được một số đông người theo nó. Trong những xă-hội tổ-chức theo những nguyên-tắc nó nêu ra, nó đă nhào nắn được con người theo những khuôn khổ của nó.

 

          Trong một thời-gian dài dặc, những lư-tưởng thần-quyền đă ngự-trị trên toàn-thể nhơn-loại. Măi đến ngày nay, nó hăy c̣n chi-phối được một số đông người . Nhiều dân-tộc hiện c̣n hoàn-toàn sống theo chế-độ thần-quyền và những ư-tưởng mới rất ít ảnh-hưởng đến họ. Những giống dân tổ-chức theo chế-độ dân-chủ, và ngay đến những giống dân nằm dưới ách thống-trị của những nhà duy-vật phản-đối tôn-giáo cũng hăy chịu ảnh-hưởng của các tư-tưởng thần-quyền một cách mạnh mẽ. Thành-thật mà nói, số người hoàn-toàn thoát-ly sức chi-phối của thần-quyền trên thế-giới hết sức là ít ỏi.

 

          Điều này không có nghĩa là những lư-thuyết dân-chủ và xă-hội  không có ảnh-hưởng nhiều đến đời sống loài người . Những lư-thuyết này đă gây những cuộc biến-động đă và đang làm thay đổi hẳn cuộc-diện hoàn-cầu. Nó đă tạo ra những con người mới, tuy c̣n bị ảnh-hưởng của tư-tưởng  thần- quyền, nhưng vẫn có một bản-sắc riêng, sống trong một xă-hội có đặc-tánh rơ ràng.

 

          Những chủ-nghĩa Phát-xít và Quốc-xă chỉ thắng-thế trong một thời-hạn tương-đối ngắn ngủi, song cũng uốn nắn được một số đông người theo quan-niệm ḿnh, và chủ-trương “tẩy năo” cùng “dân-chủ-hoá” những con người phát-xít và quốc-xă, nếu có thành công, cũng cần một thời-gian khá dài.

 

          Như thế, những nền tư-tưởng chánh-trị đă ra đời đều có chi-phối được đời sống của các dân-tộc một cách vô-cùng mạnh mẽ và đă đóng một vai tuồng quan-trọng trong lịch-sử loài người . Tuy vậy, nó hăy c̣n chứa rất nhiều khuyết-điểm.

 

III.- NHỮNG KHUYẾT -ĐIỂM CỦA NHỮNG  LƯ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ ĐĂ RA ĐỜI.

 

          Những lư-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị đă ra đời đă được tŕnh bày trong phần thứ nhất sách này và những nhược-điểm của nó về phương-diện thuần lư-thuyết cũng như về phương-diện thực-hành cũng đă được phân-tích kỹ càng. Lập lại những lư-luận cũ là điều vô-ích, nhưng đứng trên một quan-điểm khái-quát để vạch rơ những khuyết-điểm của các lư-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị đă ra đời tưởng cũng cần để ta có ư-niệm rơ rệt về tánh-cách tất-yếu của một chủ-nghĩa chánh-trị muốn thành-công trong sự xây dựng một xă-hội điều-ḥa.

 

A.-KHUYẾT-ĐIỂM CUẢ LƯ-THUYẾT THẦN-QUYỀN

 

          Những lư-thuyêt thần-quyền đă phát sanh lúc con người chưa hiểu rơ những hiện-tượng thiên-nhiên trong vơ-trụ nên đă dựa vào một quan-niệm rất sai lầm về đời sống của người . V́ đó, nó lấy việc phụng-sự những lực-lượng siêu-h́nh làm mục-đích chánh-yếu mà lăng quên đời sống thực-tế của người.

 

          Sự sai lầm về cứu-cánh nêu ra đă làm hư hỏng cả những cơ-sở được xây dựng. Mặc dầu hệ-thống lư-luận của nó cũng có mạch lạc vững chắc và những phương-pháp và phương-tiện trị dân nó cống-hiến cho người cũng có dựa vào những kinh-nghiệm già giặn, những lư-thuyết chánh-trị thần-quyền đă thất-bại trong sự tổ-chức một xă-hội điều-hoà.

