Tiểu Sử

Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

 

 

 

 

 

Nguyễn-Bỉnh-Khiêm (1492-1587) tức gọi Trạng-Tŕnh, hiệu Bạch-Vân cư-sĩ, người làng Trung-Am, huyện Vĩnh-Lại (Ninh-giang) , tỉnh Hải-Dương. Ông tư chất vốn đă thông minh lại nhờ được cha mẹ khéo dạy bảo và thầy là Lương-đắc-Bằng chịu luyện-tập cho nên quán-thông cả văn-chương, lư-số không ai sánh kịp. Tuy vậy, thời bấy giờ trong nước biến-loạn, ông không muốn xuất đầu, lộ diện, đành ở ẩn một nơi. Nhưng sau v́ có nhiều người khuyên nhủ, bất đắc dĩ, ông mới phải đi thi, đỗ Trạng-nguyên năm thứ sáu đời nhà Mạc. Vua Mạc cất ông lên làm Tả-thị-lang đông-các Học-sĩ. Ông làm quan đươc 8 năm, rồi cáo về, lúc bấy giờ mới 52 tuổi.

 

Khi về trí-sĩ, ông dựng một cái am gọi là Bạch-Vân, làm cầu, làm quán, bầu bạn với chư sư, nay chơi núi này, mai chơi sông nọ, ngâm-vịnh, xướng-họa lấy làm khoái tâm, thích chí; ông lại mở trưởng dạy học. Ông tuy ở nhà, nhưng khi nào vua Mạc gặp điều ǵ khó-khăn, vẫn sai sứ đến hỏi, nên vẫn trọng ông lắm và phong cho ông làm Lại-Bộ Thượng thư, Thái-phó Tŕnh-quốc-công, v́ thế ta mới quen gọi ông là Trạng Tŕnh.

 

Ông mất năm ất-dậu, thọ 95 tuổi. Ông học tinh về thuật-số, nên thiên-hạ tôn ông là một bậc tiên-tri và tin các lời ông nói là lời sấm cả. Thơ nôm, ông làm nhiều, hiện c̣n lưu lại được môt quyển Bạch-Vân thi-tập, 100 bài.

 

1 - Vận lành mừng gặp tiết lành

2 - Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu

3 - Một câu là một nhiệm mầu

4 - Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao

5 - Trải v́ sao mây che Thái ất

6 - Thủa cung tay xe nhật phù lên

7 - Việt Nam khởi tổ xây nên

8 - Lạc Long ra trị đương quyền một phương

9 - Thịnh suy bỉ thới lẽ thường

10 - Một thời lại một nhiễu nhương nên lề

11 - Đến đinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ

12 - Mở bản đồ rủ áo chấp tay

13 - Nhự đao phút chốc đổi thay

14 - Tập bát tử rày quyền đă nổi lên

15 - Đông a âm vị nhi thuyền

16 - Nam phương kỳ mộc bổng liền lại sinh

17 - Chấn cung hiện nhật quang minh

18 - Sóng lay khôn chống trường thành bền cho

19 - Đoài cung vẽ rạng trăng thu

20 - Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn

21 - Sáng cửu thiên ám vầng hồng nhật

22 - Dưới lẫn trên nhà vẫn uống quen

23 - Sửa sang muôn việc cầm quyền

24 - Ngồi không ai dễ khẫng nh́n giúp cho

25 - Ḱa liệt vương khí hư đồ ủng

26 - Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn

27 - Trời sinh ra những kẻ gian

28 - Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài

29 - Áo vàng ấm áp đà hay

30 - Khi sui đấp núi khi say xây thành

31 - Lấy đạt điền làm công thiên hạ

32 - Được mấy năm đất lở giếng ṃn

33 - Con yết ạch ạch tranh khôn

34 - Vô già mở hội mộng tôn làm chùa

35 - Cơ trời xem đă mê đồ

36 - Đă đô lại muốn mở đô cho người

37 - Ấy ḷng trời xuôi ḷng bất nhẫn

38 - Suốt vạn dân cưu giận nhân than

39 - Dưới trên dốc chí lo toan

40 - Những đứa bán nước bán quan làm giàu

41 - Thống rủ nhau làm mồi phú quí

42 - Mấy trung thần có chí an dân

43 - Đua nhau làm sự bất nhân

44 - Đả tuần bốn bể lại tuần đầu non

45 - Dư đồ chia xẻ càn khôn

46 - Mối giềng man mác khiếp ṃn ḷng nhau

47 - Vội sang giàu giết người lấy của

48 - Sự có chăng mặc nọ ai đôi

49 - Việc làm thất chính tơi bời

50 - Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ

51 - Xem tượng trời đả gia ra trước

52 - C̣n hung hăng bạc ngược quá xưa

53 - Cuồn phong cả sớm liền trưa

54 - Đả đờn cửu khúc c̣n thơ thi đề

55 - Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết

56 - Để vạn dân dê lại giết dê

57 - Luôn năm chật vật đi về

58 - Âm binh ở giữa nào hề biết đâu

59 - Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng

60 - Cũng một ḷng trời chống khác nao

61 - Xem người dường vững chiêm bao

62 - Nào đâu c̣n muốn ước ao thái b́nh

63 - Một góc thành làm tâm chứng quỷ

64 - Đua một ḷng ích kỷ hại nhân

65 - Bốn phương rời rở hồng trần

66 - Làng khua mỏ cá lăng phân điếm tuần

67 - Tiếc là những xuất dân làm bạo

68 - Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau

69 - Nhân danh trọn hết đâu đâu

70 - Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

71 - Hùm già lạc dấu khôn về

72 - Mèo non chi chí t́m về cố hương

73 - Chân dê móng khởi tiêu tường

74 - Nghi nhau ai dễ sửa sang một ḿnh

75 - Nội thành ong ỏng hư kinh

76 - Đầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang

77 - Bở mồ hôi Bắc giang tái mă

78 - Giữa hai xuân bỗng phá tổ long

79 - Quốc trung kinh dụng cáo không

80 - Giữa năm giả lại kiểm hung mùa màng

81 - Gà đâu sớm gáy bên tường

82 - Chẳng yêu th́ cũng bất tường chẳng không

83 - Thủy binh cờ phất vầng hồng

84 - Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng

85 - Đứng hiên ngang đố ai biết trước

86 - Ấy Bắc binh sang việc ǵ chăng ?

87 - Ai c̣n khoe trí khoe năng

88 - Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi

89 - Chưa từng thấy đời nào sự lạ

90 - Bổng khiến người dá họa cho dân

91 - Muốn b́nh sao chẳng lấy nhân

92 - Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

93 - Đă nên si Hoàn Linh đời Hán

94 - Đúc tiền ra bán tước cho dân

95 - Xung xoe những rắp cậy quân

96 - Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đă công

97 - Máy hoá công nắm tay dễ ngơ

98 - Ḷng báo thù ai dễ đă nguôi

99 - Thung thăng tưởng thấy đạo trời

100 - Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra

101 - Cát lầm bốn bể can qua

102 - Nguyễn th́ chẳng được sẽ ra lại về

103 - Quân hùng binh nhuệ đầy khe

104 - Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

105 - Bấy giờ càng khốn thay ôi

106 - Quỉ ma trật vật biết trời là đâu ?

107 - Thương những kẻ ăn rau ăn giới

108 - Gặp nước bung con cái ẩn đâu

109 - Báo thù ấy chẳng sai đâu

110 - T́m non có rẩy chừng sau mới toàn

111 - Xin những kẻ hai ḷng sự chúa

112 - Thấy đâu hơn th́ phụ thủa ân

113 - Cho nên phải báo trầm luân

114 - Ai khôn mới được bảo thân đời này

115 - Nói cho hay khảm cung rồng dấy

116 - Chí anh hùng xem lấy mới ngoan

117 - Chữ rằng lục thất nguyệt gian

118 - Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

119 - Hể nhân kiến đă dời đất cũ

120 - Th́ phụ nguyên mới chổ binh ra

121 - Bốn phương chẳng động can qua

122 - Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi

123 - Bấy giờ mở rộng qui khôi

124 - Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

125 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh

126 - Hoàng phúc xưa đă định tây phong

127 - Làu làu thế giới sáng trông

128 - Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương

129 - Rơ sinh tài lạ khác thường

130 - Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài

131 - Xem ư trời có ḷng đăi thánh

132 - Đốc sinh hiền điều đỉnh nội mai

133 - Chọn đầu thai những v́ sao cả

134 - Dùng ở tay phụ tá vương gia

135 - Bắc phương chính khí sinh ra

136 - Có ông Bạch sĩ điều ḥa hôm mai

137 - Song thiên nhật rạng sáng soi

138 - Thánh nhân chẳng biết th́ coi cho tường

139 - Đời này thánh kế vị vương

140 - Đủ no đạo đức văn chương trong ḿnh

141 - Uy nghi trạng mạo khác h́nh

142 - Thác cư một gốc kim tinh phương đoài

143 - Cùng nhau khuya sớm dượng nuôi

144 - Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân

145 - Binh thơ mấy quyển kinh luân

146 - Thiên văn địa lư nhân luân càng mầu

147 - Ở đâu anh hùng hẳn biết

148 - Xem sắc mây đă biết thành long

149 - Thánh nhân cư có thụy cung

150 - Quân thần đă định ǵn ḷng chớ tham

151 - Lại dặn đấng tú nam chí cả

152 - Chớ vội vàng tất tả chạy rong

153 - Học cho biết lư kiết hung

154 - Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi

155 - Hể trời sinh xuống phải th́

156 - Bất kỳ chi ngộ màng ǵ tưởng trông

157 - Ḱa những kẻ vội ḷng phú quí

158 - Xem trong ḿnh một thí đều không

159 - Ví dù có gặp ngư ông

160 - Lưới chài đâu sẵn nên công mà ḥng

161 - Xin khuyên đấng thời trung quân tử

162 - Ḷng trung nghi ai nhớ cho tinh

163 - Âm dương cơ ngẩu ngô sinh

164 - Thái nhâm thái ất trong ḿnh cho hay

165 - Văn th́ luyện nguyên bài quyết thắng

166 - Khen Tử Pḥng cũng đấng Khổng Minh

167 - Vơ thông yên thủy thần kinh

168 - Được vào trận chiến mới càng biến cơ

169 - Chớ vật vờ quen loài ong kiến

170 - Biết ray tay miệng biếng nói không

171 - Ngỏ hay gặp hội mây rồng

172 - Công danh choi chói chép trong vân đài

173 - Bấy giờ phỉ sức chí trai

174 - Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc ḿnh

175 - Nặng ḷng thật có vĩ kinh

176 - Cao tay mới ngẫm biết t́nh năm nao

177 - Trên trời có mấy v́ sao

178 - Đủ no biền tướng anh hào đôi nơi

179 - Nước Nam thường có thánh tài

180 - Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường

181 - So mấy lời để tàng kim quỉ

182 - Chờ hậu mai có chí sẽ cho

183 - Trước là biết nẽo tôn pḥ

184 - Sau là cao chí biết lo mặc ḷng

185 - Xem đoài cung đến thời bất tạo

186 - Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau

187 - Nguôi ḷng tham tước tham giàu

188 - T́m nơi tam hiểm mới hầu bảo thân

189 - Trẻ con mang mệnh tướng quân

190 - Ngở oai đă dấy ngở nhân đă nhường

191 - Ai lấy gương vua U thủa trước

192 - Loạn ru v́ tham ngược bất nhân

193 - Đoài phương ong khởi lần lần

194 - Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn

195 - Man mác một đỉnh Hoành Sơn

196 - Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù

197 - Ấy là những binh thù Thái Thái

198 - Ḷng trời xui ai nấy biết ru ?

199 - Phá điền đầu khỉ cuối thu

200 - Tái binh mới động thập tḥ liền sang

201 - Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết

202 - Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa

203 - Lưu tinh hiện trước đôi thu

204 - Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm

205 - Xem thấy những sương săm tuyết lạnh

206 - Loài bất b́nh tranh mạnh hung hăng

207 - Thành câu cá, lửa tưng bừng

208 - Kẻ ngàn đông Hải người rừng Bắc Lâm

209 - Chiến trường chốn chốn cát lầm

210 - Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông

211 - Sang thu chín huyết hồng tứ giả

212 - Noi đàng dê tranh phá đôi nơi

213 - Đua nhau đồ thán quần lê

214 - Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương

215 - Kẻ th́ phải thủa hung hoang

216 - Kẻ th́ binh hỏa chiến trường chết oan

217 - Kẻ th́ mắc thủa hung tàn

218 - Kẻ th́ bận của bổng toan khốn ḿnh

219 - Muông vương dựng ổ cắn tranh

220 - Điều th́ làm chước xuất binh thủ thành

221 - Bời bời đua mạnh tranh giành

222 - Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày

223 - Bể thanh cá phải ẩn cây

224 - Đất bằng nổi sấm cát bay mịt mù

225 - Nào ai đă dễ nh́n U

226 - Thủy chiến bộ chiến mặc dù đ̣i cơn

227 - Cây bay lá lửa đôi ngàn

228 - Một làng c̣n mấy chim đàn bay ra

229 - Bốn phương cùng có can qua

230 - Làm sao cho biết nơi nào bảo thân

231 - Đoài phương thức có chân nhân

232 - Quần tiên khởi nghỉa chẳng phân hại người

233 - T́m cho được chốn được nơi

234 - Thái nguyên một giăi lần chơi trú đ́nh

235 - Bốn bề núi đá riểu quanh

236 - Một đường tiểu mạch nương ḿnh dấy an

237 - Hể đông nam nhiều phen tàn tạc

238 - Tránh cho xa kẻo mắc đao binh

239 - Bắc kinh mới thật đế kinh

240 - Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào

241 - Chim hồng vổ cánh bay cao

242 - T́m cho được chốn mới vào thần kinh

243 - Ai dễ cứu con thơ sa giếng

244 - Đưa một ḷng tranh tiếng dục nhau

245 - Vạn dân chịu thủa u sầu

246 - Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho

247 - Cấy cày thu đải thời mùa

248 - Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai

249 - Nhân ra cận duyệt viễn lai

250 - Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

251 - Xem tượng trời biết đường đời trị

252 - Ngẩm về sau họ Lư xưa nên

253 - Gịng nhà để lấy dấu truyền

254 - Ngẩm xem bốn báu c̣n in đời đời

255 - Thần qui cơ nổ ở trời

256 - Để làm thần khí thủa nơi trị trường

257 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh

258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay

259 - Lục thất cho biết ngày dày

260 - Phụ nguyên ấy thực ở dầy tào khê

261 - Có thầy nhân thập đi về

262 - Tả phụ hửu tŕ cây cỏ làm binh

263 - Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp

264 - Giúp vạn dân cho đẹp ḷng trời

265 - Ra tay điều chỉnh hộ may

266 - Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân

267 - Lọ là phải nhọc kéo quân

268 - Thấy nhân ai chẳng mến nhân t́m về

269 - Năm giáp tư vẽ khuê đă rạng

270 - Lộ ngủ tinh trinh tượng thái hanh

271 - Ân trên vũ khí vân hành

272 - Kẻ thơ kư túy kẻ canh xuân đài

273 - Bản đồ chẳng sót cho ai

274 - Ngh́n năm lại lấy hội nơi vẹn toàn

275 - Vấng nền vương cha truyền con nối

276 - Dỏi muôn đời một mối xa thư

277 - Bể ḱnh tâm lặng bằng tờ

278 - Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân

279 - Au vàng khỏe đặt vững chân

280 - Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài

 

                          Chương Hai

 

 

281 - Vừa năm nhâm tư xuân đầu

282 - Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

283 - Quyển vàng mở thấy sấm trời

284 - Từ đinh đổi đời chí lực thất gian

285 - Một thời có một tôi ngoan

286 - Giúp trong việc nước gặp an thái b́nh

287 - Luận chung một tập kim thời

288 - Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đ̣i

289 - Trượng phu có chí thời coi

290 - Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng

291 - Tài nầy nên đấng vẽ vang

292 - Biết chừng đời trị biết đường đời suy

293 - Kể từ nhân đoản mà đi

294 - Số chưa gặp th́ biết ḥa chép ra

295 - Tiếc thay hiền sĩ bao già

296 - Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công

297 - Thử cho tay giúp ra dùng

298 - Tài này so cùng tài trước xem sao

299 - Trên trời kể chín tầng cao

300 - Tay nghe bằng một ti hào biết hay

301 - Hiềm v́ sinh phải thời này

302 - Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời

303 - Hợp đà thay thánh ngh́n tài

304 - Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời

305 - Nói ra th́ lậu sự đời

306 - Trái tai phải lụy tài trai khôn luần

307 - Nói ra ám chúa bội quân

308 - Đương thời đời trị xoay vần được đâu

309 - Chờ cho nhân đoản hết sau

310 - Đến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn

311 - Trời xui những kẻ ác gian

312 - Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay

313 - Vua nào tôi ấy đă bày

314 - Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn

315 - Đua nhau bội bạn nghịch vi

316 - Ích gia phi kỷ dân th́ khốn thay

317 - Tiếc tài gẩm được thời hay

318 - Đă sao như vậy ra tay sẽ dùng

319 - Tài trai có chí anh hùng

320 - Muốn làm tướng suư lập công xưng đời

321 - Khá xem nhiệm nhặt tộ trời

322 - Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng

323 - Đi t́m cho đến đế cung

324 - Rấp phù xuất lực đế cung được toàn

325 - Bảo nhau cương kỷ cho tường

326 - Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài

327 - Chờ cho động đất chuyển trời

328 - Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng

329 - C̣n bên th́ náu chưa xong

330 - Nhân lực cướp lấy thiên công những là

331 - Đời ấy những quỉ cùng ma

332 - Chẳng c̣n ở thật người ta đâu là

333 - Trời cao đất rộng bao xa

334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương

335 - Dù trai ai chửa biết tường

336 - Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này

337 - Ư ra lục thất gian nay

338 - Thời vận đă định thời nầy hưng vương

339 - Trí xem nhiệm nhặt cho tường

340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy

341 - Vua ngự thạch bàn xa thay

342 - Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

343 - Gà kêu vượn hót vang lừng

344 - Đường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn ḍ

345 - Nhân dân vắng mạt bằng tờ

346 - Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay

347 - Vua c̣n cuốc nguyệt cày mây

348 - Phong điều vũ thuận thú rày an dân

349 - Phong đăng hoà cóc chứa chang

350 - Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây

351 - Chính cung phương khảm vần mây

352 - Thức thay thiên tử là nay trị đời

353 - Anh hùng trí lượng thời coi

354 - Công danh chấng ngại t́m đ̣i ra đi

355 - T́m lên đến thạch bàn khê

356 - Có đất sinh thánh bên kia cuối làng

357 - Nh́n đi nh́n lại cho tường

358 - Chửa có sinh vương đâu là

359 - Chẳng t́m th́ đến b́nh gia

360 - Thánh chưa sinh thánh báo ca địa b́nh

361 - Nh́n xem phong cảnh cũng xinh

362 - Tả long triều lại có thành đợt vây

363 - Hửu hổ uấn khúc giang này

364 - Minh đường thất diệu trước bày mặt tai

365 - Ở xa thấy một con voi

366 - Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu

367 - ấy điềm thiên tử về chầu

368 - Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời

369 - Song thiên nhật nguyệt sáng soi

370 - Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu

371 - Đến đời thịnh vượng c̣n lâu

372 - Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm

373 - Khuyên cho đông bắc nam tây

374 - Muốn làm tướng suư th́ xem trông này

375 - Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn

376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn

377 - Tiền sinh cha mẹ đà cách trở

378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

379 - Kià cơn gió thổi lá rung cây

380 - Rung bắc sang nam đông tới tây

381 - Tan tác kiến kiều an đất nước

382 - Xác xơ cổ thụ sạch am mây

383 - Sơn lâm nổi sóng mù thao cát

384 - Hưng điạ tràng giang hoá nước đầy

385 - Một gió một yên ai sùng baí

386 - Cha con người Vĩnh Bảo cho hay

387 - Con mùng búng tít con quay

388 - Vù vù chong chóng gió bay trên đài

389 - Nhà cha cửa đóng then cài

390 - Giờ mầm sấm động hỏi người đông lân

391 - Tiếc tám lạng thương nửa cân

392 - Biết rằng ai có du phần như ai

393 - Bắt tay nằm nghĩ dông dài

394 - Thương người có một lo hai phận ḿnh

395 - Canh niên tân phá

396 - Tuất hợi phục sinh

397 - Nhị ngủ dư b́nh

398 - Long hổ xà đầu khởi chiến tranh

399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh

400 - Mă đề dương cước anh hùng tận

401 - Thân dậu niên lai kiến thái b́nh

402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu

403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau

404 - Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng

405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu

406 - Chuột nọ lăm le mong cản tổ

407 - Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu

408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy

409 - T́m về quê củ bắt ngứa tàu

410 - Cửu cửu kiền khôn dĩ định

411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn

412 - Trức đáo dương đầu mă vĩ

413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an

414 - Baỏ Giang thiên tủ xuất

415 - Bất chiến tứ nhiên thành

416 - Lê dân bảo bảo noản

417 - Tứ hải lạc âu ca

418 - Dục đức thánh nhân hương

419 - Quá kiều cư bắc phương

420 - Danh vi Nguyễn gia tử

421 - Kim tịch sinh ngưu lang

422 - Thượng đại nhân bất nhân

423 - Thánh ất dĩ vong ân

424 - Bạch hổ kim đái ấn

425 - Thất thập cổ lai xuân

426 - Bắc hữu kim thành tráng

427 - Nam tạc ngọc bích thành

428 - Hỏa thôn đa khuyển phệ

429 - Mục giả dục nhân canh

430 - Phú quí hồng trần mộng

431 - Bần cùng bạch phát sinh

432 - Anh hùng vương kiếm kích

433 - Manh cổ đổ thái b́nh

434 - Nam Việt hữu Ngưu tinh

435 - Quá thất thân thủy sinh

436 - Địa giới sĩ vị bạch

437 - Thủy trầm nhi bắc kinh

438 - Kỷ mă xu dương tẩu

439 - Phù kê thăng đại minh

440 - Trư thử giai phong khởi

441 - Th́n măo xuất thái b́nh

442 - Phân phân tùng Bắc khởi

443 - Nhiểu nhiểu xuất đông chinh

444 - Bảo sơn thiên tử xuất

445 - Bất chiến tự nhiên thành

446 - Thủy trung tàng bảo cái

447 - Hứa cập thánh nhân hương

448 - Mộc hạ châm châm khẩu

449 - Danh thế xuất nan lương

450 - Danh vi nguyễn gia tử

451 - Tinh bản tại ngưu lang

452 - Mại dử lê viện dưỡng

453 - Khởi nguyệt bộ đại giang

454 - Hoặc kiều tam lộng ngạn

455 - Hoặc ngụ kim lăng cương

456 - Thiên dử thần thức thụy

457 - Thụy tŕnh ngũ sắc quang

458 - Kim kê khai lựu điệp

459 - Hoàng cái xuất quí phương

460 - Nhân nghĩa thùy vi địch

461 - Đạo đức thực dữ đương

462 - Tộ truyền nhị thập ngũ

463 - Vận khải ngũ viên trường

464 - Vận đáo dương hầu ách

465 - Chấn đoài cương bất trường

466 - Quần gian đạo đanh tự

467 - Bách tính khổ tai ương

468 - Can qua tranh đấu khởi

469 - Phạm địch tánh hung hoang

470 - Ma vương sát đại quỉ

471 - Hoàng thiên tru ma vương

472 - Kiền khôn phú taỉ vô lương

473 - Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng

474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết

475 - Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân

476 - Ta hồ vô phụ vô quân

477 - Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành

478 - Đoài phương phước điạ giáng linh

479 - Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân

480 - Phá điền thiên tử giáng trần

481 - Dũng sỉ nhược hải mưu thần như lâm

482 - Trần công naỉ thị phúc tâm

483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du

484 - Tướng thần hệ xuất y chu

485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành

486 - Hiệu xưng thiên hạ thaí b́nh

487 - Đông tây vô sứ Nam thành quốc gia

 

 

                    Bạch Vân Thi Tập Chung

              Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm