Trang Chủ . Kim Âu . Video . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Phẩm . Kỹ thuật . Dịch Thuật . Tự Điển . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghia Media . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hin Tượng Nghch Lư !

 

Phùng Ngc Sa

 

 

 

K t ngày cng sn BcVit thôn tính VNCH, đt min Nam dưới ách thng tr bo tàn đến nay, đng bào ca chúng ta, đc bit là các chiến hu VNCH do thường xuyên phi tiếp xúc vi bn cm quyn, nên đă cm nhn được nhiu điu kỳ quái mà người đi diu ct gi đó là hin tượng nghch lư; hay bông đùa nói «dzy mà không phi dzy». Dưới đây, xin k li mt câu chuyn có tính thi s.

 

Qua mt bui hàn huyên trong ba cơm thân mt gia đ́nh nhân dp Tân Niên. Tôi được may mn gp li mt s bn hu c tri mà đă t lâu không có cơ hi chuyn tṛ đàm đo. Trong s bn bè thân hu đó, tôi li có dp được trc tiếp nói chuyn vi my bn đng tù, cùng la tui vi nhau. Nhng bn đó thuc th loi người không thích theo dơi thi cuc. Ít chu khó t́m hiu chiu sâu ca mt vn đ mà ch pht qua bên ngoài. Đc bit, không ưa thích sinh hot chính tr cũng như công tác cng đng, h ch t́m hiu s vic mt cách qua loa, nghe đ mà biết, ch không h có mt ch tâm nào c.  Do mt s bn biết tôi có sinh hot đng phái; thnh thong viết vài bài b́nh lun chính tr liên quan đến thi cuc. Vi các yếu t có v hp thi, đúng lúc, my anh bn và tôi đă la mt ch ngi cnh nhau đ chuyn tṛ mà không cm thy phin ḷng người khác.

 

M đu, mt anh bn đt ngt khơi mào câu chuyn. Anh nói: «Đă lâu quá, sao tôi không thy anh viết lách ǵ hết?» Chưa kp tr li câu hi cho anh biết, là v́ lư do sc khe, th́ anh đă hi bi thêm.Anh nói tiếp: «Theo tôi biết, anh tng hot đng trong mt chính đng; ti sao tôi li thường thy anh t́m cách phê phán, ch trích các đng phái khác, kiu như anh «kết án» Mt Trn HCM mà sau ny h đă đi li thành đng Vit Tân (VT) là tay sai CSVN. Có điu l, anh ch trích VT nhiu chng nào, th́ t chc và cơ s ca h li càng phát trin chng đó. Theo ư tôi, Vit Tân cũng là mt chính đng quc gia; h cũng dùng lá quc kỳ VNCH, C Vàng Ba Sc Đ làm biu tượng cho công cuc chng CSVN, gii phóng dân tc như anh em chúng ta làm, c sao anh lên án h, gán cho h là, «bàn tay ni dài ca cng sn VN».

 

 A-/ Câu Hi Đt Ra: Vit Tân là mt đng chính tr?

 

Trước nhng câu hi dn dp như không mun ngt khon mà tôi có cm nghĩ, là người nêu lên h́nh như chưa được cơ hi gii ta các khúc mc vn p t lâu, gp dp là c nói cho đă, không cn chú ư đến lư lun hay chng c ǵ hết. Trước t́nh hung đó, đành phi kiên nhn ch cơ hi gii bày.

 

Vn tng là bn tù, đă cùng sng chung vi nhau ti các tri giam, gi là «tri ci t vùng Sơn La, vùng Tây-Bc VN trong mt thi gian khá lâu; hơn na, tôi cũng rơ biết hoàn cnh gia đ́nh ca anh bn, h cũng toàn là nn nhân khn kh ca chế đ man r CSVN; đin h́nh, v và con gái út ca anh bn đă b ḿnh trong mt tri giam sau mt cuc vượt biên tht bi. V́ thế, không đi anh nói dt câu, tôi lin vi ngt li và chn hi li anh. Tôi nói, «Liu anh c̣n nh li nhng đ̣n thù, và hành đng man r ca bn cán b cng sn đi vi anh em chúng ta ti các tri tp trung không? Và, anh nghĩ thế nào v cách đi x vô nhân đo ca bè lũ VC đi vi gia đ́nh quân, cán, chính VNCH trong thi gian trước đây như thế nào? Chưa kp đ tôi dt  câu, anh bn vi ngt li, đi ging, đng thi vi thái đ gin d anh ln tiếng: «Bn CSVN, chúng là bè lũ khn nn, loi dă thú không có tính người, chúng là tay sai ca bn cng sn quc tế, là k thù ca dân tcVit ».

 

Tôi tiếp li anh và nói: « Điu đó chính là anh xác đnh,  chng t anh đă oán hn bn VC như thế nào. Trong khi, th́ oái oăm thay, Mt Trn Hoàng Cơ Minh, mt t chc chính tr ti hi ngoi, mt bn người chuyên la bp buôn bán kháng chiến, sau ny được đi thành đng Vit Tân (VT), th́ h trái  ngược cho rng: « CSVN là mt thành phn ca dân tc Vit Nam, và là người có công thng nht đt nước».VT c̣n hô hào, khuyên bo đng bào, «hăy quên đi quá kh và xóa b hn thù». Ngoài ra, bn h c̣n «  đ cao H Chí Minh, tên ti đ ca dân tc, là người yêu nước, và là người có công vi đt nước.»

 

Tôi nhc điu đó khiến anh bn git ḿnh tnh hn gic, hi ngược li tôi. « Có chuyn đó sao anh? Tôi chưa tng nghe VT nói by như thế bao gi? ». Tôi tiếp : « qu tht có nhiu điu anh không biết, và do anh không theo dơi thi cuc, nên anh đă đánh giá sai v  các vic làm và hành đng ca đng VT, v́ thế đă gây ra nhiu s kin vô cùng tai hi cho tp th Người Vit T Nn CSVN ti hi ngoi ».

 

Trước câu xác đnh ca anh, đng thi vi chng c mà tôi đưa ra, anh bn bt đu thm và chu lng nghe, đng thi các bn khác trong ba tic cũng bt đu nhp cuc.

 

Lư do đó tôi li phi lp li t đu, và ln lượt tŕnh bày cho mi người biết: Tôi nói : « tôi đng ư v li phát biu ca anh, Đng VT có h́nh thc là mt chính đng ». Lư do, VT cũng như các đng phái, và đoàn th khác; h cùng có chung mt Lá Quc Kỳ VNCH, C Vàng Ba Sc Đ như chúng ta đ đu tranh chng li bo quyn CSVN; chng ách đc tài đng tr, và chng li bn cm quyn áp bc bóc lt qun chúng trong nước. Và, theo đúng đnh nghĩa căn bn, «Đng là mt công c đu tranh đ dành thng li hu nm được chính quyn».

 

Vi quan nim đó, qu tht VT là mt đng chính tr. Hơn na, trong thi đim hin ti, th́ hi ngoi đang phi đu tranh chính tr vi bn CSVN. Và, mt khi nói đến đu tranh chính tr là cn phi cn có đng. Không đng th́ ly cái ǵ mà đu tranh chính tr. Mc khác, xét ra v mt ni ,VT có đ cương lĩnh, lp trường, và t chc ging các chính đng quc gia như: VN/Quc Dân Đng; Đi Vit Quc Dân Đng; Di Vit Dân X v.v, v́ thế phi nói VT là mt đng chính tr. Nhưng trước khi thc s xác đnh, đâu là chính đng; và ai là bn tà đo, th́ xin hy phân tích các yếu t Nhim V và Đường Li Hành Đng ca vai tṛ đng phái trước.Sau đó, chúng ta mi khng đnh, ai là người bn đu tranh, và đng nào là k thù tay sai ca CSVN?

 

Nhim V: Khi nói v mc tiêu và nhim v, th́ cũng như mt bài lun lư. Chúng ta nên đt ra câu hi, Đng Đ Làm Ǵ? (que faire ?). Hin ti, vi ch trương mà VT thường tuyên truyn qung cáo, th́ chúng ta phi nói,Vit Tân là mt chính đng.

 

Nhưng khi đi sâu vào đường li hành đng ca h: nghĩa là đă biết VT Hành Đng Như Thế Nào? (Comment faire).

 

Qua tng hp và phân tách nhng hành đng ca đng VT t trước đến nay ti hi ngoi; kim đim li các v buôn bán kháng chiến: nào là chiến khu gi, kháng chiến ma; các trn đánh «tưởng tượng gi to», pha ra đ la gt  móc túi đng bào làm ca riêng và phe nhóm. Biết được nhng hành đng lường gt gian di đó, th́ chúng ta biết VT đă gây biết bao tai hi, không nhng nó đă làm vn đc, hoen đường li quc gia chng cng ti hi ngoi, mà c̣n to ra mt không khí ng vc khiến chng c̣n my ai chu tin tưởng vào chính nghĩa quc gia na.

 

Biết rơ được thế, chúng ta phi khng đnh rng:VT không là chính đng, mà ch là bn Gian Nhân Hip Đng (Association des malfaiteurs) ,  Mc đích ca bn ny là li dng tinh thn yêu nước chng cng ca đng bào hi ngoi; la gt đng bào, làm giàu trên xương máu Người Vit T Nn cng sn đ phc v cho cá nhân hay phe nhóm, ch không phi đ phc v cho mt lư tưởng cao đp mà đng bào hng mong đi.

 

 

Đường Li Hành Đng: tc là đường li đng VT làm như thế nào?

 

Trong khi các chính đng quc gia chân chính kêu gi toàn dân đoàn kết dân tc đ:

 

a - ) Chung sc chng li ách đc tài thng tr CSVN, tay sai ca bn Trung cng (TC) .

b - ) Trit đ chng li nhng hành đng phn dân hi nước ca CSVN: bán đt, nhường bin cho k thù T.C.

c - ) Chng li chính sách nô dch ca CSVN, buôn bán ph n tr em; đàn áp, giết người vô ti, tham nhũng hi l; bóc lt tn xương ty người dân lương thin trong nước.

d -) Chng li các tên đu s CSVN trong đó có H Chí Minh, mt tên ti đ dân tc; ngoài ra,xem my tên cng sn khác, ch là mt loi thái thú, tay sai TC, k thù và là ti hu đch nhân ca dân tc VN.

 

 

Th́, Băng Đng Vit Tân li nói mt đàng làm mt no h hành đng trái ngược, h:

 

a-) Đ cao H Chí Minh, tên ti đ dân tc, là mt người yêu nước. Đng CSVN, (mt chi b đa phương ca Trung Ương TC), là,mt thành phân dân tc, có công thng nht nước.

b-) Kêu gi mi người hăy quên đi quá kh ti li ca VGCS, đ ḥa gii & ḥa hp dân tc xây dng đt nước.

c- )Thay v́ kêu gi đoàn kết chng li s xâm nhp phá hoi ca bn VC đang xâm nhp dn cng đng t nn. VT li t́m cách gây chia r, làm suy yếu cng đng; bt cư nơi đâu VT cũng t́m cách chen chân vào ni b các đoàn th dành quyn lănh đo, hướng dn người Vit T Nn đi theo đường hướng có li cho CSVN; nếu làm không được, t́m cách lp ra t chc khác, to cho ni b Người Vit T Nn nghi k, khiến cng đng b tê lit.

d -) Ch trương ḥa gii&ḥa hp vi CSVN, t́m cách kha lp ti ác li CSVN. C th, do mun nnh b bn VC kiếm ăn, nên thay v́ cùng vi Tp Th Người Vit Quc Gia hi ngoi thường năm t chc « Ngày Quc Hn» 30-4, nhm mc đích nhc nh người Vit T Nn CS hăy luôn luôn nh ngày đau thương ca đt nước; ngày mà min  Nam b lũ cng sn Bc Vit theo lnh cng sn quc tế cưỡng chiếm, gây bao tang tóc cho dân chúng;.th́ ngược li, bn VT li mun làm va ḷng quan thy Hà Ni tráo tr đi Ngày Quc Hn thành ra «Ngày T Do» (Freedom March For VN).

 

 

Có điu, v́ quá ngu mui, hoc do ngm ming ăn tin hay kiếm ghế nên băng đng VT mi «n sng» nói ba như thế. Ch hai ch «Quc Hn» là s kin lch s, ghi nhn li mt biến c trng đi lch s; và đă là s kin lch s th́ không ai có quyn sa đi hay bóp méo. Lch s c th chng minh.: cuc ni chiến Trnh - Nguyn phân tranh dù đă sang trang; công ti ca hai H đă được s sách ghi chép k, nhưng «Hn Sông Gianh» ngàn đi c̣n vang văng đâu đó, và vn c̣n ghi măi trong tâm khm ca mi người dân Vit, nào có ai dám  đc ti t ư thay đi đâu? Ngoi tr băng đng VT tay sai ca VGCS.

 

 Nói chung, đim qua các vic làm ca băng đng VT t trước đến nay đă chng minh cho thy, t MT ri đến đng VT chúng đu đă phn bi li lư tưởng quc gia, đi li h được hưởng đôi chút quyn li nào đó.

   Thc cht, và hơn ai hết, lănh đo VT gm có mt s người có đy đ trí tu, chc h thu hiu vn đ ny. Tuy nhiên do quyn li mà h đă mui mt làm by. VT t hn c̣n nh măi lch s cn đi; vào năm 1945-1956. Vit Minh Cng Sn đă nhường cho đng phái quc gia trong  « chính ph Liên Hip» 5 b trong ni các gm: Đng đu là c Nguyn Hi Thn, Vit Cách, nhân vt s 2 sau h H, Phó Ch tch Nước; c Huỳnh Thúc Kháng, B trưởng Ni V, mt nhân sĩ đc lp; ông  Nguyn Tường Tam VN/QDĐ, B trưởng Ngoi Giao; ông Vũ Hng Khanh VN/QDĐ , Phó Ch tch Quân y Hi, tc B Quc Pḥng và ông Chu Bá Phượng VN/QDĐ, B trưởng Kinh Tế.

  Ngoài ra, CSVN c̣n dành  cho phía chính đng quc gia 72 ghế trong quc hi mà không phi thông qua mt cuc bu c nào. Vi cái được gi là «đc ân» đó, H Chí Minh đă mĩa mai nói vi thuc h: «Tôi tng không cho h72 ghế không phi bu c, ri h mun bán cho ai, và vi giá nào tùy ư h». Vi mt lc lượng tinh khôn và hùng hu đến thế, mà v́ không đ pḥng, đng thi vi li dn ca H Chí Minh trước khi đi Pháp nói cho c Huỳnh Thúc Kháng đang gi B Ni V kim Quyn Ch Tch Nước: « Dĩ Nht Biến ng Vn Biến».

  Sau đó công an cng sn ngy to ra v «Ôn Như Hu»(*), và ch ch có thế th́ hung thn Vơ Nguyên Giáp, mt tên ác qu khát máu (hin đang ngáp ngáp ch chết) vi mượn bàn tay c Huỳnh Thúc Kháng ra lnh cho công an đàn áp, và ch trong mt thi gian ngn đă trit h các lc lượng chính đng quc gia,tt c phi ôm đu tháo chy.

  Vi nhng v tin bi ái quc yêu nước và thông minh trong các chính đng như thế, mà c̣n b bn gian manh CSVN la gt cho vào « xiếc », và đánh cho te tua, c̣n nói chi đến my tên đu lănh hng bét như: Đ Hoàng Đim và Lư Thái Hùng, tc Bùi Minh Đoàn, th́ th hi làm sao chúng đi đch được vi bn CSVN.

  Th hi. Quư v có suy nghĩ thế nào khi nghe Đ Hoàng Đim tuyên b: «VT không đt nng yếu t hi ngoi, mà ch chú trng đến s phn ca 83 triu người dân trong nước ». Mt dp khác khi có cơ hi được chính quyn M mi hi ư kiến, Đ Hoàng Đim đă di trá tr li: « hin nay, vic kỳ th chế đ cũ  trong nước không c̣n tn ti na». 

   Qua li phát biu đu, chng t Đ Hoàng Đim là mt hng người đang hc đ̣i xo bin. Tuy nhiên, kinh nghim đu tranh cho thy, y là mt loi lănh t quá c̣n non kém, không có mt chút hiu biết ǵ v kinh nghim lch s đu tranh. Chúng tôi khuyên Đ Hoàng Đim c nh li.  Th hi, nếu không s ng h trit đ ca đng bào hi ngoi, tích cc vn dng quc tế can thip mnh m đ h tr người dân trong nước, th́ k thù Trung Cng đă nut Vit Nam t lâu; hơn na, nếu không có s ym tr mnh m v mt tài chánh t hi ngoi dn dp đ vào, th́  kinh tế VN đă b rơi xung vc thm mà không có mt ai vc dy được.

  Ngoài ra, ông D Hoàng Đim cũng nên xem li lch s thế gii đ biết: Cuc Cách Mng Tân Hi năm 1911 ca Trung Hoa, nếu không được s h tr mnh ca khi đông đo người Hoa trên thế gii giúp công góp ca th́ lănh t Tôn Trung Sơn cũng phi đành bó tay. Ngay cái được gi là Cuc Cách Mng Tháng Mười ca Nga, nếu không có được s tiếp tế di dào, và tr giúp mnh m ca người dân Nga t các nước Đc và Âu châu, th́ chc ǵ Lê Nin đă thành công được trong cuc bo đng lt đ chế đ Sa hoàng Nga năm 1917. Nói chung, băng đng VT mc du đă được  VC gài nhiu con tu hú ngay t ni b, nhưng li rt mù m và quá ngây ngô trong chính tr.

  Đôi lúc t hi? Không hiu lư do nào, mà đt nước ta li sn sinh ra nhiu lănh t quá u tr và di trá như my tên đu lănh VT Đ Hoàng Đim, Lư Thái Hùng v.v..

   Vi ông Đ Hoàng Đim, trước đây, lúc c̣n phc v ti S Ngoi Vin B Xây Dng Nông Thôn, người viết đă may mn được din kiến thân ph ca ông Đim, c Đ Thúc Vnh, mt nhân sĩ khiêm tn, mt v công chc thông minh mn cán, ăn nói hot bác đy đ lp trường quc gia vng chc. Lúc gi chc v Chánh Văn Pḥng Văn Pḥng B Canh Nông, c t ra mt chính khách lch lăm khiến mi người rt đáng kinh trng.

   Ngày nay, đúng là thi lon, «H Ph Sinh Khuyn T» c li sn sinh ra mt Đ Hoàng Đim vi tác phong gian gio, ch biết quyn li ri nói by mà không cn biết đến sĩ  din ca cha ông, dám đi trng thay đen, tán tm lương tâm, xác nhn là bn VC trong nước không c̣n kỳ th người dân chế đ cũ na.Ngoài ra, chúng tôi xin hi,vi tư cách và đng trên phương v nào mà ông Đim, dù chưa phi là mt chính khách li lc; cũng chng phi mt chính tr gia ni tiếng, mà ch là người đng đu ca mt băng đng đă tng gây nhiu ti ác, li dám thay mt bn « Gian Dân Hip Đng» chúc Tết quc dân đng bào trong năm Canh Dn? Phi chăng Đ Hoàng Đim đă chu nhn làm cai thu thay mt VGCS thi hành Ngh Quyết 36, v v trăm h, hoàn thành nhiêm v mà VC giao khoán cho chúng ti hi ngoi? V́ lư do đó, mà Đ Hoàng Đim dám dùng hai ch Đng bào, thay v́ phi s dng hai ch Đng Hương cho đúng phép li va t ra có giáo dc.

   Phn vai vế ca Đ Hoàng Đim cũng đă làm cho lm người suy nghĩ t hi. Liu hết người sao mà VT li phi dùng mt lănh t quá non và u tr như Đim. Trong khi biết, VT do sn tin, v́ thế đă có biết bao trí thc khoa bng nhào ra «chu đm ăn xôi» đ kiếm tin. Nhưng mt s khác li lp lun cho rng, VT cũng theo l li cũ  nghĩa là «con vua th́ li làm vua»; biết rng Đim là con ca bà Hoàng Th Châu An, ch rut ca lănh t Hoàng Cơ Minh, tc Đim là cháu rut ca Hoàng Cơ Minh; theo h nghĩ  dù sao huyết thng vn hơn. Mt khác, khi dùng loi người quá gii và bn lănh e khó tr. Và, biết đâu, trong vn đ ny c̣n phi có ư kiến ca Hà Ni na.

  V nhân vt Đ Hoàng Đim th́ ngay chính quyn Hoa Kỳ đă quá lm ln; v́ qu tht là mt điếm nhc khi biết Tng thng Hoa Kỳ li đích thân tiếp Đ Hoàng Đim, mc du đă biết rơ, y tng là lănh t ca mt băng đng ti ác, mà trước kia chính quyn M đă đưa ra ṭa đ truy t.

  Phn Lư Thái Hùng, tc Bùi Minh Đoàn qua quá tŕnh hot đng trong băng đng VT, người ta li càng rơ chân tướng y hơn; ni vic y thay tên đi h đ che du lư lch đă làm cho nhng người dn thân và đu tranh cm thy n lnh, thêm vào đó, bà Trn Diu Chân v ca y, phát ngôn nhân ca VT, mà theo tài liu cho biết, bà nguyên là mt du sinh cng sn Bc Vit được CSVN đưa qua Ba Lan, Đông Âu, ri li  được b trí «kết duyên v chng» vi Tng Bí Thư đng VT Lư Thái Hùng; trong khi đó, th́ trên đài truyn h́nh khi được kư gi Hưng Yên phng vn, th́ bà li tr li, bà vn du hc ti Newzeland và đă có hc v tiến sĩ. Ni s kin đó cũng đ gây cho hi ngoi thêm nhiu nghi vn hơn. Vi kh năng lănh đo và lư lch mp m ca các lănh t VT như thế, th hi liu đă có my ai đ can đm đ kết hp cùng vi VT đu tranh, ch nói chi đến chng cng sn.

 

  B-/ Phi chăng Đng Vit Tân mi ngày mt phát trin ?

 

 

Mc du được gii thích nhiu, đă có đây đ tài liu chng minh hành đng man trá ca VT, nhưng mt s người vn c̣n tin vào nhng hin tượng được «đánh bóng» bên ngoài đ ri đánh giá VT là mt t chc có chính nghĩa và mnh. Người ta đâu có biết, VT nh tha hưởng được mt tài sn to ln t Mt Trn Hoàng Cơ Minh đ li; biết rng trước đây MT do la gat được đng bào hi ngoi nh d, giàu ḷng yêu nước mi có được nhiu phương tin và ca ci, nh đó h tha h t chc kinh doanh làm giàu, tin đ ra tin. Ngoài ra, da vào s h tr k thut t́nh báo VC giúp t chc, nh thế h đă nhào nn ra biết bao đoàn th, hi đoàn, t chc ngoi vi có li cho VC ti hi ngoi, đin h́nh là Hi Chuyên Gia, mt nhóm chuyên viên v VN làm thy li giúp VC.

  Th hi VC đang tàn ác thng tr nhân dân, mà VT li c chuyên gia v tăng cường giúp chúng có thêm sc mnh đàn áp. Vy có ai tin ni VT. Mc khác, h nh biết khai thác yếu t ham vui ca qun chúng, v́ thế, h thường t chc l hi có văn ngh; chu b tin thuê ca sĩ ni tiếng câu khách đ thu hút qun chúng. Tuy không có căn bn và thiếu hiu biết chính tr rng ri, nhưng là nh qun chúng ham vui mi thu hút được đông  đo người tham gia, vic đó làm cho đa phương hiu lm, VT có được mt t chc bao trùm.

  Ngoài ra, VT to ra nhiu chiến dch ma mnh, xin ch kư,va dùng đ np cho t́nh báo VC đng thi d b phát ha các v hp tác giai đon vi VC; đáp li , VC t́m cách tăng vn cho VT có phương tin di dào khng chế hi ngoi. Đng thi, VT t́m cách dp b bt c nhng ai mun chng đi h, đng thi chiêu d nhng k mà trước đây tng có chc tước, nhưng ti hi ngoi li không th t lc cánh sinh, không có tài, không có người ng h, nói không ai nghe, nên hng người ny mc du biết băng đng VT là bn tà đo, nhưng vn c chy theo đ bám sng.

  Tóm li, CSVN c giúp VT có đ cán b, phương tin đ đi đúng đường li có li cho VC trong kế hoch chế ng hi ngoi; mà mc tiêu ti hu là, đưa người Vit T Nn cng sn vào h thng ṭa Đi s và Tng lănh s quán ca chúng. Nhưng do bt tài, nên chng làm được tṛ trng ngoài vic t chc các v chiến khu gi, kháng chiến ma ti Thái Lan. Ngoài ra, ngi ti hi ngoi tưởng tượng viết ra vài trn «trn chiến gi to» xy ra nhiu nơi trên lănh th VN, đ ri cùng s ph ha di trá ca đài các phát thanh VT là Chân Tri Mi &Tiếng Nước Tôi, chuyên loan tin tht thit làm li cho CSVN.

   Mt ai đó thc mc nói VT mnh nh có nhiu cơ s, và đông đo đoàn viên. Nhưng v́ h không biết, VT chính là VC trá h́nh, do đó lúc cn đến th́ đă có cán b cng sn nm vùng thay thế h. Bn thân người viết tng có được kinh nghim: trong cuc din hành Ngày Quc Hn 30-4-2005, ti Washington D.C, mà băng đng VT đă trng trn đi thành Ngày Din Hành T Do.

  Trước đó mt thi gian, VT huênh hoang tuyên b s tp hp trên «my chc ngàn đoàn viên tham d.» Tiếc thay, kết qu theo các cơ quan truyn thông ph biến, th́ ch có «my ngàn người»có mt . V́  lư do th din, VT buc phi điu đng, dc toàn th lc lượng đám du sinh trong vùng tham gia din hành. Do đó mi xy ra mt «s c» do thói quen. S là có mt tên du sinh trong đoàn biu t́nh quen ming phát u: «Dưới Rng C Đ Vàng Sao, Đoàn Biu T́nh Quyết Tiến». Đúng là Cháy Nhà Ra Mt Chut ! Mt vài nơi khác do không có đ người giúp t chc, VT cũng theo cách cũ, điu đng luôn đám du sinh, loi con cha cháu ông VC tham gia vào công tác. Đáp li ch có nhng tiếng chi th văng tc phn đi ca lũ VC con đó mà thôi.

 

Trên đây ch xin ngn gn gii bày mt vài thc mc ca mt s bn hu ít theo dơi t́nh h́nh và thi cuc. Có cơ hi, người viết s tiếp, nói rơ hot đng ca VT ti quc ni

 

 

-PNS

25.02.2010

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

(*) V án ph Ôn Như Hu, theo cách gi ca ngành Công an Nhân dân Vit Nam, là "s kin ngy to"  xy ra vào tháng 7 năm 1946, Vit Minh đng lot tn công các tr s ca các đng Đi Vit Quc dân Đng và Vit Nam Quc dân Đng vi lư do là "đ đp tan âm mưu đo chính ca Quc dân Đng và Đi Vit Quc dân Đng cu kết vi thc dân Pháp".