 

          Suốt thời-kỳ ngự-trị dài-dặc của nó, nhơn-loại đă phải sống trong cảnh tối tăm hỗn-loạn. Và những khoảng thạnh-trị ngắn ngủi mà con người được hưởng lúc đó thường chỉ lả kết-quả của sự ngẫu- nhiên , của đức-tánh đặc-biệt một số người lănh-đạo, nếu không phải là một cảm-giác do sự đối-chiếu cảnh huống đương-thời với một t́nh-thế quá hỗn-loạn trước đó mà có.

 

B. KHUYẾT-ĐIỂM CUẢ LƯ-THUYẾT DÂN-CHỦ

 

          Lư-thuyết dân-chủ xuất-hiện từ thế-kỷ thứ 17 không c̣n chủ-trương phụng-sự những lực-lượng siêu-h́nh mà biết lấy việc phụng-sự đời sống của người làm cứu-cánh. So sánh với những lư-thuyết thần-quyền, nó biểu-hiệu một bước tiến khá dài cùa tư-tưởng chánh-trị con người . Với cứu-cánh phụng-sự đời sống con người của nó, với những tri-thức về vơ-trụ mà những phát-minh khoa-học giúp cho người trong thế-kỷ thứ 18 và 19, đáng lẽ nó phăi đưa người đến một chế-độ hoàn-mỹ. Nhưng nó không đạt được kết-quả tốt-đẹp ấy, v́ nó đă được xây dựng trên những nguyên-tắc triết-lư nhiều hơn trên nguyên-tắc khoa-học.

 

          Con người với một tánh-chất bẩm-sanh tốt và có những quyền thiên-nhiên bất-khả xâm-phạm mà Locke và Rousseau đă dựa vào để xây dựng những thuyết tự-do b́nh-đẳng hoàn-toàn là một con người hư-ảo. Đó là một sản-phẩm của trí-tuệ, nằm trong óc tưởng-tuợng của những triết-gia chớ không hề xuất-hiện trong đời sống thực-tế. Những xă-hội kiến-thiết cho con người lư-tưởng ấy tự-nhiên không thích-hợp cho con người thật sự. Những chỗ sở-đoản trong bản-chất con người đă làm cho những xă-hội dân-chủ mất tánh-cách tốt đẹp lư-thuyết của nó và nhiều khi phải đắm ch́m trong sự hỗn-loạn.

 

C.-KHUYẾT-ĐIỂM CỦA LƯ-THUYẾT XẪ-HỘI

 

          Những lư-thuyết gia xă-hội đă khởi-hành với một lập-trường hợp-lư hơn các lư-thuyết gia dân-chủ. Chẳng những lấy việc phụng-sự đời sống của người làm mục-đích, họ c̣n chủ-trương đặc nền tảng sự suy-luận của họ trên những luận-cứ khoa-học nữa. Chủ-trương này rất đúng và có thể mang đến những kết-quả khả-quan. Nhưng sự thật, lư-thuyết xă-hội  cũng lại phụ ḷng kỳ-vọng của người . Như thế, là v́ những lư-thuyết-gia xă-hội đă tự ḿnh phản-bội chủ-trương của ḿnh.

 

          Mặc dầu tự xưng rằng ḿnh có tinh-thần khoa-học hoàn-toàn, những lư-thuyết-gia xă-hội đă bắt đầu hệ-thống lư-luận họ bằng sự giải-quyết một vấn-đề có tánh-cách triết-lư nhiều hơn khoa-học : vấn-đề nguồn gốc vật-chất và tinh-thần. Đó là một vấn-đề vượt khỏi sự nhận-thức của người . Bởi đó, tuy hiện giờ cả hai bên duy-vật và duy tâm đều có dùng những lư-luận khoa-học để chứng tỏ rằng ḿnh hữu-lư, ḷng tin tưởng của họ dựa vào sự tín-ngưỡng nơi lẽ phải của ḿnh nhiều hơn là vào lư-trí thật sự.

 

          Với một khởi-điểm sai lầm như thế, lư-thuyết xă-hội tự-nhiên không thể có một cơ-sở vững chắc và đúng đắn được. Xét một cách khách-quan, những nguyên-tắc chánh-yếu của thuyết duy-vật, của duy-vật biện-chứng-pháp và duy-vật sử-quan đều là những khẳng-định tiên-nghiệm. Những luận-chứng khoa-học chỉ được ghép vào sau đó để chống đỡ cho những khẳng-định tiên-nghiệm này. Một sự-kiện nêu ra cũng có phù-hợp với những khẳng-định ấy,nhưng, như ta đă thấy trong phần nghiên-cứu về lư-thuyết xă-hội , phần lớn những  luận-cứ cộng-sản không đúng với sự-thật. Đọc lư-thuyết đó, người ta có cảm-giác rằng, những nhà học-giả cộng-sản đă uốn nắn lịch-sử và xă-hội để bắt buộc nó khép ḿnh vào khuôn khổ họ tạo ra.

 

          Trong hệ-thống tư-tưởng Karl Marx, con người làm trung-tâm-điểm cho mọi lư-luận có phần cụ-thể hơn con người của lư-thuyết dân-chủ. Tuy nhiên, con người ấy chỉ được quan sát dưới một quan-điểm cố-định và hẹp-ḥi nên bị biến-h́nh đi rất nhiều và không phù-hợp với con người thật-sự.

 

          V́ những  lư-do trên này, lư-thuyết xă-hội duy-vật không đủ tánh-cách để được xem là một chủ-nghĩa chánh-trị khoa-học. Nói cho đúng ra, nó là một chủ-nghĩa khoa-học ấu-trĩ, chỉ khoa-học ở một số luận-lư mà không khoa-học trong nền tảng.

 

          Với chủ-trương “động” và “tiến-hóa” của biện-chứng-pháp, đáng lẽ lư-thuyết xă-hội có thể mở mang và tự sửa chữa những chổ sai lầm để trưởng-thành lên và trở nên một chủ-nghĩa khoa-học thật sự. Nhưng thái-độ vơ-đoán của đám môn đồ Karl Marx đă giữ măi những nguyên tắc chánh yếu của lư- thuyết duy-vật trong h́nh-thức Marx nêu ra, và triệt-để bài-xích tất cả những ai dựa vào lư-luận biện-chứng-pháp mà sửa chữa những chủ-trương của Marx.

 

          Cũng như tục bó chơn làm cho bàn chơn của người đàn bà Trung-Hoa trước kia hóa thành bịnh-tật và dị-dạng, chánh-sách của những môn-đồ Karl marx đă dồn lư-thuyết xă-hội duy-vật vào chứng bịnh “phát dục bất toàn”, làm cho nó thiếu hẳn điều-kiện để thi hành sứ-mạng mà nó muốn đảm nhiệm. Được cấu-tạo với mục-đích mưu-đồ hạnh phúc cho người, nó đă không giải-quyết được những  nỗi đau khổ của người , mà ngay ở những chỗ nó hoàn-toàn thành-công, nó lại c̣n làm cho cuộc đời của người hóa ra đen tối hơn trong thời-kỳ họ sống dưới những chế-độ cũ mà nó bài-xích.

 

D.-KHUYẾT-ĐIỂM CỦA NHỮNG CHỦ-NGHĨA PHÁT-HIỆN SAU NHỮNG LƯ-THUYẾT DÂN-CHỦ VÀ XĂ-HỘI.

 

Những chủ-nghĩa phát-xít và quốc-xă chống chọi lại các lư-thuyết dân-chủ và xă-hội đă đi quá xa trên con đường phản-động lại trào-lưu tiến-hóa của tư-tưởng chánh-trị con người .Thật ra, nó chưa đến nỗi trở về hẳn với lư-thuyết thần-quyền, và chủ-nghĩa quốc-xă cũng có nêu ra một số lư-luận dựa vào khoa-học. Nhưng cũng như các lư-thuyết thần-quyền, những chủ-nghĩa phát-xít và quốc-xă phủ-nhận hẳn mục-đích phụng sự con người và bắt buộc người phải tùy-thuộc đoàn-thể một cách mù quáng. Trong trường hợp đó, tự nhiên nó phải đưa đến những sự lạm dụng làm khổ cho người.

 

          Chủ-nghĩa Tam-Dân đă cố sửa chữa những chỗ sai lầm của những lư-thuyết dân-chủ và xă-hội, và t́m cách dung-ḥa hai lư-thuyết ấy với nhau. Chủ nghĩa Tân-Dân cũng lọc lấy phần lư-tưởng của lư-thuyết dân-chủ để ghép vào chủ-trương giai-cấp tranh-đấu của lư-thuyết xă-hội. Như vậy, những chủ-nghĩa Tam-Dân và Tân-Dân vẫn chấp-nhận cứu-cánh phụng-sự con người, nhưng cũng đặt lư-luận ḿnh trên ư-niệm về những con người hư-ảo hay khiếm-khuyết mà lư-thuyết dân-chủ và xă-hội đă nêu ra. Do đó, các chủ-nghĩa ấy cũng không thể thành-công hơn các lư-thuyết dân-chủ và xă-hội được.

 

 

IV.- ĐIỀU-KIỆN CẦN-THIẾT ĐỂ THÀNH-CÔNG TRONG SỰ KIẾN-THIẾT MỘT XĂ-HỘI ĐIỀU-H̉A : MỘT CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ HỢP-LƯ.

 

A.- CHỖ BẤT-HỢP-LƯ CỦA CÁC LƯ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ ĐĂ RA ĐỜI.

 

          Những lư-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị đă ra đời từ trước đến nay đă đóng góp một phần công-nghiệp vào việc duy-tŕ xă-hội. Nó đă nêu ra những lư-tưởng tốt đẹp và đă cố t́m cách thỏa-măn một phần nào những nguyện-vọng của con người. Thành thật mà nói, nó cũng có hữu-ích cho người. Tuy vậy, nó đă không thành-công trong sự xây dựng một xă-hội điều-ḥa, v́ hăy c̣n chứa nhiều khuyết-điểm. Những khuyết-điểm này không sao có thể tránh được với tŕnh-độ trí-thức thấp kém của người thuở trước. Đặt những lư-thuyết gia chánh-trị trước đây, từ những nhà tôn-giáo đến những triết-gia của thế-kỷ thứ 17 và 18 và những nhà cách-mạng của thế-kỷ thứ 19 và 20 vào khung-cảnh xă-hội của họ, ta đều có thể nhận thấy rằng họ đă đi trước thời-đại họ và đă có một công-nghiệp rất lớn trong sự hướng-dẫn xă-hội loài người trên con đường tiến-hóa. Nhưng tưởng ta không nên để cho ḷng tôn-kính của ta đối với họ, làm cho ta mù quáng đến nỗi chấp-nhận cả những chỗ sai lầm, những chỗ bất-hợp-lư trong tư-tưởng họ, và nhắm mắt để khỏi trông thấy sự thất-bại của họ.

 

          Lấy lư-trí của người thời nay mà xét th́ từ trước đến giờ, các lư-thuyết-gia chánh-trị đă thất-bại trong sự xây dựng một xă-hội điều-ḥa phụng-sự được con người. Nguyên nhơn sự thất-bại này nằm trong sự bất-hợp-lư các lư-thuyết họ nêu ra.

 

          Những lư-thuyết thần-quyền cũng như hai chủ-nghĩa phát-xít và quốc-xă đă phạm vào cái lỗi lầm rất lớn là không lấy việc phụng-sự con người làm cứu-cánh cho ḿnh. Các lư-thuyết dân-chủ xă-hội và các chủ-nghỉa Tam Dân và Tân-Dân có tiến-bộ hơn v́ đă biết lấy con người làm trung-tâm-điểm cho mọi hoạt-động chánh-trị và chủ-trương mưu-đồ hạnh-phúc cho người. Tuy thế, các lư thuyết và chủ-nghĩa này lại phạm vào một lỗi lầm khác không kém phần quan-trọng là không xây dựng những nguyên-tắc căn-bản của ḿnh trên con người thật-sự, con người bằng xương bằng thịt sống ngoài đời. Những con người làm gốc cho sự lư-luận của họ nếu không phải là những con người hư-ảo không hề có ngoài đời th́ cũng chỉ là những h́nh bóng khiếm-khuyết về con người.

 

          Nói như thế không phải là bảo rằng những lư-thuyết-gia dân-chủ và xă-hội cùng những lư-thuyết-gia cố dung-ḥa hai lư-tưởng dân-chủ và xă-hội không hề quan sát xă-hội trước khi nêu ra lư-thuyết của ḿnh. Thật-sự, họ có quan-sát xă-hội trong đó họ sống.

 

          Nhưng trong sự quan-sát này, họ chỉ nhắm vào những tệ-đoan làm cho con người khổ-sở. Locke và Rousseau chỉ quan-tâm đến sụ thiếu tự-do và bất-b́nh-đẳng của xă-hội Âu-châu vào thế-kỷ thứ 17 và 18. Karl Marx chỉ nh́n vào sự bóc lột lao-động của những nhà tư-bản thế-kỷ thứ 19, Tôn Văn chú-trọng nhiều nhứt đến cảnh dân-tộc Trung-Hoa bị liệt-cường chi-phối và uy-hiếp, Mao Trạch-Đông chỉ cố gắng áp-dụng lư-thuyết Marx vào xă-hội Trung-Hoa.

 

          Sự quan-sát trong một phạm-vi hẹp ḥi đă đưa các lư-thuyết-gia trên đây đến cái phản-úng tự-nhiên là đánh đổ chế-độ cũ để cải tổ xă-hội lại cho nó tốt đẹp hơn. Nhưng trong sự xây-dựng xă-hội mới, họ lại không nghiên-cứu đến bản-chất con người, mà lại nêu ra một định-lư là con người vốn tốt và có đủ đức-tánh cần thiết để tạo ra một xă-hội hoàn-toàn, một thiên-đường ở chốn trần-gian. Lư-luận của Karl Marx để chứng-minh rằng xă-hội hoàn-ṭan này nhứt-định phải thực-hiện được quả có dựa vào nhiều chứng-cứ khoa-học, nhưng lập-luận khoa-học này vẫn không cải-hóa được tánh-cách không-tưởng của cái cứu-cánh được nêu ra.

 

          Với những lời chỉ-trích rất đúng đắn về các chế-độ cũ, với những lời hứa hẹn phù-hợp với nguyện-vọng nhiều người, những lư-thuyết và chủ-nghỉa sau này đă huy-động được một số chiến-sĩ đông đảo và phá-hoại được hay ít nhứt cũng làm lung lay được những chế-độ cũ. Tuy thế, trong sự xây dựng chế-độ mới, nó không thành công được như ư muốn.

 

          Điều này cũng không có chi lạ. Con người, dẫu có thộng-minh tài-trí đến đâu, cũng chĩ là một phần-tử nhỏ-nhặt của vơ-trụ. Do đó, người không thể sửa đổi bản-chất của vơ-trụ và không thễ đi trái với những định-luật thiên-nhiên chi-phối vơ-trụ.

 

          Những định-luật thiên-nhiên này, người đă căm thấy tự ngàn xưa. Người thái-cổ đă nhận-chân rằng trong thế-giới, có một trật-tự hiển-nhiên. Mặt nhựt sáng mọc ở phương đông, chiều lặn ở phương tây. Mặt nguyệt tự bao giờ vẫn tṛn khuyết, khuyết tṛn theo một châu-kỳ bất biến. Sự luân-chuyển ngày đêm và bốn mùa xuân hạ thu đông không khi nào sai lạc. Dựa vào những sự nhận xét này, người tổ-chức sự sanh-hoạt vật-chất của ḿnh : việc cày cầy, chăn nuôi, săn bắn, chài lười, tầm tang v.v   ngày trước cũng như bây giờ, đều tùy theo thời tiết.

 

          Khoa-học hiện-tại đă cho người hiễu rơ thêm về sự diễn-tiến của các hiện-tượng thiên-nhiên đó, lại giúp cho người biết những đặc-tánh các vật-chất : người đă nghiên-cứu được những cơ-cấu của các tác-động vật-lư và hóa-hợp một cách rành rẽ.

 

          Những phát-minh khoa-học trong mấy thế-kỷ gần đây ghép vào sự nhận xét của người thời trước, đều chứng tỏ rằng vơ-trụ cấu-tạo theo một qui-phạm chặt-chẽ, và tất cả các hiện-tượng phát sanh trước mắt ta đều đặt dưới sự chi-phối của những định-luật thiên-nhiên bất di bất-dịch. V́ đó, dầu gán cho những định-luật thiên-nhiên này một nguồn gốc thần-quyền, hay cho rằng nó chỉ là một tánh-cách nội-tạo tự-nhiên của vật-chất, người ta đều phải công-nhận rằng những định luật thiên-nhiên có thật, và con người phải lệ-thuộc nó một cách chặt chẽ.

 

          Ngày nay, những kẻ có học đều hiểu rằng con người, dẫu là Mahomet đi nữa, không bao giờ, có thể khiến cho quả núi chạy lại bên ḿnh : muốn đứng gần bên núi, người chỉ có cách duy-nhứt là tự ḿnh đi đến quả núi. Sự nhận-chân được tánh-cách bất-di bất-dịch của định-luật thiên-nhiên và sự bất-lực của người trong việc chống-chọi lại các định-luật ấy, đă đưa con người đến ḷng tin nơi khoa-học, và khẩu-hiệu “phải tuân lịnh thiên-nhiên nếu muốn điều khiển nó”.

 

          Áp-dụng được khẩu-hiệu này trong các ngành kỹ-nghệ, người đă thực-hiện đuợc những công-tŕnh vĩ-đại. Người đă thâu-phục được nhiều lực-lượng thiên-nhiên mạnh mẽ, người đă chế-ngự được vật-chất và bắt nó phụng-sự đời sống của ḿnh. Sự hiểu biết các định-luật thiên-nhiên về  các tử-chất đă giúp người làm chủ địa cầu và nâng cao tŕnh-độ kỹ-thuật của ḿnh lên một mực chưa từng thấy trong lịch-sử.

 

          Những định-luật thiên-nhiên chi-phối đời sống các sanh-chất và sanh-vật khó nhận-thức hơn những định-luật thiên-nhiên chi-phối các tử-chất. Như thế là v́ các sanh-chất vốn mỏng manh khó vận dụng, dễ mất sanh-khí, dễ biến-chất, lại có thể phản-ứng lại các kích-thích ngoại-lai theo nhiều lối, thành ra khó khảo-sát và khó thí-nghiệm hơn các tử-chất.

 

          Thêm nữa, những định-luật thiên-nhiên về sanh-chất và sanh-vật không thể dự-định một cách chắc chắn những tác-động của sanh-chất và sanh-vật, mà chỉ nêu ra những xu-hướng qui-định những tác-động của sanh-chất và sanh-vật. Do đó, nó không được rơ ràng nghiêm-xác bằng những định-luật thiên-nhiên chi phối các tử-chất. Nếu người ta có thể nói trước bao giờ có nhựt-thực, nguyệt-thực, hay quả-quyết hiện-tượng ǵ sẽ xảy ra khi ta trộn chung một toan-chất và một diêm-cơ, người ta không thể nói trước ngày giờ chết của một người b́nh thường, tuy có thể biết rằng người ấy thọ hay yểu. Người ta cũng không thể quả-quyết một sự-kiện nhứt-định  - thí-dụ như chiến-tranh hay việc áp-dụng một chánh-sách kinh-tế nào đó -  ảnh-hưởng đến một dân-tộc như thế nào.

 

          Nhưng mặc dầu khó nhận-thức và không nghiêm-xác bằng những định-luật thiên-nhiên chi-phối các tử-chất vô-cơ, những định-luật thiên-nhiên về sanh-chất và sanh-vật cũng chi-phối đời-sống con người một cách chặt chẽ. Nói cho đúng ra, người có thể phạm vào nó, trong khi người hoàn-toàn không thể phạm vào các định-luật về tử-chất vô-cơ. Nếu người không thể tự ḿnh bay bổng lên không-trung, người có thể sống một cách trác-táng, phung-phí sanh-lực ḿnh.

 

          Nhưng sự vi-phạm các định-luật thiên-nhiên về sự sống luôn bị trừng phạt một cách gắt gao, tuy sự trừng-phạt này âm-thầm, không một lời cảnh-cáo. Con người trác-táng không những phải chứng-kiến sự hao ṃn của thể-chất, trí-tuệ và tinh-thần ḿnh, mà c̣n phải chứng-kiến những kết-quả khốc-hại của hạnh-kiểm ḿnh đối với con cháu ḿnh nữa, “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” đó là một sự thật mà tổ-tiên ta đă nhận thấy từ xưa.

 

          Như thế, một cách ư-thức hay vô-ư-thức, người đă biết đến các định-luật thiên-nhiên chi-phối đời sống ḿnh. Người cũng đă từng áp-dụng những định-luật ấy trong đời sống ḿnh. Những thuật dưỡng sanh, những phép ngừa bịnh và trị bịnh, những phương-pháp giáo-dục, và gần đây hơn nũa, những phương-pháp tuyên-truyền, vận-dụng quần-chúng, cũng như những phương-pháp chế-ngự con người, đều không ít th́ nhiều, dựa vào các định-luật thiên-nhiên trên này. Kinh-nghiệm đă cho chúng ta biết rằng trong những công việc làm trên đây, người càng đi sát với đinh-luật thiên-nhiên th́ càng dễ thành-công.

 

          Nhưng trong sự xây-dựng một lư-thuyết chánh-trị hướng-dẫn sự tổ-chức đời-sống công-cộng của ḿnh, người đă gạt qua một bên những định-luật thiên-nhiên, chỉ nh́n vào những nguyện-vọng, những mơ-ước của ḿnh. Con người vốn không thể thay đổi bản-chất vơ-trụ, và sự đi ngược lại các định-luật thiên-nhiên, nếu có được, cũng đưa đến những kết-quả tai-hại cho người, sự xây-dụng xă-hội với những nguyên-tắc không hợp với các định-luật thiên-nhiên chi phối đời sống con người tất-nhiên phải thất-bại, và đưa đến cho người những sự đau khổ khốn-cùng.

 

B.- NHỮNG NGUYÊN-TẮC TẤT-YẾU HƯỚNG-DẪN SỰ XÂY DỰNG MỘT CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ HỢP-LƯ.

 

          Sự nghiên-cứu những chế-độ xă-hội đă được xây dựng và những lư-thuyết hướng-dẫn sự xây-dựng những xă-hội ấy, đă cho chúng ta thấy rơ rằng từ trước đến giờ, những chánh-khách chưa lúc nào thiết-lập được một xă-hội điều-ḥa như ư muốn, v́ họ đă phạm vào một lỗi rất lớn : không nghĩ đến việc phụng-sự con người, hoặc nghĩ đến việc phụng-sự con người nhưng không thèm biết đến đời sống thật-tế của người, hay chỉ biết nó một cách sai lạc.

 

          Muốn cho sự tổ-chức đời sống công-cộng đưa đến những kết-quả mỹ-măn hơn, chúng ta cần phải noi theo một chủ-nghĩa chánh-trị hợp-lư hơn. Chủ-nghĩa này không những phải nhằm mục-đích phụng-sự con người, mà lại c̣n phải đủ điều-kiện để phụng-sự con người một cách đắc-lực. Nó phải giải-quyết mọi vấn-đề theo quan-điểm của con người, nhưng không thể dựa vào những ảo-vọng không tưởng của người, mà phải dựa vào những nhận xét xác-thật về đời sống của người và về sự tương-quan giữa người với thế-giới bên ngoài.

 

          Nói một cách khác, nó phải được cấu-tạo cho những con người thật-sự, những con người bằng xương bằng thịt sống ngoài đời, với những khả-năng hiện tại của họ và những phát-triển mà họ có thể đi đến trong tương-lai. Nó phải hướng về chỗ tổ-chức một xă-hội phù hợp với con người thật-sự đó.

 

          Để xây dựng chủ-nghĩa chánh-trị hợp-lư này,chúng ta phải nghiên-cứu về vị-trí con người trong vơ-trụ, về bản-chất con người, về những động-lực thúc đẩy người hoạt-động, và những điều-kiện hoạt-động của người. Như thế, chúng ta phải ích-dụng nhiều tri -thức của nhiều ngành khoa-học khác nhau, nhứt là những ngành khoa-học con người.

 

          Những khoa-học này thật ra rất nhiều, và những vấn-đề nó nghiên-cứu không thể kể xiết, lại rất nhiều phức-tạp và rộng răi. Một mặt khác, nhiều vấn-đề măi đến nay vẫn chưa giải-quyết được một cách ổn-thỏa hoàn-toàn, và người ta chỉ có thể đưa những giả-thuyết để hướng-dẫn sự nghiên-cứu của ḿnh. Bên một số người chấp-nhận những giả-thuyết với tư-cách là giả-thuyết, một số người khác đă lấy một hay nhiều giả-thuyết làm những định lư và tin tưởng nhiệt-thành nơi nó. Đó là một thái-độ triết-lư hơn là khoa-học. Chính thái-độ này đă đưa các lư-thuyết-gia xă-hội đến một chủ-nghĩa khoa-học ấu-trĩ rất có hại cho người. Chúng ta không thể noi theo con đường sai lầm ấy. Chúng ta phải có can-đảm thú-nhận rằng có những vấn-đề vượt khỏi sự nhận-thức của con người như vấn-đề nguồn gốc và ư-nghĩa của vật-chất và tinh-thần chẳng hạn. Sự giải-quyết vấn-đề này thật ra cũng cần-thiết cho tinh-thần người, nhưng nó không cần-thiết cho sự tổ-chức xă-hội.

 

          Lấy một giả-thuyết làm một định-lư rồi bắt buộc người ta phải nghĩ như ḿnh là một thái-độ độc-đoán sẽ làm khổ cho một số đông người trong xă-hội. Nếu ta không thể nhận được việc  những nhà tôn-giáo dùng vơ-lực bắt buộc người khác theo đạo ḿnh, ta cũng không thể tán-thành thái-độ những kẻ vô-thần dùng sự bạo-tàn để cấm người ta theo đạo. Thiết-tưởng về những vấn-đề đó, chúng ta nên để cho mỗi người tự t́m lấy câu trả lời thích-hợp cho ḿnh. Với tư-cách là những nhà chánh-trị, chúng ta chỉ cần nhận-chân sự sống là thực-tại, và lấy việc phụng-sự đời sống của người làm mục đích mà thôi.

 

          Thái-độ trên này không phải là phản khoa-học. Nó c̣n khoa-học hơn thái-độ những kẻ nhứt-quyết theo chủ-trương duy-tâm hay duy-vật, mà không hoàn toàn chứng-minh được rằng chủ-trương ḿnh hoàn-toàn đúng. Ta nên nhớ rằng tinh-thần khoa-học chơn-chánh không phải chỉ bài-xích những khẳng-định tiên-nghiệm mà thôi, nó c̣n bài-xích những phủ-định tiên-nghiệm nữa. Chủ-trương duy-vật khi quả quyết rằng không có Thượng-Đế mà không trả lời bằng khoa-học nhiều câu hỏi được nêu ra, thí-dụ như câu “tại sao những sự tác-động ngẫu-nhiên của vật-chất lại có thể đưa đến những sự tiến-hóa rất lạ lùng trong vơ-trụ?” thật ra đă có một phủ-định tiên-nghiệm và không hoàn-toàn hợp với tinh-thần khoa-học chơn-chánh. Tinh thần này đă được một nhà đạo-đức đông-phương, Khổng Tử, tóm lại trong câu : “Biết th́ bảo ḿnh biết, không biết th́ bảo ḿnh không biết, đó là mới thật là biết” (Tri chi vi tri chi, bất tri chi vi bất tri chi, thị tri dă.) Chủ-nghĩa chánh-trị hợp-lư phải được xây dựng trên tinh-thần này, và sẽ nhường những vấn-đề siêu-h́nh lại cho các nhà triết-lư và tôn-giáo giải-quyết.

 

Về sự tiến-hóa của nhơn-loại và cơ cấu của tâm-hồn người, khoa học hiện-đại chưa đi đến những tri-thức chánh-xác, nhưng cũng đă phác ra được một khuôn khổ đại-cương mà ta có thể nhận là đúng đắn. Chủ-nghĩa chánh-trị hợp lư có thể dựa vào khuôn-khổ đại-cương này. Sự tiến-triển của các nghành khoa-học sau này sẽ mang đến nhiều tri-thức mới ghép thêm vào khuôn-khổ đó. Chủ-nghĩa chánh-trị hợp-lư của chúng ta sẽ có thể được bồi-bổ và được sửa chữa nhờ các tri-thức mới này. Nó sẽ không ngưng-kết lại trong một h́nh-thức cố-định như các lư-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị đă ra đời, mà sẽ trưởng-thành lên măi măi để có thể hướng-dẫn dân-tộc chúng ta trong sự tổ-chức một xă-hội điều-ḥa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

www.nguyenkinhdoanh.com

www.nguyenkinhdoanh.net

www.lesyminhtung.net

www.diendantheky.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: